ЕП след Договора от Лисабон: по-съществена роля в определянето на бъдещето на Европа 

Договорът от Лисабон, който влезе в сила в края на 2009 г., предостави на Европейския парламент нови законодателни правомощия и го постави на равна нога със Съвета на министрите при вземането на решения за действията и разходите на ЕС. Той също така промени начина, по който Парламентът си сътрудничи с другите институции и увеличи влиянието на неговите членове върху избора на ръководителите на ЕС. Всички тези реформи целяха да гарантират, че Вашият глас на европейските избори определя до още по-голяма степен посоката, в която ще поеме Европа.

Европейски парламент:Нови правомощия

По-голяма роля на Европейския парламент :

 •  

  Съгласно промените в Договора Парламентът избира ръководителя на Комисията – изпълнителния орган на ЕС

   
 •   Според Договора, Парламентът и Съветът имат същите   .

Европейски парламент: Договорът от Лисабон увеличи правомощията на Европейския парламент

    
 •  

  Договорът от Лисабон разшири обхвата на законодателните правомощия на Парламента в над 40 нови области и го направи действително равноправен законодател със Съвета

  Предишни области на съвместно вземане на решение:

  • Околна среда
  • Транспорт
  • Вътрешен пазар
  • Заетост и социална политика
  • Образование
  • Обществено здравеопазване
  • Защита на потребителите

  Допълнителни нови области, включени с Договора от Лисабон:

  • Селско стопанство и рибарство
  • Подкрепа за региони в неравностойно положение
  • Сигурност и правосъдие
  • Търговска политика
  • Сътрудничество със страни извън ЕС
  • Актове за изпълнение
 •  

  Международни споразумения – право на одобрение/отхвърляне

 •  

  ЕП взема решение за целия бюджет, а не само за незадължителните разходи)

 •  

  ЕП се стреми да улесни процедурите за тази нова форма на демократично участие и се ангажира да провежда изслушвания по инициативи, които са събрали необходимия брой подписи

Повече правомощия

Договорът от Лисабон даде на ЕС и неговия Парламент повече възможности за действия и резултати. Той разшири обхвата на пълната законодателна компетентност на Парламента в повече от 40 нови области, включително селско стопанство, енергийна сигурност, имиграция, правосъдие и фондове на ЕС, и му даде власт, равна с тази на Съвета, който представлява правителствата на държавите членки. Парламентът също придоби правомощието да одобрява бюджета на ЕС в неговата с цялост – правомощие, което той споделя поравно със Съвета.

Членовете на ЕП получиха правото да отхвърлят международни споразумения и не се поколебаха да го използват, за да спрат противоречивото Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), за което мнозина се опасяваха, че ще урони основните свободи. Този случай показа, че в резултат на нарастването на правомощията на членовете на ЕП решенията, вземани от тях, имат все по-силно въздействие върху всекидневието на европейските граждани.

По-главна роля

Договорът от Лисабон даде на ЕС и неговия Парламент повече възможности за действия и резултати. Той разшири обхвата на пълната законодателна компетентност на Парламента в повече от 40 нови области, включително селско стопанство, енергийна сигурност, имиграция, правосъдие и фондове на ЕС, и му даде власт, равна с тази на Съвета, който представлява правителствата на държавите членки. Парламентът също придоби правомощието да одобрява бюджета на ЕС в неговата с цялост – правомощие, което той споделя поравно със Съвета.

Членовете на ЕП получиха правото да отхвърлят международни споразумения и не се поколебаха да го използват, за да спрат противоречивото Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), за което мнозина се опасяваха, че ще урони основните свободи. Този случай показа, че в резултат на нарастването на правомощията на членовете на ЕП решенията, вземани от тях, имат все по-силно въздействие върху всекидневието на европейските граждани.

Изразител на чувствата и мислите на гражданите

Като единствена пряко избрана от гражданите институция на ЕС Парламентът има правомощията и отговорността да търси отчетност от институциите на ЕС. Парламентът е пазител на Хартата на основните права на ЕС, която е част от Договора от Лисабон, както и на новоучреденото право на гражданска инициатива, което позволява на гражданите да изискват нови законодателни предложения, ако един милион души са подписали петиция с такова искане.