Politické skupiny v Evropském parlamentu 

Evropský parlament má různé politické orgány, které jsou odpovědné za organizaci činnosti Parlamentu a za legislativní plánování či parlamentní pravidla, stejně jako za administrativní, finanční, personální a organizační záležitosti.

Konference předsedů

Konference předsedů je politickým orgánem Evropského parlamentu, který se zabývá

  • organizací práce EP a sestavováním legislativních programů,
  • rozdělováním pravomocí výborům a delegacím a jejich složením,
  • vztahy s ostatními orgány Evropské unie, národními parlamenty a třetími zeměmi.

Konference předsedů připravuje pro Parlament rozvrh a pořad jednání plenárních zasedání a zabývá se rozdělováním míst poslanců v zasedacím sále.

Konferenci předsedů tvoří předseda Parlamentu a předsedové politických skupin.

Patří sem také zástupce nezařazených poslanců, který ovšem nemá hlasovací právo.

Konference předsedů rozhoduje na základě dohody či hlasování vyváženém počtem poslanců každé politické skupiny.

Konference předsedů vykonává úkoly, které jí ukládá jednací řád.

Organizuje práci Evropského parlamentu a jeho orgánů.

Je konzultována ve všech otázkách spojených se sestavováním legislativních programů a se vztahy s ostatními orgány a institucemi Evropské unie.

Konference předsedů se většinou schází dvakrát za měsíc. Její schůze nejsou veřejné.

Zápisy ze schůzí Konference předsedů se překládají do úředních jazyků, tisknou se a rozesílají všem poslancům.

Každý poslanec může klást otázky týkající se práce Konference předsedů.

Dává všem poslancům příležitost vyměňovat si i mimo plenární zasedání názory s některou pozvanou osobou nebo jako první znát návrhy předložené Evropskou komisí.

Předsednictvo 

Předsednictvo je regulační řídící orgán Evropského parlamentu.

Má pravomoc stanovit předběžný návrh rozpočtu Evropského parlamentu a vyřizovat veškeré administrativní, personální či organizační otázky.

Předsednictvo se skládá z předsedy Evropského parlamentu, 14 místopředsedů a 5 kvestorů, kteří jsou voleni shromážděním na období dvou a půl let s možností obnovení mandátu.

Při jednání předsednictva má v případě rovného počtu hlasů rozhodující hlas předseda. Kvestoři mají v předsednictvu poradní hlas.

Předsednictvo se zabývá řadou administrativních a finančních úkolů uvnitř Parlamentu.

Má pravomoci ve všech záležitostech týkajících se vnitřního fungování Parlamentu.

Zabývá se žádostmi souvisejícími s průběhem zasedání, povoluje schůze výborů či delegací mimo obvyklá pracoviště a připravuje předběžný návrh předpokládaných výdajů Parlamentu.

Jmenuje generálního tajemníka Parlamentu, jenž zajišťuje řízení administrativních oddělení Parlamentu a schvaluje složení a uspořádání generálního sekretariátu.

Předsednictvo se obvykle schází dvakrát do měsíce.

Zápisy ze schůzí předsednictva se překládají do úředních jazyků, tisknou se a rozesílají všem poslancům.

Každý poslanec může klást otázky týkající se práce předsednictva.

Předsednictvo rozhoduje o částkách přidělovaných politickým stranám zastoupeným v Evropském parlamentu.

Sbor kvestorů

Sbor kvestorů je orgánem Evropského parlamentu, který se zabývá administrativními a finančními otázkami týkajícími se přímo poslanců a jejich pracovních podmínek.

Kvestorů je 5 a zasedají v předsednictvu.

Evropský parlament přistupuje k volbě kvestorů po volbě předsedy a 14 místopředsedů.

Kvestoři jsou voleni v tajném hlasování většinou hlasů ve třech kolech: v prvních dvou kolech je požadována absolutní většina hlasů, v posledním kole stačí většina poměrná.

Jejich funkční období je stanoveno na dva a půl roku a v rámci předsednictva mají poradní hlas.

Kvestoři se zabývají administrativními a finančními úkoly vztahujícími se přímo k poslancům, jako je například obstarávání zařízení a služeb obecného rázu.

Mají možnost předkládat návrhy změn nebo přepisů textů týkajících se veškerých právních předpisů přijatých předsednictvem.

Kvestoři se obvykle scházejí jednou za měsíc.

Každý poslanec může klást otázky týkající se práce kvestorů.

Konference předsedů výborů

Konference předsedů výborů je politickým orgánem Evropského parlamentu, který umožňuje zajistit lepší spolupráci mezi jednotlivými parlamentními výbory.

Konference předsedů výborů se skládá z předsedů všech stálých nebo dočasných výborů a volí svého předsedu. Konference předsedů výborů se obvykle schází jednou za měsíc ve Štrasburku během plenárních zasedání.

Konference předsedů výborů může dávat doporučení Konferenci předsedů týkající se práce výborů a sestavování pořadu jednání na zasedání.

Má také možnost radit Konferenci předsedů v případě střetu pravomocí mezi dvěma výbory.

Předsednictvo a Konference předsedů mohou delegovat některé úkoly na Konferenci předsedů výborů.

Konference předsedů delegací

Konference předsedů delegací je politickým orgánem Evropského parlamentu a zabývá se pravidelně veškerými otázkami týkajícími se dobrého fungování meziparlamentních delegací a delegací smíšených parlamentních výborů.

Konference předsedů delegací se skládá z předsedů všech stálých meziparlamentních delegací a volí svého předsedu.

Konference předsedů delegací může dávat doporučení Konferenci předsedů v souvislosti s prací delegací.

Konference předsedů delegací sestavuje roční návrh rozvrhu, meziparlamentních setkání a schůzí smíšených parlamentních výborů.

Předsednictvo a Konference předsedů mohou delegovat některé úkoly na Konferenci předsedů delegací.