Beskyttelse af de grundlæggende rettigheder inden for EU 

Den Europæiske Union er både en sammenslutning af lande, der samarbejder inden for områder af gensidig interesse, og et værdifællesskab.

illustration human rights 

De centrale værdier, som Unionen bygger på, er fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union. De er

  • respekt for den menneskelige værdighed
  • frihed
  • demokrati
  • ligestilling
  • retsstatsprincippet og
  • respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.

Respekten for menneskers rettigheder er en af EU's grundlæggende forpligtelser. Disse rettigheder skal respekteres af EU's institutioner, de enkelte medlemsstater og af EU, når de gennemfører politikker og programmer.

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastsætter alle de personlige, borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder, som gælder for mennesker i EU.

Chartret supplerer de nationale systemer, men erstatter dem ikke. Hvis den enkeltes grundlæggende rettigheder ikke respekteres, skal de nationale domstole træffe afgørelse om spørgsmålet. Enkeltpersoner kan også henvende sig til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, der træffer afgørelse i sager om krænkelse af de borgerlige og politiske rettigheder, som er fastsat i Den Europæiske Konvention til Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundlæggende Frihedsrettigheder. Kommissionen kan i særlige tilfælde, f.eks. når en medlemsstat ikke overholder EU-retten og krænker andres rettigheder, også indbringe en medlemsstat for Den Europæiske Unions Domstol.

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder er EU's specialiserede uafhængige organ på dette område, og dets mandat omfatter hele spektret af de rettigheder, der er fastlagt i chartret.

Europa-Parlamentets rolle

Europa-Parlamentet er fuldt ud forpligtet til at respektere de grundlæggende rettigheder i hele Unionen.

På Parlamentets plenarforsamlinger drøfter MEP'erne på baggrund af arbejdet i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender situationen for de grundlæggende rettigheder i EU og specifikke emner vedrørende beskyttelsen af disse rettigheder samt vedtager beslutninger herom.

Parlamentet vedtager sammen med Det Europæiske Råd lovgivning for bedre at beskytte de grundlæggende rettigheder.

Et godt eksempel på denne lovgivning er det lovkompleks, som Parlamentet har vedtaget for at forbyde forskelsbehandling og sikre, at mennesker behandles lige på arbejdspladsen.

Et andet vigtigt resultat har været at beskytte privatlivets fred og sikre, at behandlingen af personoplysninger gennemføres under fuld overholdelse af den EU-lovgivning, der blev vedtaget for at beskytte denne grundlæggende rettighed.

Medlemsstaterne skal anvende disse love på nationalt plan.

I de seneste år har Parlamentet også i stigende grad engageret sig i forhold vedrørende retsstatsprincippet og demokrati. I 2016 vedtog Parlamentet en beslutning, der slår til lyd for at indføre en EU-mekanisme om situationen for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder i medlemsstaterne og EU's institutioner.