Miljøstyringssystem - EMAS 

EMAS er den miljøstyringsordning, som anvendes af Europa-Parlamentet i overensstemmelse med ISO 14001:2004-standarderne og EMAS-forordning (EF) nr. 1221/2009.

Europa-Parlamentet anerkender nødvendigheden af at bidrage positivt til den bæredygtige udvikling på lang sigt, ikke kun gennem sin politiske rolle og sin rolle i lovgivningsprocedurerne, men også i forbindelse med sit arbejde og de beslutninger, der træffes dagligt.

Præsidiet har derfor iværksat EMAS-projektet i Parlamentet med sin beslutning af den 19. april 2004. Formanden og generalsekretæren har underskrevet Parlamentets miljøpolitik, der indeholder retningslinjer til Parlamentets egen miljøstyringsordning, som omfatter:

  • nedbringelse af kuldioxidemissionerne
  • fremme af effektiv brug af energi, vand og papir og reducering af mængden af affald
  • indarbejdelse af de miljømæssige retningslinjer i udbudsprocedurerne
  • sikring af korrekt adfærd og engagement gennem uddannelse og øget bevidsthed
  • etablering af forebyggende foranstaltninger til bekæmpelse af forurening
  • sikring af, at de nødvendige krav overholdes
  • tilrådighedsstillelse af ressourcer for miljøstyringssystemet
  • fremme af gennemsigtig kommunikation og dialog

I 2007 fandt den første eksterne revision sted, og Europa-Parlamentet blev ISO 14001.2004-certificeret og har nu modtaget EMAS-registrering i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg.

Ved at sætte sin lid til den enkelte medarbejders engagement og støtte fra alle tjenestegrenene, kan Europa-Parlamentet inden for rammerne af EMAS spare på ressourcerne og bevare dem til kommende generationer.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til EMAS-teamet på følgende e-mail-adresse:

Contact: