Lissaboni leping 

Valitsustevaheline konverents (VVK), mille ülesandeks oli Euroopa reformilepingu koostamine, avati Lissabonis 23. juulil 2007 (Euroopa Parlamenti esindasid Elmar Brok, Enrique Barón Crespo ja Andrew Duff). Lepingu tekst kiideti heaks riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel Lissabonis 18.–19. oktoobril 2007. Lissaboni leping allkirjastati Euroopa Parlamendi presidendi Hans-Gert Pötteringi kohalviibimisel 13. detsembril 2007 pärast seda, kui parlamendi ja komisjon president ning nõukogu eesistuja olid Euroopa Liidu põhiõiguste harta Euroopa Parlamendis välja kuulutanud.

Euroopa Parlament võttis Lissaboni lepingu vastu 19. veebruaril 2008 (Corbetti ja Méndez de Vigo raport). Lissaboni lepingu kohaselt on Euroopa Parlamendil õigus nimetada ametisse Euroopa Komisjoni president Euroopa Ülemkogu ettepaneku alusel, milles võetakse arvesse Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi. Kaasotsustamismenetlust laiendatakse uutele valdkondadele ja see nimetatakse ümber seadusandlikuks tavamenetluseks.

Lissaboni lepingule allakirjutamine. 

Kui vähesed erandid kõrvale jätta, siis on Euroopa Parlament Lissaboni lepingu kohaselt nõukoguga võrdsetel alustel seadusandja valdkondades, milles tal varem seadusandlikku rolli ei olnud, eelkõige ELi eelarve üle otsustamisel (kus parlament on nõukoguga täiesti võrdne), põllumajanduspoliitikas ning justiits- ja siseküsimustes.

Lissaboni leping jõustus 1. detsembril 2009, kui kõik 27 liikmesriiki olid selle ratifitseerinud.

  • Allkirjastamine: Lissabonis (Portugal) 13. detsembril 2007
  • Jõustumine: 1. detsembril 2009