Comhdheiseanna a chur chun cinn 

illustration human rights 

Is comhionann gach duine os comhair an dlí

Le hAirteagal 21 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh , tá cosc curtha le haon idirdhealú bunaithe ar chúis ar bith amhail inscne, cine, dath, bunús eitneach nó sóisialta, airíonna géiniteacha, teanga, reiligiún nó creideamh, tuairim pholaitiúil nó aon tuairim eile, ballraíocht de mhionlach náisiúnta, breith, míchumas, aois nó claonadh gnéasach.

Is gnéithe tábhachtacha de dhlíchóras an Aontais iad idirdhealú a chosc  agus cearta bunúsacha a chosaint. Mar sin féin, tá idirdhealú i gcoinne grúpaí áirithe fós á dhéanamh san Aontas.

Tá Parlaimint na hEorpa go hiomlán tiomanta do dhul i ngleic leis an bhfadhb sin agus don chomhionannas a chur chun cinn i reachtaíocht agus beartais an Aontais.

Comhionannas idir mná agus fir

an comhionannas idir fir agus mná  ar cheann de bhunluachanna an Aontais Eorpaigh.

Tá ról suntasach ag Parlaimint na hEorpa maidir le tacú leis an gcomhionannas idir fir agus mná agus tacú le comhdheiseanna, go háirithe trína Choiste um Cearta na mBan agus Comhionannas Inscne  agus trí phríomhshruthú inscne a chur chun cinn in obair a choistí agus in obair a thoscaireachtaí.

Cearta daoine atá faoi mhíchumas

Aithníonn agus urramaíonn an tAontas an ceart atá ag daoine faoi mhíchumas chun tairbhiú de bhearta  atá ceaptha chun neamhspleáchas na ndaoine sin, a lánpháirtiú sóisialta agus gairmiúil agus a rannpháirtíocht i saol an phobail a áirithiú.

Tá an tAontas ina pháirtí i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas  agus maidir leis an gCoinbhinsiún a bheith á chur chun cinn, á chosaint agus faireachán á dhéanamh air, tá ról tábhachtach aige ina leith sin.

An comhrac i gcoinne an chiníochais agus na seineafóibe

Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta go láidir do chomhrac a dhéanamh i gcoinne an chiníochais agus na seineafóibe.

Tá sé iarrtha aice ar an Aontas agus ar na Ballstát gníomhaíocht a dhéanamh chun an ciníochas agus an tseineafóibe a chosc agus a chomhrac trí oideachas a chur ar fáil, lena ndéanfaí cultúr de mheas agus de chaoinfhulaingt a chur chun cinn.

Cearta atá ag daoine LGBTI

Is iomaí uair atá sé iarrtha ag Parlaimint na hEorpa go mbeadh beartas ilbhliantúil cuimsitheach ann chun na cearta bunúsacha atá ag daoine LGBTI  a chosaint. Tá liosta gníomhaíochtaí  foilsithe ag an gCoimisiún chun comhionannas LGBTI a chur chun cinn ar fud an Aontais.