Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs 

Priekšsēdētāju ievēlē uz divarpus gadiem, kas ir puse no Parlamenta sasaukuma termiņa, un viņu var pārvēlēt. Priekšsēdētājs pārstāv Eiropas Parlamentu starptautiskajās attiecībās un attiecībās ar citām ES iestādēm.

Priekšsēdētājs pārrauga Parlamenta un tā struktūrvienību darbu, vada plenārsēžu debates un nodrošina Parlamenta Reglamenta ievērošanu.

Katras Eiropadomes sanāksmes sākumā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs izklāsta Parlamenta nostāju un apsvērumus saistībā ar darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un citām tēmām.

Kad Parlaments ir pieņēmis Eiropas Savienības budžetu, priekšsēdētājs to paraksta, un budžets stājas spēkā. EP priekšsēdētājs kopā ar Padomes priekšsēdētāju paraksta visus leģislatīvos aktus, kas ir pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.