Begrotingsbevoegdheden 

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon deelt het Europese Parlement met de Raad van de Europese Unie de beslissingsbevoegdheid over de volledige jaarlijkse begroting van de EU en heeft het ook het laatste woord.

Begrotingsprocedure

Instellingen die bij de procedure betrokken zijn:
 • Europees Parlement 
 • Europese Commissie 
 • Raad van de Europese Unie 
 1. Voor 1 september

  Short description: Ontwerpbegroting

  1. Europese Commissie  stelt de ontwerpbegroting op  
  2. Ontwerpbegroting  wordt voorgelegd aan:   
   • Raad van de Europese Unie  (bestaande uit 27  nationale ministers )
   • Europees Parlement 

  Complete text: Ontwerpbegroting

  Alle EU-instellingen stellen elk jaar vóór 1 juli hun raming voor de ontwerpbegroting op.

  De Commissie consolideert deze ramingen en bereidt de jaarlijkse ontwerpbegroting voor, die uiterlijk op 1 september bij het Parlement en de Raad wordt ingediend.

 2. Voor 1 oktober

  Short description: Positie van de Raad

  •   Aan de zijde van de Raad: standpunt van de Raad wordt toegezonden aan het Parlement
  • Aan de zijde van het Parlement: interne discussies over de ontwerpbegroting. De conclusie wordt toegezonden aan de Begrotingscommissie

  Complete text: Positie van de Raad

  De Raad stelt zijn standpunt over de ontwerpbegroting vast en doet dit uiterlijk op 1 oktober aan het Parlement toekomen, samen met de redenen voor zijn standpunt.

  Tegelijkertijd behandelen de parlementaire commissies de ontwerpbegroting en bezorgen zij hun adviezen aan de Begrotingscommissie, die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het standpunt van het Parlement.

 3. Maximaal 42 dagen

  Short description: Standpunt van het Parlement

  1.   Begrotingscommissie bepaalt een standpunt voor het Parlement    
  2.   Europees Parlement   ontvangt het standpunt van de Raad en het standpunt van de Begrotingscommissie
  3. EP-leden stemmen over het door de Begrotingscommissie vastgestelde standpunt en eventueel ingediende amendementen .  
  4. Standpunt van het Parlement . Indien het Parlement de ontwerpbegroting wijzigt, wordt de gewijzigde ontwerpbegroting toegezonden aan de Raad.  

  Complete text: Standpunt van het Parlement

  Het Parlement heeft 42 dagen om het standpunt van de Raad goed te keuren of om met een absolute meerderheid van zijn leden amendementen aan te nemen. De leden van het EP stemmen over het verslag van de Begrotingscommissie en over alle ingediende amendementen; doorgaans gebeurt dit tijdens de plenaire vergadering in oktober.

  Indien het Parlement het standpunt van de Raad goedkeurt of zelf geen standpunt inneemt, wordt de begroting geacht te zijn vastgesteld. Normaal gezien neemt het Parlement echter amendementen aan en wordt de geamendeerde tekst aan de Raad toegezonden. In dit geval roept de Voorzitter van het Parlement onmiddellijk het bemiddelingscomité bijeen. Het comité komt evenwel niet bijeen indien de Raad het Parlement binnen de tien dagen meedeelt dat hij alle amendementen aanvaardt.

 4. Maximaal 21 dagen

  Short description: Bemiddeling

  1.   Bemiddelingscomité (bestaande uit 27 vertegenwoordigers van de Raad en 27 vertegenwoordigers van het Parlement ) moet een akkoord bereiken  
  2.   Gezamenlijke tekst wordt opgesteld.  

  Complete text: Bemiddeling

  Het bemiddelingscomité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Raad en een gelijk aantal leden die het Parlement vertegenwoordigen, heeft 21 dagen om overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijke tekst.

 5. Maximaal 14 dagen

  Short description: Goedkeuring

  Indien de gezamenlijke tekst wordt gevalideerd, hebben   Europees Parlement  en   Raad van de Europese Unie  vervolgens 14 dagen om deze goed te keuren.

  Complete text: Goedkeuring

  Indien het bemiddelingscomité overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke tekst, hebben het Parlement en de Raad 14 dagen om deze goed te keuren. Vervolgens ondertekent de Voorzitter van het Parlement de begroting en constateert dat deze definitief is vastgesteld.

  Indien de bemiddelingsprocedure mislukt of indien het Parlement de gemeenschappelijke tekst verwerpt, dient de Commissie een nieuwe ontwerpbegroting in. Indien de Raad de gemeenschappelijke tekst verwerpt, kan het Parlement alsnog besluiten deze goed te keuren.

Meerjarig financieel kader

De besluiten van het Parlement en de Raad over de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten moeten binnen de jaarlijkse maxima vallen die zijn vastgelegd in de financiële langetermijnplanning, het meerjarig financieel kader, dat om de zeven jaar wordt vastgesteld.

Begrotingscontrole

Als de EU-begroting is goedgekeurd, is de Europese Commissie verantwoordelijk voor de uitvoering ervan (de andere instellingen zijn bevoegd voor hun eigen administratieve begroting).

Als rechtstreeks verkozen instelling die de Europese belastingbetalers vertegenwoordigt, oefent het Europees Parlement democratische controle uit om erop toe te zien dat de Commissie en de andere instellingen de Europese middelen goed besteden.

Op aanbeveling van de Raad van de Europese Unie besluit het Parlement al dan niet kwijting te verlenen, d.w.z. definitief goed te keuren hoe de begroting van een welbepaald jaar is uitgevoerd.

Het Parlement neemt dit besluit nadat zijn Commissie begrotingscontrole de financiële rekeningen van de Commissie en haar activiteitenverslag voor het desbetreffende jaar grondig heeft onderzocht. Het houdt ook rekening met het jaarverslag van de Rekenkamer en met de antwoorden van de Commissie op eventuele vragen van leden van het Parlement.

Het Parlement kan de Commissie ook aanbevelingen doen over de uitvoering van de begroting. De Commissie moet, op verzoek van het Parlement, verslag uitbrengen over de genomen maatregelen naar aanleiding van dergelijke opmerkingen.

De procedure eindigt met de verlening van kwijting of met het uitstel of de weigering kwijting te verlenen.

Het Parlement behandelt op gelijkaardige wijze de goedkeuring van de rekeningen van andere instellingen, met inbegrip van zijn eigen administratieve begroting.