Zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości 

Poszanowanie praw podstawowych w UE musi być rzeczywiste. Oznacza to, że jeżeli prawa jakiejś osoby są łamane, ma ona prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem.

Prawo do skutecznego środka prawnego jest zapisane w art. 47 Karty . Gwarantuje ono, że w przypadku naruszenia praw zagwarantowanych przez prawo Unii osoby fizyczne mają prawo zwrócić się do sądu z żądaniem poszanowania ich praw.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi również, że we wszystkich postępowaniach sądowych dotyczących unijnego prawodawstwa każdy ma prawo do sprawiedliwego procesu: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony uprzednio na mocy ustawy. Każdy ma możliwość uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela.”

Parlament Europejski przyczynił się do rozwoju praw osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniach karnych, tak aby miały one te same minimalne gwarancje proceduralne we wszystkich państwach członkowskich.

W unijnych przepisach zwraca się szczególną uwagę na pewne grupy ofiar, takie jak dzieci, ofiary handlu ludźmi i ofiary terroryzmu.