Wielojęzyczność w Parlamencie Europejskim 

W Parlamencie Europejskim wszystkie języki urzędowe UE są równie ważne: dokumenty PE są publikowane we wszystkich tych językach, a wszyscy posłowie mają prawo wypowiadać się i pisać w wybranym przez siebie języku urzędowym. Dzięki temu każdy może śledzić prace Parlamentu i mieć do nich dostęp.

Unia Europejska niezmiennie postrzega swoją dużą różnorodność kultur i języków jako atut. Wielojęzyczność, głęboko zakorzeniona w traktatach europejskich, jest odzwierciedleniem tego bogactwa kulturowego i językowego. Sprawia to również, że instytucje europejskie są bardziej dostępne i przejrzyste dla wszystkich obywateli Unii, co jest kluczowe dla prawidłowego działania systemu demokratycznego UE.

Parlament Europejski różni się od innych instytucji UE tym, że jest zobowiązany zapewnić możliwie najwyższy poziom wielojęzyczności. Każdy obywatel europejski ma prawo kandydować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przesadą byłoby wymagać od posłów do PE, by władali perfekcyjnie jednym z najczęściej używanych języków, jak francuski czy angielski. Prawo posłów do czytania i pisania dokumentów parlamentarnych, udziału w debatach i przemawiania w swoim własnym języku jest wyraźnie uznane w Regulaminie Parlamentu.

Wszyscy obywatele UE muszą mieć możliwość czytania dotyczących ich aktów prawnych w języku własnego kraju. Jako współprawodawca Parlament Europejski ma również obowiązek zadbać o to, by jakość językowa wszelkich aktów prawnych, które przyjmuje, była bez zarzutu we wszystkich językach urzędowych.

Zgodnie z prawem unijnym Europejczycy mają prawo śledzić prace Parlamentu, zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi w swoim własnym języku.

Języki używane w Parlamencie Europejskim

Od końca lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to w instytucjach Wspólnot Europejskich posługiwano się tylko czterema językami, przebyliśmy długą drogę. Obecnie w Parlamencie Europejskim używa się 24 języków urzędowych, co stanowi nie lada wyzwanie językowe.

Od końca lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy to w instytucjach Wspólnot Europejskich posługiwano się tylko czterema językami, przebyliśmy długą drogę. Obecnie w Parlamencie Europejskim używa się 24 języków urzędowych, co stanowi nie lada wyzwanie językowe.

Języki urzędowe UE od …

 • niderlandzki, francuski, niemiecki, włoski 1958
 • duński, angielski 1973
 • grecki 1981
 • portugalski, hiszpański 1986
 • fiński, szwedzki 1995
 • czeski, estoński, węgierski, litewski, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński 2004
 • Bułgarski, Irlandzki i Rumuński 2007
 • chorwacki 2013

Języki urzędowe UE są określone w rozporządzeniu, które jest zmieniane po każdej akcesji w celu dodania do niego nowych języków urzędowych. Wszystkie języki urzędowe mają równy status.

24 języki urzędowe dają łącznie 552 możliwych kombinacji tłumaczeniowych, gdyż każdy język może zostać przetłumaczony na 23 pozostałe języki. Aby sprostać temu wyzwaniu, Parlament Europejski stworzył niezwykle skuteczne służby tłumaczenia ustnego, pisemnego i prawnej weryfikacji tekstów. Ustanowiono bardzo precyzyjne zasady, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tych służb oraz utrzymać koszty ich funkcjonowania na rozsądnym poziomie.

Tłumaczenia pisemne

Służba tłumaczeń pisemnych Parlamentu Europejskiego sporządza dokumenty i materiały internetowe we wszystkich językach urzędowych UE, umożliwia więc komunikację wielojęzyczną w Unii. Dzięki temu procedury ustawodawcze i budżetowe UE są przejrzystsze i bliższe obywatelom.

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych zatrudnia około 1140 pracowników, w tym ponad 600 tłumaczy, i należy do największych takich pracodawców na świecie.

   Tłumaczenia ustne

   Głównym zadaniem tłumaczy ustnych w Parlamencie Europejskim jest wierne dokonywanie ustnego przekładu wystąpień posłów do PE, w czasie rzeczywistym i na wszystkie języki urzędowe. Usługi tłumaczeń ustnych są świadczone podczas wszystkich wielojęzycznych posiedzeń organizowanych przez oficjalne organy instytucji.

   ” Dyrekcja Generalna Parlamentu Europejskiego ds. Logistyki i Tłumaczeń Konferencyjnych zatrudnia blisko 270 tłumaczy ustnych i ma do swojej dyspozycji blisko 1500 akredytowanych tłumaczy ustnych, z którymi współpracuje bardzo regularnie, zgodnie z zapotrzebowaniem.

   Wielojęzyczność – Akty ustawodawcze

   Akty prawne przyjęte przez Parlament Europejski wpływają na życie ponad 500 mln obywateli w 28 krajach i w 24 językach urzędowych: dokumenty muszą być jednakowe i możliwie jak najbardziej czytelne w każdym z tych języków. Kontrola jakości językowej i legislacyjnej tekstów to zadanie zatrudnionych w Parlamencie prawników-lingwistów.

   Prawnicy-lingwiści pracujący w Parlamencie Europejskim zapewniają w ciągu trwania całej procedury ustawodawczej możliwie najwyższą jakość aktów ustawodawczych we wszystkich językach UE. Aby upewnić się, że polityczna wola Parlamentu znajdzie swój wyraz w wysokiej jakości aktach ustawodawczych, prawnicy-lingwiści uczestniczą w pracach na wszystkich etapach procedury ustawodawczej.

   Zadania te wykonuje zespół 75 prawników-lingwistów. Przede wszystkim, prawnicy-lingwiści:

   • służą posłom i sekretariatom komisji poradami w odniesieniu do redakcji tekstów i kwestii proceduralnych, począwszy od wstępnego opracowywania tekstu, aż po jego ostateczne przyjęcie na posiedzeniu plenarnym;
   • przygotowują i publikują teksty ustawodawcze, które mają zostać przyjęte przez Parlament w komisjach lub na posiedzeniu plenarnym, zapewniając najwyższą jakość poprawek do sprawozdań we wszystkich wersjach językowych i sprawny przebieg procedury;
   • są odpowiedzialni za techniczne przygotowanie poprawek składanych na posiedzeniu plenarnym oraz za publikację wszystkich dokumentów przyjętych danego dnia podczas głosowania na posiedzeniu plenarnym;
   • finalizują akty ustawodawcze we współpracy z prawnikami-lingwistami z Rady.