Environmentálny systém riadenia - EMAS 

EMAS je systém environmentálneho riadenia (EMS), ktorý používa Európsky parlament v súlade s normami ISO 14001:2004 a s nariadením EMAS (ES) č. 1221/2009.

Európsky parlament si uvedomuje svoju povinnosť pozitívne prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju ako k dlhodobému cieľu nielen prostredníctvom svojej politickej úlohy a svojej úlohy v legislatívnych postupoch, ale aj v súvislosti so spôsobom svojej práce a s rozhodnutiami, ktoré každodenne prijíma.

Predsedníctvo preto začalo realizovať projekt EMAS v Parlamente na základe rozhodnutia z 19. apríla 2004. Predseda a generálny tajomník schválili environmentálnu politiku Parlamentu, ktorá obsahuje usmernenia pre jeho vlastný systém environmentálneho riadenia, ktorý obsahuje:

  • zníženie emisií oxidu uhličitého
  • presadzovanie efektívneho využívania energie, vody a papiera a znižovanie množstva odpadu
  • začlenenie environmentálnych usmernení do postupov verejného obstarávania
  • zabezpečenie vhodného správania a záväzku prostredníctvom školení a zvyšovaním povedomia
  • prijímanie preventívnych opatrení proti znečisťovaniu
  • zabezpečenie súladu s nevyhnutnými požiadavkami
  • zabezpečenie dostatočných zdrojov pre svoj systém environmentálneho riadenia
  • presadzovanie transparentnej komunikácie a dialógu

V roku 2007 bol dokončený prvý externý audit a Európsky parlament získal certifikát ISO 14001.2004 a nedávno i registráciu EMAS v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.

Spoliehaním sa na záväzok každého jedného zamestnanca a na podporu všetkých svojich služieb poskytuje EMAS Európskemu parlamentu rámec na zachovanie zdrojov pre budúce generácie.

Dodatočné informácie získate od tímu EMAS na e-mailovej adrese:

Contact: