Lissabonfördraget 

Regeringskonferensen som skulle utarbeta ett europeiskt ändringsfördrag inleddes i Lissabon den 23 juli 2007 (Europaparlamentets företrädare: Elmar Brok, Enrique Barón Crespo och Andrew Duff). Fördragstexten godkändes vid ett möte mellan stats- och regeringscheferna i Lissabon den 18–19 oktober 2007. Lissabonfördraget undertecknades i närvaro av Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering den 13 december 2007, efter att ordförandena för Europaparlamentet, kommissionen och rådet proklamerat EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna i parlamentet.

Den 19 februari 2008 antogs Lissabonfördraget av Europaparlamentet (betänkande av Richard Corbett och Íñigo Méndez de Vigo). Enligt Lissabonfördraget har parlamentet rätt att utnämna kommissionens ordförande på förslag från Europeiska rådet som ska beakta resultaten av valet till Europaparlamentet. Medbeslutandet utsträcks till ännu fler nya områden och kommer i fortsättningen att kallas det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Lissabonfördraget undertecknas. 

Genom Lissabonfördraget har Europaparlamentet, med ett fåtal undantag, blivit jämbördig lagstiftare med rådet på områden där detta tidigare inte var fallet, t.ex. i fråga om fastställandet av EU:s budget (parlamentet är helt jämställt med rådet), jordbrukspolitiken och rättsliga och inrikes frågor.

Fördraget trädde i kraft den 1 december 2009 efter att det ratificerats av alla 27 medlemsstater.

  • Undertecknades: den 13 december 2007 i Lissabon i Portugal.
  • Träder i kraft: 1 december 2009