Nicefördraget 

Gruppbild.
Nicefördraget undertecknas den 26 februari 2001.
 

Stadgan om de grundläggande rättigheterna undertecknades av ordförandena för Europaparlamentet, kommissionen och rådet vid Europeiska rådet i Nice. Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem undertecknades i närvaro av Europaparlamentets talman Nicole Fontaine. Syftet med Nicefördraget var att reformera EU:s institutionella struktur inför den nya utvidgningen av unionen. Med Nicefördraget ökades parlamentets lagstiftnings- och kontrollbefogenheter och beslut genom kvalificerad majoritet i rådet utsträcktes till fler områden.

  • Undertecknades: den 26 februari 2001 i Nice i Frankrike.
  • Trädde i kraft: den 1 februari 2003.