Награди 

Европейският парламент не само създава законодателство. Той също така насърчава добрите инициативи. Всяка година Парламентът присъжда четири награди за високи постижения в областта на правата на човека, киното, младежки проекти и гражданско чувство. Това е възможност вниманието да се насочи към хора и организации, които работят усилено, за да направят света малко по-добро място, и така да се поощрят други да последват техния пример.

 • Награда за европейски гражданин – награда за изключителни постижения. 

  Европейският парламент присъжда ежегодно Наградата за европейски гражданин. Наградата има за цел да възнаграждава изключителни постижения в следните области:

  • проекти за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство, както и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки, или за подпомагане на трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;
  • проекти, включващи дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух;
  • проекти, свързани с темата на текущата Европейска година (ако е приложимо); 
  • проекти, които дават конкретен израз на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

  За Наградата за европейски гражданин могат да кандидатстват граждани, групи от граждани, сдружения или организации с проекти, които са осъществили; те могат също така да издигат по една кандидатура на друг гражданин, група, асоциация или организация за Наградата за европейски гражданин.

  Членовете на Европейския парламент имат право да издигат кандидатури – всеки член на ЕП има право да издига по една кандидатура годишно.

  Рекорден брой кандидатури за Наградата за европейски гражданин за 2020 г.

   Бяха внесени 266 кандидатури от всички държави членки, като проектите обхващат теми като опазването на околната среда, борбата с дезинформацията и борбата с коронавируса.

   Искрено благодарим на всички, които внесоха собствени проекти или проекти на номинирани от тях лица.

   Сега предстои националните журита да разгледат всички кандидатури и да подберат максимум пет проекта, които впоследствие ще бъдат изпратени на Комисията по присъждането на наградата, която ще избере крайните победители (по един от държава членка).

   Можете да следите информацията за следващите етапи на процедурата, като посещавате редовно настоящия уебсайт.


  За повече информация:

    
 • Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта 

  Наградата „Сахаров“ се присъжда за особени постижения в една от следните области:

  • защита на правата на човека и основните свободи,
  • по-специално правото на свобода на изразяване
  • защита на правата на малцинствата, спазване на международното право
  • развитие на демокрацията и прилагане на принципите на правовата държав
    
 • Европейската младежка награда „Карл Велики“ – за всички изключително мотивирани млади европейци 

  Европейската младежка награда „Карл Велики“ има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция. Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.

  Наградата се присъжда всяка година съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен, като наградата за най-добрия проект е 5000 евро, за второ място – 3000 евро и за трето – 2000 евро. Като част от наградата, тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Също така представителите на всички 28 национални проекта финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия.

  Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателя на Европейския парламент и представител на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ от Аахен.

    
 • Наградата „LUX“ - в подкрепа на културата и европейската идентичност 

  От 2007 г. наградата на Европейския парламент за кино – „LUX“, ежегодно насочва вниманието към филми, които третират проблеми, намиращи се в центъра на европейския публичен дебат. Парламентът счита, че киното, като масово достъпно културно явление, може да бъде идеалното средство за разискване и оглеждане на въпроси, свързани с Европа и нейното бъдеще. Киното е популярно, привлича различни поколения и е достъпно.