Достъп до документи 

Член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда, че гражданите и лицата, постоянно пребиваващи на територията на Европейския съюз, имат право на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Достъпът до документи: ключов елемент от политиката на прозрачност

Достъпът до документи се явява съществен елемент от политиката на прозрачност, осъществявана в рамките на европейските институции. По силата на Договора от това право се ползват всички европейски граждани, както и всички лица, които пребивават постоянно на територията на Европейския съюз. Това право е уредено от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Европейският парламент гарантира, че всички негови дейности се осъществяват при висока степен на прозрачност. Това е основен стремеж за институцията, тъй като Европейският парламент работи преди всичко в интерес на европейските граждани, от които той е пряко излъчен.

Регистърът на документите: помощно и справочно средство

С оглед улесняване на достъпа до документите, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001, Европейският парламент създаде електронен Регистър на документите. Разработен като помощно и справочно средство, той съдържа позоваванията на документи, които са изготвени или получени от Европейския парламент от 2001 г. насам.

Пряк достъп до документи

Регистърът предоставя пряк достъп до по-голямата част от документите на Европейския парламент чрез формуляр за търсене. Тези документи са достъпни пряко в електронен формат.

Достъп до документи по поръчка

Документите, които не са пряко достъпни чрез регистъра, могат да бъдат получени чрез заявка. Става въпрос за документи преди 2001 г., както и за ограничен брой документи, достъпът до които може да бъде ограничен поради изключенията от правото на достъп, предвидени в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. Достъпът до тях е безплатен, като заявката за тях се подава чрез електронен формуляр и не изисква специална обосновка. След като Вашата поръчка бъде разгледана, компетентните служби на Европейския парламент ще Ви изпратят обоснован отговор в срок от 15 работни дни.