Защита на личните данни в Европейския парламент 

За да изпълнява задълженията си към европейските граждани, понякога е необходимо Европейският парламент да има достъп до лични данни.

 Европейският парламент обработва всички лични данни, които събира, спазвайки в пълна степен правата на съответните лица, в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (наричан по-долу „Регламент“).

Законодателство 

Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 21 ноември 2018 г. и влиза в сила на 11 декември 2018 г.

Решение на Бюрото на Европейския парламент от 17 юни 2019 година относно правила за прилагане, свързани с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО

Може да се консултира голяма част от страниците на сайта без да се изискват никакви лични данни.

Само на няколко страници е необходимо да се въвеждат лични данни, при това в рамките на много специфични искания и услуги.

Така например на страницата Запитвания на гражданите (Ask EP)  има бутон „Свържете се с нас“, чрез който се активира онлайн формуляр. В този формуляр трябва да посочите поне (задължителни полета) Вашето фамилно име, име, страна по местожителство и електронна поща, както и евентуално пол, адрес, възраст, професия и националност. След като бъде изпратен, формулярът се предава по електронна поща на съответната служба, за да може тя да Ви отговори по най-уместния начин.

Събраните данни се обработват единствено за предвидените и ясно посочени цели. Имате право на достъп до Вашите лични данни, както и право да ги коригирате, ако се окажат неточни или непълни. За всякакви въпроси относно обработването на Вашите лични данни трябва да отправите искането си до службата, изпълняваща функцията „администратор на лични данни“, посочена в декларацията за защита на личните данни. Също така имате право да сезирате по всяко време Европейския надзорен орган по защита на данните.

 В определени случаи Европейският парламент има възможност да ограничи упражняването на някои от Вашите права в качеството Ви на субект на данните във връзка с лични данни, свързани с Вас. Моля, прочетете за повече информация настоящото известие относно ограниченията .

Този уебсайт в някои случаи предоставя връзки към външни интернет сайтове. Тъй като Европейският парламент не упражнява контрол над въпросните сайтове, Ви препоръчваме да се запознаете с техните правила, свързани с неприкосновеността на личния живот.

Длъжностно лице за защита на данните на Европейския парламент

Длъжностното лице за защита на данните има отговорността да следи за прилагането на Регламента.

Регламентът се отнася до всяка служба на Европейския парламент, която използва информация, разкриваща самоличността на лицата, и въпросната служба е длъжна да уведоми длъжностното лице за защита на данните за всяка дейност във връзка с лични данни (събиране, консултиране, предаване, организиране и т.н.).

Тези дейности се вписват в специален регистър, който съдържа подробно описание на всяко обработване на лични данни от Европейския парламент.

Регистър на дейностите по обработване

Регистърът на дейностите по обработване дава възможност на всеки един да се информира относно обработването на лични данни, извършвано от Европейския парламент.

Той е предназначен да информира обществеността и е свободно достъпен чрез интернет.

Всяко засегнато лице може да упражнява правата, признати в Регламента, въз основа на информацията, която се съдържа в този регистър.

Получените резултати за всяко обработване, за което е постъпило уведомление, са налични единствено на езика, на който е написано уведомлението в регистъра (английски или френски език).

Европейски надзорен орган по защита на личните данни

Европейският надзорен орган по защита на данните е независим европейски надзорен орган.

Неговата задача е да следи за спазването на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните от страна на европейските институции и органи, когато изготвят нови политики или когато обработват лични данни в своята институция.

Contact: