Информационни фишове за Европейския съюз 

Създадени през 1979 г. за първите преки избори на Парламента, целта на техническите фишове е да дадат на неспециалистите по един прост и сбит, но също така точен начин общ поглед върху институциите и политиките на Европейския съюз, както и върху ролята на Европейския парламент в тяхното развитие.

Техническите фишове са групирани в пет глави:

Начин на функциониране на Европейския съюз — историческото развитие на ЕС, последователните договори, правната система, процедурите за вземане на решения, институциите и органите, и финансирането.

В Икономика, наука и качество на живота се обясняват принципите на вътрешния пазар и защитата на потребителите и общественото здравеопазване, описват се редица политики на ЕС, като например социалната политика, политиката по заетостта, политиките в областта на промишлеността, научните изследвания, енергетиката и околната среда, очертава се контекстът на Икономическия и паричен съюз (ИПС) и се обяснява как се координират и подлагат на контрол конкуренцията, данъчното облагане и икономическите политики.

В Сближаване, растеж и работни места се обяснява начинът, по който ЕС третира различните вътрешни политики: регионална политика и политика на сближаване, селско стопанство и рибарство, транспорт и туризъм, култура, образование и спорт.

Граждани: основни права, сигурност и правосъдие описва индивидуалните и колективните права, включително Хартата на основните права, свободата, сигурността и правосъдието, включително имиграцията и убежището и съдебното сътрудничество.

Външни отношения на ЕС обхваща външната политика, сигурността и отбраната, външните отношения, политиките в областта на търговията и политиката за развитие; насърчаването на правата на човека и демокрацията; разширяването и отношенията отвъд съседните на ЕС страни.

Изготвени от тематичните отдели и Отдела за подкрепа на икономическото управление , техническите фишове са достъпни на 24 езика. Интернет вариантът се преразглежда и актуализира периодично през годината, веднага щом Парламентът приеме дадена важна позиция или политика.

fact-sheet Background    
 

Информационни фишове за Европейския съюз

Ако Ви трябва добър общ преглед на политиките на ЕС и на ролята на Парламента във връзка с тях, ето откъде можете да започнете. Информационните фишове са кратки, но дават пълна картина и се актуализират редовно.

За всякакъв вид справки, моля, свържете се с Отдела за координиране на издателските и комуникационните дейности