Прозрачност 

Етика и Прозрачност

С нарастването на значението и влиянието на Европейския парламент, особено след последния Договор за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), е по-важно от всякога да се гарантира, че той представлява интересите на европейските граждани по напълно отворен и прозрачен начин.

Поради това европейските граждани имат право да следят отблизо дейността на избраните от тях членове на ЕП, както и да се уверяват, че те спазват строги принципи на поведение и поддържат добре балансирани отношения с представителите на интереси. Гражданите следва да могат също така да очакват най-високи стандарти на поведение и ефективност от служителите на Парламента. Накрая, но не на последно място, на гражданите трябва да се предоставя право на достъп до документите на европейските институции в рамките на необходимите ограничения, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001.

В съответствие с ангажимента за прозрачност, поет от Парламента, всички инструменти за прозрачност, представени по-долу, имат за цел да улеснят гражданския контрол над дейността на Парламента, и по-специално над неговата законодателна работа.

За да се насърчи доброто управление и да се осигури участието на гражданското общество, институциите, органите, службите и агенциите на Съюза работят при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост. (Член 14 от ДФЕС)

Институциите предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните организации възможността да изразяват и обменят публично своите мнения във всички области на дейност на Съюза. (Член 11 от ДЕС)

Interest groups 

Права на достъп за представители на групи за представителство на интереси

На 23 юни 2011 г. Европейският парламент и Европейската комисия подписаха Междуинституционално споразумение относно създаването на общ регистър за прозрачност. Споразумението беше преразгледано и от 1 януари 2015 г. се прилага новият текст.


Общият регистър повишава прозрачността, тъй като чрез него гражданите могат по-лесно да получат информация за физическите лица и организациите, които поддържат контакт с институциите на ЕП. Тази система за „обслужване на едно гише“ улеснява процедурата за регистрация на представителите на групи, представляващи специфични интереси. Общият регистър обединява в едно предишните отделни регистри на Парламента и на Комисията.


От организациите и физическите лица се изисква да се регистрират в този регистър, преди да поискат достъп до Европейския парламент. Заявлението, което се подава по интернет, обикновено се обработва в срок от 2 – 3 работни дена. Физическите лица могат да получат разрешение за достъп до Европейския парламент за максимален срок от 12 месеца и те могат да подадат искане за подновяване на това разрешение най-рано два месеца преди изтичането на съответния срок.Организациите могат да подадат заявление за разрешение за достъп за какъвто и да е брой лица. Парламентът може да ограничи броя на лицата от всяка организация, които имат право на достъп през всеки един ден. Ако дадена организация бъде изключена от регистъра, лицата, работещи за тази организация, автоматично се лишават от правото на достъп.


Общият регистър за прозрачност съдържа лесно достъпни данни относно организациите и самостоятелно заетите физически лица, които участват в разработването и осъществяването на политиките на ЕС, както и статистически данни относно всички регистрирани субекти и списък на лицата с разрешение за достъп до Европейския парламент. 


Контакти


SAFE.TR-Accreditation@ep.europa.eu

Interest representatives

Представителите на интереси могат да бъдат частноправни, обществени или неправителствени органи. Те могат да предоставят на Парламента знания и конкретен експертен опит в редица области от икономиката, социалната сфера, околната среда и науката. Те могат да играят ключова роля в открития и плуралистичен диалог, върху който е основана всяка демократична система, и да бъдат важен източник на информация за членовете на ЕП в контекста на изпълнението на техните задължения.

Договорът за Европейския съюз предоставя рамка и има за цел да насърчава връзките между европейските институции и европейските политически лидери от една страна, и гражданското общество, гражданите на ЕС и представителните сдружения, от друга страна.