Работа 

В Европейския парламент работят общо около 8 000 длъжностни лица и други служители. Те са наети от 28-те държави – членки на ЕС, и са командировани в трите места на работа на Парламента (Люксембург, Страсбург и Брюксел) и в бюрата за връзка в държавите членки.

Длъжностни лица

Публичната служба на ЕС се състои от длъжностни лица, които се делят на три функционални групи: администратори (AD), асистенти (AST) и секретари и деловодители (AST/SC).

Всички разпоредби, които се отнасят до публичната служба на Европейския съюз, са установени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Как се става длъжностно лице? 

Длъжностните лица се избират чрез общи конкурси, организирани от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). EPSO се занимава с подбора на персонал за Парламента, но също и за всички други европейски институции. Обявленията за конкурси се публикуват в Официален вестник, както и на интернет страницата на EPSO.

Срочно наети служители

Срочно наети служители могат да бъдат назначавани за изпълнение на най-различни задачи в рамките на някоя от следните категории:

 • Срочно наети служители могат да бъдат назначавани за изпълнение на най-различни задачи в рамките на някоя от следните категории;
 • за заемане на постоянна длъжност (пост на длъжностно лице) за ограничен срок;
 • за подпомагане на лице, изпълняващо мандат, предвиден съгласно Договора (председатели, заместник-председатели, квестори) или за подпомагане на политическите групи на Европейския парламент.

Как се става срочно нает служител? 

За някои от тези категории се обявяват процедури за подбор на уебсайта на ЕПСО, на уебсайта на Европейския парламент и на сайтовете на политическите групи.

Договорно наети служители

Договорно наетите служители се назначават за

 • изпълнение на технически задачи или задачи от административно-обслужващ характер;
 • заместване на длъжностни лица и срочно наети служители, които са временно възпрепятствани да изпълняват задълженията си.

Предстои Ви да бъдете назначен в качеството на договорно нает служител

С Вас току-що се е свързала служба на Европейския парламент, която е изразила намерението си да Ви предложи работа като договорно нает служител.

Вашето назначаване ще протече на три етапа :

 • Ще получите писмо за изразяване на интерес, в което ще бъдат припомнени редът и условията на Вашия подбор (CAST, COSCON или подбор от политическа група) и ще се поиска от Вас да ни изпратите, в рамките на 10 работни дни, различни документи (свидетелство за съдимост, дипломи, документи за професионален опит и др.). 
  След като получим документите Ви, те ще бъдат проверени. Вашите дипломи и Вашият професионален опит ще бъдат оценени, което ще позволи да Ви бъде присъдена съответната степен във функционалната група в резултат на Вашия подбор. В зависимост от тази степен ще бъде определена Вашата заплата.
 • Тогава Отделът за набиране на договорно наети служители и акредитирани парламентарни сътрудници ще Ви изпрати предложение, в което ще бъдете уведомен за началната и крайната дата на договора, за Вашето място на работа, Вашата степен и съответно за размера на Вашата заплата. 
  С това писмо ще бъде поискано от Вас да се свържете с медицинския кабинет (в Брюксел или в Люксембург), за да преминете през медицинските прегледи, позволяващи да се установи физическата Ви годност за това работно място.
 • След като Отделът за набиране на договорно наети служители и акредитирани парламентарни сътрудници получи Вашето удостоверение за медицинска годност, ще изготви Вашия договор. Ще го подпишете в деня на встъпването Ви в длъжност.

Насочваме вниманието Ви към факта, че е наложително да прочетете внимателно горепосочените две писма (писмо за заявяване на интерес и предложение), както и Вашия договор. За повече информация относно Вашето назначаване Ви съветваме да прочетете предвидените за тази цел Често задавани въпроси.

Акредитирани парламентарни сътрудници

Членовете на Европейския парламент подбират и назначават своите акредитирани парламентарни сътрудници с оглед на отношение на взаимно доверие, което може да включва по-специално политическата ориентация.

Предстои Ви да бъдете назначени в качеството на акредитиран парламентарен сътрудник (АПС)

Уведомени сте от бъдещия си член на ЕП относно намерението му да Ви предложи договор за акредитиран парламентарен сътрудник.

Назначаването Ви ще протече в пет етапа :

 • Бъдещият Ви член или съответно група членове на ЕП ще внесат/са внесли искане за назначаване в Генерална дирекция по финанси, която ще пристъпи към регистрацията му.
 • Най-напред Отделът за назначаване на договорно наети служители и акредитирани парламентарни сътрудници ще Ви изпрати връзка към приложението People, където ще намерите предложение за работа, което можете да приемете или откажете. Обръщаме Ви внимание, че е важно да прочетете старателно това предложение, в което се съдържа много полезна информация. В предложението ще бъдат посочени по-специално функционалната група и степента, в които членът на ЕП иска да Ви назначи, както и свързаното с тях основно възнаграждение, началната и крайната дата на договора Ви и местоработата Ви.
 • След това ще бъдете помолени да отговорите на кратка анкета в приложението People.
 • Накрая чрез приложението People можете да качите различните документи, които се изискват в предложението. Щом качите документите си и потвърдите изпращането на досието си в People, Отделът за назначаване на договорно наети служители и акредитирани парламентарни сътрудници ще ги провери.
 • Ако досието Ви е окомплектовано, ще получите съобщение по електронната поща с молба да влезете в People и да насрочите среща със службите ни, за да подпишете договора си. Ако досието Ви не е окомплектовано, ще получите съобщение по електронната поща с искане за допълнителна информация или документи, които да качите в People. След получаването и проверката на допълнителните данни и при условие че отговарят на изискванията, ще Ви бъде изпратено известие относно насрочването на среща за подписване на договора Ви. Цялата описана по-горе процедура по назначаването може да бъде изпълнена в срок до около десет работни дни.


Командировани национални експерти

Националните експерти се командироват в Европейския парламент от национална, регионална или местна публична администрация или от равностоен орган от държава – членка на Европейския съюз, държава – членка на ЕАСТ, която е част от Европейското икономическо пространство, държава – кандидатка за членство в Европейския съюз или трета държава.

Тези експерти остават на служба при своя работодател през периода на командироване и продължават да получават възнаграждението си от него. Предвижда се обаче те да получават дневни надбавки.

Трябва да се изпратят мотивационно писмо и автобиография на постоянното представителство на държавата членка в Европейския съюз.

Временни служители

За запълване на временна потребност от подпомагащ персонал в Брюксел и Люксембург могат да бъдат назначени временни служители.

Тези временни служители биват ангажирани чрез агенции за временна заетост при условията на междуинституционални рамкови договори.

Contact: