Възможности за работа: Как да кандидатствате 

Актуални вакантни длъжности

Парламентът наема на работа служители съгласно различни договорни условия, в зависимост от начина на техния подбор и работата, която вършат: длъжностни лица, срочно наети служители, договорно наети служители и акредитирани парламентарни сътрудници. По-надолу в текста може да прочетете повече по въпроса.

Можете да намерите и да кандидатствате за всички актуални, специфични за Европейския парламент, кариерни възможности чрез нашата платформа APPLY4EP.

Можете да ни заявите, че се интересувате от работа за Европейския парламент, като подадете спонтанно заявление на платформата APPLY4EP.

Уверяваме Ви, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Парламентът организира и два петмесечни периода за стаж годишно.

Как мога да стана длъжностно лице на Европейския парламент?

Постоянната работна сила на Парламента са неговите длъжностни лица, които се подбират с конкурси на едно от трите нива:

 • Ниво AD (или администратор): Работа на ниво политики, научни изследвания, анализ и управление в широк спектър от области
 • Ниво AST (или асистенти): Работа на ниво административна, техническа или друга подкрепа в широк спектър от области
 • Ниво AST/SC (или секретар/деловодител): Секретарски и деловодителски задачи в широк спектър от области

Конкурсите се организират главно съвместно за всички институции на ЕС от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO)

Обявите за конкурси се публикуват редовно на уебсайта на EPSO на страницата „В процес на обработка“. На същата страница има и ориентировъчна информация относно предстоящи възможности, които все още не са публикувани.

От време на време Европейският парламент публикува определени процедури за подбор за позиции за длъжностни лица директно на своята платформа APPLY4EP.

Как мога да стана срочно нает служител?

Срочно наетите служители могат да се наемат за:

 • запълване на позиция в Парламента, която е класифицирана като временна;
 • временно запълване на постоянна позиция (на длъжностно лице);
 • подпомагане на председателя, един от 14-те заместник-председатели или един от 5-имата квестори на Парламента.

От време на време Европейският парламент публикува определени процедури за подбор за позиции за срочно наети служители на своята платформа APPLY4EP.

Позициите за срочно наети служители се публикуват и на уебсайта на EPSO.

Политическите групи в Парламента също наемат срочно наети служители, които се подбират по процедури, публикувани на  уебсайта на всяка политическа група.

Как мога да стана договорно нает служител?

Договорно наетите служители се наемат по заместване на длъжностни лица и срочно наети служители, или за подсилване на някои служби, по правило за ограничен период от време.

Договорно наетите служители могат да се наемат, за да изпълняват редица различни задачи. Някои договорно наети служители се наемат в подкрепа на организационна промяна през преходни периоди и осигуряват допълнителен капацитет в специализирани области, в които са необходими допълнителни умения. Други договорно наети служители могат да се наемат, за да изпълняват някои ръчни задачи или задачи, свързани с административна подкрепа.

Договорно наетите служители могат да се наемат, за да изпълняват задачи в четири различни области:

 • Административни, консултативни, лингвистични и съответни технически задачи.
 • Изпълнителни задачи, изготвяне на документи, счетоводство и други съответни технически задачи.
 • Деловодителски или секретарски задачи, управление на кабинет и съответни задачи.
 • Ръчни задачи или задачи, свързани с административна подкрепа.

От време на време Европейският парламент публикува определени процедури за подбор за възможности за договорно наети служители на своята платформа APPLY4EP.

В повечето случаи Парламентът набира договорно наети служители от базата данни на EPSO за подбор на договорно наети служители (CAST), така че първата Ви стъпка е да създадете акаунт в EPSO. Ако професионалният Ви профил отговаря на конкретните потребности на набираща служители служба, може да бъдете поканени да се явите на изпити за подбор и след това на събеседване.

Можете да намерите списъка на откритите CAST профили на уебсайта на EPSO.

Как мога да стана акредитиран парламентарен сътрудник?

Членовете на ЕП подбират своите акредитирани парламентарни сътрудници (АПС).Наред с уменията, знанията и експертния опит, политическата принадлежност също може да бъде фактор при подбора. Администрацията на Парламента предоставя договорната рамка, но не участва в подбора на АПС.

Има 19 степени АПС и две „функционални групи“ (I и II)

 • АПС, наети във функционална група I, изпълняват главно задължения, свързани с административна подкрепа и секретарство (степени 1 – 13);
 • АПС, наети във функционална група II, изпълняват главно задължения, свързани с изготвяне на текстове и консултантство (степени 7 – 19).

АПС работят пряко за членовете на ЕП в техните кабинети в Брюксел и Страсбург, като подпомагат тяхната парламентарна и политическа дейност и предоставят административна подкрепа. Списъка на членовете на ЕП можете да намерите тук.

Службите по човешки ресурси на Парламента осигуряват и управляват трудовите договори в съответствие с условията, приложими за всички парламентарни сътрудници.