Ocenění 

Evropský parlament nepřijímá pouze právní předpisy, jeho cílem je rovněž podporovat vše prospěšné. Každý rok uděluje čtyři ceny jako uznání zásluh v oblasti lidských práv, kinematografie, projektů pro mladé lidi a řádného občanství. To je příležitost, jak zviditelnit občany a organizace usilující o to, aby svět byl o něco lepším, a jdou ostatním příkladem.

 • Sacharovova cena za svobodu myšlení 

  Sacharovova cena je udělována za výjimečný počin v jedné z následujících oblastí:

  • obrana lidských práv a základních svobod, zejména práva na svobodné vyjádření názorů,
  • ochrana práv menšin
  • dodržování mezinárodního práva
  • rozvoj demokracie a uplatňování zásad právního státu.
     
     
  • Cena evropského občana - Program na rok 2014 

   Smyslem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany je prohloubit pocit evropanství mezi mladými lidmi a podnítit je k účasti na projektech evropské integrace. Cena se uděluje projektům realizovaným mladými lidmi, jež prohlubují vzájemné pochopení, podporují rozvoj společné evropské identity a jsou praktickým příkladem Evropanů žijících ve vzájemné pospolitosti.

   Tato cena je udělována každoročně Evropským parlamentem společně s Nadací Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách. Odměna nejlepšímu projektu činí 5 000 EUR, druhému 3 000 EUR a třetímu 2 000 EUR. Součástí ocenění tří laureátů je návštěva Evropského parlamentu (v Bruselu nebo ve Štrasburku). Představitelé všech 28 vybraných národních projektů jsou pak pozváni na čtyřdenní návštěvu německých Cách.

   Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupce Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.

     
     
  • Cena evropského občana – ocenění mimořádných výsledků 

   Evropský parlament každoročně uděluje „Cenu evropského občana“. Tato cena je určena k ocenění mimořádných výsledků dosažených v jedné z následujících oblastí:

   činnost nebo akce, v jejichž rámci občané, skupiny, sdružení nebo organizace prokázali obzvláště velké odhodlání propagovat větší vzájemné porozumění a užší integraci mezi občany členských států nebo zprostředkovat přeshraniční či nadnárodní spolupráci v rámci Evropské unie – oceněny mohou být rovněž činnosti nebo akce občanů, kteří se věnují dlouhodobé přeshraniční nebo nadnárodní kulturní spolupráci, jež posiluje ideu evropanství, přičemž upřednostněny jsou projekty související s příslušným evropským rokem;

   každodenní činnost, která je konkrétním projevem hodnot uvedených v Listině základních práv Evropské unie.

   Právo předkládat návrhy kandidátů mají pouze poslanci Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec může každý rok předložit jeden návrh.

     
     
  • Cena LUX na podporu kultury a evropské identity 

   Od roku 2007 upozorňuje cena LUX Evropského parlamentu každoročně na filmy, které se dotýkají podstatných témat evropské veřejné diskuse. Parlament je přesvědčen, že film jako médium masové kultury může být ideálním prostředkem k diskusi a přemýšlení o Evropě a její budoucnosti. Kinematografie je populární, přitahuje různé generace a je široce dostupná.