Přístup k dokumentům 

Článek 15 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že občané a lidé s bydlištěm v Evropské unii mají právo na přístup k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise.

Přístup k dokumentům: klíčový prvek transparentnosti

Přístup k dokumentům je zásadním prvkem politiky transparentnosti uplatňované evropskými orgány. Smlouva zakládá právo na tento přístup pro všechny občany a osoby s bydlištěm v Evropské unii. Výkon tohoto práva dále upravuje nařízení (ES) č.°1049/2001.

Evropský parlament dbá na to, aby byly jeho činnosti vysoce transparentní a veřejně známé. Pro Evropský parlament je tato otázka velmi důležitá, a to tím spíše, že pracuje především v zájmu evropských občanů, kteří své zástupce v EP volí v přímé volbě.

Rejstřík dokumentů: nástroj, který poskytuje podporu a usnadňuje vyhledávání

Evropský parlament proto vytvořil elektronický rejstřík dokumentů, aby v souladu s nařízením (ES) n°1049/2001 usnadnil k těmto dokumentům přístup. Tento rejstřík je koncipován jako nástroj napomáhající vyhledávání, který odkazuje jak na dokumenty, jež vypracoval sám Evropský parlament, tak na ty, které Parlament obdržel od ostatních orgánů po roce 2001.

Přímo přístupné dokumenty

Rejstřík umožňuje přímý přístup k většině dokumentů Evropského parlamentu prostřednictvím vyhledávače. Tyto dokumenty jsou přímo přístupné v elektronickém formátu.

Dokumenty přístupné na žádost

Dokumenty, které v rejstříku nejsou přímo dostupné, mohou být poskytnuty na žádost. Jedná se dokumenty, které byly vypracovány před rokem 2001, a o menší počet dokumentů, k nimž může být přístup omezen na základě výjimek z práva k přístupu k dokumentům stanovených v článku 4 nařízení (ES) č. 1049/2001. Přístup k nim je bezplatný na základě žádosti, kterou lze podat prostřednictvím elektronického formuláře a která nevyžaduje zvláštní odůvodnění. Po přezkoumání Vaší žádosti Vám příslušné oddělení Evropského parlamentu zašle do patnácti pracovních dnů odůvodněnou odpověď.