Ochrana osobních údajů v Evropském parlamentu 

Aby mohl splnit povinnosti, které má vůči evropským občanům, potřebuje Evropský parlament někdy znát informace osobní povahy, tzv. „osobní údaje“.

 Při zpracovávání veškerých shromážděných osobních údajů dodržuje Evropský parlament plně práva dotčených osob v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „nařízení“.

Právní předpisy 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. listopadu 2018 a nabylo účinnosti dne 11. prosince 2018.

Rozhodnutí předsednictva Evropského parlamentu ze dne 17. června 2019 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES

Velkou většinu těchto internetových stránek lze prohlížet, aniž by byly vyžadovány jakékoliv osobní údaje.

Pouze na některých stránkách je vyžadováno uvedení osobních údajů, a to v rámci specifických žádostí nebo služeb.

Například na stránce „Dotazy občanů (Ask EP) “ se nachází tlačítko „Obraťte se na nás“, které aktivuje on-line formulář. V tomto formuláři musíte uvést alespoň (povinné údaje) Vaše příjmení, jméno, zemi trvalého pobytu a e-mailovou adresu, a případně také pohlaví, adresu, věk, povolání a státní příslušnost. Po odeslání je tento formulář zaslán elektronickou poštou příslušnému oddělení, aby Vám mohlo co nejlépe vyhovět.

Shromážděné údaje jsou zpracovávány výhradně pro zamýšlené a jasně uvedené účely. Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, a také právo na opravu těchto údajů v případě, že jsou nepřesné či neúplné. S veškerými dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů se musíte obracet na subjekt zajišťující funkci správce údajů, který je uveden v konkrétním prohlášení týkajícím se ochrany dotčených osobních údajů. Máte rovněž právo se kdykoliv obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.

V určitých případech má Evropský parlament možnost omezit uplatňování některých práv týkajících se osobních údajů, které máte jako jejich subjekt. Podrobnější informace o těchto omezeních naleznete v této zprávě .

 V některých případech uvádějí tyto internetové stránky odkazy na externí internetové stránky. Jelikož Evropský parlament nemá nad těmito externími stránkami kontrolu, doporučujeme Vám, abyste se seznámili s jejich vlastní politikou ochrany soukromí.

Inspektor ochrany údajů Evropského parlamentu

Inspektor ochrany údajů Evropského parlamentu dohlíží na uplatňování daného nařízení.

Toto nařízení se týká všech oddělení Evropského parlamentu, která využívají informace umožňující identifikaci osob a mají povinnost informovat inspektora ochrany údajů o veškerých úkonech zahrnujících osobní údaje (shromažďování, konzultace, předávání, uspořádání atd.).

Tyto úkony jsou zaneseny do zvláštního rejstříku, který obsahuje podrobný popis veškerého zpracování osobních údajů ze strany Evropského parlamentu.

Rejstřík zpracování údajů

Rejstřík zpracování údajů umožňuje všem získat informace o zpracování osobních údajů ze strany Evropského parlamentu.

Je určen k informování veřejnosti a je volně přístupný na internetu.

Každá dotčená osoba může na základě informací obsažených v tomto rejstříku vykonávat práva přiznaná příslušným nařízením.

Výsledky, které pro každé oznámené zpracování údajů naleznete, jsou k dispozici pouze v jazyce, ve kterém bylo oznámení vloženo do rejstříku (tj. v angličtině nebo ve francouzštině).

Evropský inspektor ochrany údajů

Evropský inspektor ochrany údajů je nezávislým evropským kontrolním orgánem.

Jeho úkolem je dohlížet na to, aby evropské orgány a instituce dodržovaly právo na soukromí a na ochranu údajů v rámci vytváření nových politik nebo při interním zpracovávání osobních údajů.

Contact: