Transparentnost 

Etika a transparentnost

Význam a vliv Evropského parlamentu rostou, zvláště v souvislosti s poslední Smlouvou o Evropské unii (SEU) a Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU), a proto je nyní mimořádně důležité zajistit, aby Parlament reprezentoval zájmy evropských občanů zcela otevřeně a transparentně.

Evropští občané mají tudíž právo zblízka sledovat činnost svých volených zástupců a ověřovat, zda dodržují přísné zásady chování a udržují vyvážené vztahy se zástupci zájmových skupin. Občané by také měli mít možnost očekávat, že i zaměstnanci Parlamentu se budou řídit nejpřísnějšími normami chování a dosahovat vysoké efektivity. V neposlední řadě musí být občanům zaručeno právo přístupu k dokumentům evropských orgánů a institucí v rámci nezbytných mezí stanovených v nařízení (ES) č. 1049/2001.

V souladu s úsilím Parlamentu o transparentnost je účelem všech níže uvedených nástrojů zajišťujících transparentnost usnadnit dohled občanů nad aktivitami Parlamentu a zvláště nad jeho legislativní činností.

S cílem podpořit řádnou správu věcí veřejných a zajistit účast občanské společnosti jednají orgány, instituce a jiné subjekty Unie co nejotevřeněji. (Článek 15 SFEU)

Orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně si vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie.(Článek 11 SEU)

s 

Práva zástupců zájmových skupin na přístup

Dne 23. června 2011 podepsaly Evropský parlament a Evropská komise interinstitucionální dohodu o vytvoření společného rejstříku transparentnosti. Znění dohody prošlo revizí a nové znění je v platnosti od 1. ledna 2015.

Společný rejstřík zvyšuje transparentnost, protože usnadňuje občanům získávání informací o jednotlivcích a organizacích, které jsou ve styku s orgány EU. Tento jednotný systém rovněž usnadňuje registraci zástupců jednotlivých zájmových skupin. Společný rejstřík spojuje dříve samostatně existující rejstříky Evropského parlamentu a Komise.

Organizace a jednotlivci jsou povinni se nejprve zapsat do rejstříku, teprve poté mohou žádat o povolení ke vstupu do Evropského parlamentu. Elektronická žádost je obvykle zpracována do 2–3 pracovních dnů. Jednotlivci mohou získat povolení ke vstupu do Evropského parlamentu až na dobu 12 měsíců a dva měsíce před ukončením platnosti povolení mají možnost zažádat o jeho prodloužení.

Organizace mohou zažádat o libovolný počet povolení ke vstupu pro jednotlivce. Parlament však může omezit počet jednotlivců z jedné organizace, kteří jsou oprávněni ke každodennímu vstupu. Pokud je organizace vyškrtnuta z rejstříku, je automaticky ukončena platnost povolení ke vstupu pro jednotlivce pracující pro danou organizaci.

Společný rejstřík transparentnosti obsahuje snadno přístupné údaje o organizacích a osobách samostatně výdělečně činných, které jsou zapojeny do tvorby a provádění politik EU, i statistické údaje týkající se všech zaregistrovaných stran a seznam jednotlivců, kteří mají povolení přístupu do Evropského parlamentu.

Kontakt

Zástupci zájmových skupin

Zástupci zájmových skupin mohou být soukromé, veřejné nebo nevládní subjekty. Mohou Parlamentu poskytovat vědomosti a specifickou odbornost v řadě ekonomických, sociálních, environmentálních a vědeckých oblastí. Mohou hrát klíčovou roli v rámci otevřeného mnohostranného dialogu, na němž se demokratický systém zakládá, a mohou být důležitým zdrojem informací pro poslance při výkonu jejich povinností.

Vztahy mezi evropskými politickými orgány a představiteli na jedné straně a občanskou společností, občany a sdruženími, které je zastupují, na straně druhé upravuje a podporuje Smlouva o Evropské unii.