Pravidla vhodného chování 

Evropský parlament stanovil určitá pravidla pro poslance a zaměstnance týkající se transparentnosti a etiky. Zde se dozvíte více.

Předcházet diskriminaci a obtěžování

Poslanci se zdržují veškerého psychického nebo sexuálního obtěžování a při plnění svých povinností dodržují kodex vhodného chování (viz čl. 10 odst. 6 jednacího řádu).

Kodex vhodného chování pro poslance Evropského parlamentu usiluje o zajištění toho, aby se poslanci ke všem, kteří pracují v Evropském parlamentu, chovali zdvořile, s vážností a úctou, bez předsudků nebo diskriminace.

V této souvislosti se od poslanců očekává, že se budou chovat profesionálně a ve svých vztazích se zaměstnanci se zdrží degradujícího, urážlivého, hrubého nebo diskriminačního vyjadřování nebo jakéhokoli neetického, ponižujícího nebo protiprávního jednání.

Kodex vhodného chování je připojen k jednacímu řádu Parlamentu (příloha II)

Poté co se ujmou své funkce v Parlamentu, jsou všichni poslanci povinni podepsat prohlášení, v němž stvrzují svou připravenost dodržovat kodex chování.

Pokud poslanec prohlášení nepodepíše, nemůže být zvolen do žádné funkce v Parlamentu nebo v jeho orgánech, nemůže být jmenován zpravodajem ani se účastnit oficiální delegace či interinstitucionálních jednání. Všechna prohlášení, ať už podepsaná, či nikoli, jsou zveřejněna na stránkách jednotlivých poslanců na webových stránkách Parlamentu.

Definovat a řešit střety zájmů

Základní zásady kodexu chování poslanců v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů stanoví, že poslanci musí jednat výhradně ve veřejném zájmu a při výkonu svých povinností se řídit zásadami nezainteresovanosti, bezúhonnosti, transparentnosti, náležité péče, čestnosti, odpovědnosti a respektování dobré pověsti Evropského parlamentu.

Kodex chování definuje střety zájmů i způsob, jakým by je poslanci měli řešit, včetně povinnosti poslanců předkládat podrobné prohlášení o svých finančních zájmech a hlásit svou účast na akcích organizovaných třetími stranami i veškeré dary obdržené při plnění jejich úředních povinností.

Porušení kodexu je trestáno sankcemi, které může uložit předseda Parlamentu. Předseda sankci oznámí během plenárního zasedání a zveřejní ji na webových stránkách Parlamentu, kde je uvedena po zbytek volebního období.

Další informace: jednací řád: článek 11 - Finanční zájmy poslanců a rejstřík transparentnosti

Etické chování zaměstnanců

Úředníci EU musí při plnění svých pracovních povinností dodržovat soubor pravidel, a to jak během činné služby, tak po skončení služebního poměru. Tato pravidla jsou stanovena v jednacím řádu a v kodexu chování přijatém předsednictvem Evropského parlamentu a vyžadují, aby všichni zaměstnanci byli nezávislí, obezřetní, diskrétní a loajální.

Cílem těchto obecných povinností je chránit činnost a pověst EU a jejích zaměstnanců. Platí jak během výkonu funkce, tak při vnějších činnostech.

To znamená, že je okamžitě třeba nahlásit jakýkoli zájem na určitém podniku nebo organizaci, který by mohl dodržování těchto povinností ohrozit. Vnější činnosti, na něž se tato pravidla vztahují, ať už placené či neplacené, musí být nejprve schváleny.

Zaměstnanci Parlamentu nesmějí přijímat dary či výhody od třetích stran, aniž by k tomu předtím získali svolení, s výjimkou případů, kdy je hodnota daru nižší než 100 EUR, případně 300 EUR v průběhu celého roku.

A konečně, poté co zaměstnanci ukončí pracovní poměr, jsou povinni Parlament informovat, pokud mají v úmyslu věnovat se jakékoli placené nebo neplacené činnosti.

Pokud jde o vhodné chování v souvislosti s lobbistickými skupinami, navštivte prosím naši stránku zaměřenou na transparentnost a lobbistické skupiny.