Pracovní příležitosti 

Evropský parlament zaměstnává celkem přibližně 8000 úředníků a ostatních zaměstnanců. Pocházejí ze všech 28 členských států EU a pracují ve třech pracovních místech Parlamentu (Lucemburk, Štrasburk a Brusel) a v kontaktních kancelářích ve členských státech.

Úředníci

Veřejnou službu Evropské unie vykonávají úředníci, kteří se podle své funkce dělí do tří skupin: administrátoři (AD), asistenti (AST) a administrativní pracovníci (AST/SC).

Veškerá ustanovení o veřejné službě Evropské unie jsou obsažena ve služebním řádu úředníků Evropské unie a pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Jak se stát úředníkem?

Úředníci jsou vybíráni v otevřených výběrových řízeních, která pořádá Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Úřad EPSO má na starost výběr personálu nejen pro Parlament, ale i pro další evropské instituce. Oznámení o výběrových řízeních jsou zveřejňována v Úředním věstníku a na internetových stránkách úřadu EPSO.

Dočasní zaměstnanci

Dočasní zaměstnanci mohou plnit řadu rozmanitých úkolů v rámci jedné z následujících kategorií funkcí:

 • funkce označená rozpočtovým orgánem jako dočasná;
 • stálá funkce (úředník) vykonávaná dočasně;
 • funkce asistenta osoby, která vykonává mandát uvedený ve Smlouvě (předseda, místopředseda, kvestor), a asistenta politických skupin Evropského parlamentu.

Jak se stát dočasným zaměstnancem?

V případě některých kategorií dočasných zaměstnanců jsou výběrová řízení zveřejňována na stránkách úřadu EPSO, na stránkách Evropského parlamentu a na stránkách politických skupin.

Článek

Úkolem smluvních zaměstnanců je

 • vykonávat manuální či administrativní práce;
 • zastupovat úředníky a dočasné zaměstnance, kteří po určitou dobu nemohou vykonávat svou funkci.

Právě jste v procesu náboru na místo smluvního zaměstnance

Kontaktovala vás služba Evropského parlamentu, která vám sdělila svůj záměr nabídnout vám místo smluvního zaměstnance.

Nábor proběhne ve třech etapách:

 • Obdržíte dopis o vyjádření zájmu, který shrne podmínky výběru (CAST, COSCON nebo výběr politickou skupinou) a budete požádán, abyste nám do 10 pracovních dnů zaslal různé dokumenty (výpis z trestního rejstříku, diplomy, profesní zkušenost, atd.). 
  Dokumenty po obdržení prověříme. Vaše diplomy a profesní praxe budou zhodnoceny, aby bylo možné vás zařadit do příslušné pracovní třídy v rámci skupiny funkcí na základě vaší volby. Tato platová třída bude určující pro výši vašeho platu.
 • Oddělení pro přijímání smluvních zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů vám následně zašle nabídku, v níž budete informován o datech zahájení a skončení pracovního poměru, místu výkonu práce, zařazení do platové třídy a výši vašeho platu. 
  V tomto dopise budete vyzván, abyste kontaktoval lékařskou službu (v Bruselu nebo Lucemburku) a podstoupil lékařská vyšetření pro posouzení vaší fyzické způsobilosti vykonávat toto zaměstnání.
 • Jakmile oddělení pro přijímání smluvních zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů obdrží potvrzení o vaší zdravotní způsobilosti, připraví vám smlouvu. Tu podepíšete v den nástupu do funkce.

Upozorňujeme na skutečnost, že je nebytné si dvě níže uvedené zprávy elektronické pošty (dopis o vyjádření zájmu a nabídka) a smlouvu důkladně přečíst. Pro více informací o náboru doporučujeme pročíst často kladené dotazy k tomuto tématu.

Akreditovaní parlamentní asistenti

Akreditované parlamentní asistenty si vybírají a zaměstnávají poslanci Evropského parlamentu na základě vzájemné důvěry, která vychází zejména z politické spřízněnosti.

Právě jste v procesu náboru na místo akreditovaného parlamentního asistenta

Váš budoucí poslanec Vás informoval o tom, že má v úmyslu nabídnout vám pozici akreditovaného parlamentního asistenta.

Nábor proběhne v pěti etapách:

 • Váš budoucí poslanec nebo sdružení poslanců předloží/předložili žádost o nábor u GŘ FINS, které přistoupí k jejímu zaregistrování.
 • V první fázi vám oddělení pro přijímání smluvních zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů prostřednictvím aplikace People zašle odkaz, kde naleznete nabídku zaměstnání, a bude na vás, zda ji přijmete, či nikoliv. Upozorňujeme, že je důležité si tuto nabídku pozorně přečíst, protože obsahuje velké množství užitečných informací. Tato nabídka vám také poskytne informace o funkční skupině a platové třídě, do níž vás příslušný poslanec zamýšlí zařadit, a také o základním platu odpovídajícím této třídě, datech začátku a konce vašeho pracovního poměru a místu výkonu práce.
 • Ve druhé fázi budete požádán o vyplnění stručného dotazníku v aplikaci People.
 • A nakonec můžete prostřednictvím aplikace People nahrát jednotlivé dokumenty požadované v nabídce. Po nahrání dokumentů a potvrzení odeslání složky prostřednictvím aplikace People je oddělení pro přijímání smluvních zaměstnanců a akreditovaných parlamentních asistentů ověří.
 • Bude-li vaše složka kompletní, budete e-mailem vyzváni, abyste se přihlásil do aplikace People a domluvil si schůzku s našimi pracovníky za účelem podpisu smlouvy. Bude-li vaše složka neúplná, obdržíte e-mailem žádost o doplňující informace nebo dokumenty, které je třeba nahrát prostřednictvím aplikace People. Po jejich přijetí a ověření vám bude v případě, že budou dokumenty v pořádku, zasláno oznámení o smluvení schůzky pro podpis smlouvy. Celý proces náboru popsaný výše může probíhat přibližně deset pracovních dnů.


Vyslaní národní odborníci

Národní odborníci jsou vysíláni do Evropského parlamentu vnitrostátními, regionálními či místními orgány veřejné správy nebo podobnými subjekty v členských státech Evropské unie, v zemích, které jsou členy ESVO a zároveň součástí Evropského hospodářského prostoru, v zemích kandidujících na přistoupení k Evropské unii nebo ve třetích zemích.

Po dobu vyslání pracují pro svého zaměstnavatele, který jim také nadále vyplácí odměnu. Zároveň však mají nárok na denní příspěvek.

Motivační dopis a životopis uchazeče musí být zaslán Stálému zastoupení členského státu při Evropské unii.

Příležitostní zaměstnanci

Příležitostní zaměstnanci mohou být zaměstnáni v Bruselu nebo v Lucemburku jako dočasná posila v případě větší pracovní zátěže.

Jsou najímáni prostřednictvím pracovních agentur na základě interinstitucionálních rámcových smluv.

Contact: 

Protection of personal data 

Your personal data will be processed as outlined in the fact sheets below.