Pracovní příležitosti: jak se přihlásit 

Volná pracovní místa

Parlament zaměstnává pracovníky za různých smluvních podmínek podle toho, jak byli vybráni a jakou vykonávají práci: mohou to být úředníci, dočasní zaměstnanci, smluvní zaměstnanciakreditovaní parlamentní asistenti. Zde se dočtete více informací.

O veškerých pracovních příležitostech v Evropském parlamentu se můžete dozvědět prostřednictvím platformy APPLY4EP, kde se o ně můžete i ucházet.

Pokud máte zájem pracovat v Evropském parlamentu, můžete prostřednictvím platformy APPLY4EP rovněž zaslat spontánní přihlášku.

Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

Parlament má také každý rok dvě pětiměsíční období stáží.

Jak se mohu stát úředníkem Evropského parlamentu?

Stálé zaměstnance Parlamentu tvoří „úředníci“, kteří jsou vybíráni ve výběrových řízeních pořádaných pro některou ze tří úrovní zařazení:

 • AD (neboli administrátor): práce v oblasti politik, výzkumu, analýzy a řízení napříč celým spektrem oblastí
 • AST (neboli asistent): administrativní, odborná a jiná podpůrná práce napříč celým spektrem oblastí
 • AST/SC (neboli administrativní pracovník): kancelářská a sekretářská práce napříč celým spektrem oblastí

Výběrová řízení obvykle pořádá pro všechny instituce EU společně Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO).

Oznámení o výběrových řízeních se pravidelně zveřejňují na internetových stránkách úřadu EPSO v sekci Probíhající výběrová řízení. Na stejné stránce naleznete rovněž orientační informace o budoucích pracovních příležitostech, které zatím nebyly zveřejněny.

Evropský parlament příležitostně vyhlašuje zvláštní výběrová řízení na pozice úředníků přímo na své platformě APPLY4EP.

Jak se mohu stát dočasným zaměstnancem?

Dočasní zaměstnanci se přijímají z těchto důvodů:

 • obsazení pracovního místa v Parlamentu, které bylo označeno jako dočasné;
 • dočasné obsazení stálého pracovního místa (úředníka);
 • asistence předsedovi Parlamentu, jednomu ze 14 místopředsedů Parlamentu nebo jednomu z jeho pěti kvestorů.

Evropský parlament příležitostně vyhlašuje zvláštní výběrová řízení na pozice dočasných zaměstnanců na své platformě APPLY4EP.

Dočasná pracovní místa se také zveřejňují na internetových stránkách úřadu EPSO.

Také politické skupiny Parlamentu zaměstnávají dočasné zaměstnance, kteří jsou vybíráni ve výběrových řízeních zveřejňovaných na internetových stránkách jednotlivých politických skupin.

Jak se mohu stát smluvním zaměstnancem?

Smluvní zaměstnanci se nabírají jako zastoupení úředníků a dočasných zaměstnanců nebo jako posila do určitých oddělení, obvykle na omezenou dobu.

Mohou vykonávat řadu různých úkolů. Někteří smluvní zaměstnanci jsou přijati, aby poskytovali podporu při organizačních změnách během přechodného období nebo aby rozšířili kapacity ve specializovaných oborech, kde jsou potřebné další dovednosti. Jiní mohou vykonávat určité manuální nebo podpůrné administrativní úkoly.

Smluvní zaměstnanci mohou vykonávat úkoly ve čtyřech různých oblastech:

 • administrativní, poradenské, jazykové a obdobné technické úkoly
 • výkonné úkoly, redakční činnost, účetnictví a jiné obdobné technické úkoly
 • kancelářské a sekretářské úkoly, řízení chodu kanceláře a jiné obdobné úkoly
 • manuální nebo podpůrné administrativní úkoly

Evropský parlament příležitostně vyhlašuje zvláštní výběrová řízení na pozice smluvních zaměstnanců na své platformě APPLY4EP.

Ve většině případů přijímá Parlament smluvní zaměstnance prostřednictvím databáze EPSO pro výběr smluvních zaměstnanců (CAST), takže jako první krok je třeba si vytvořit účet EPSO. Pokud Váš pracovní profil odpovídá konkrétním potřebám oddělení, které právě provádí nábor, budete pozván(a) k výběrovým testům a poté k pohovoru.

Seznam probíhajících výběrových řízení CAST naleznete na internetových stránkách úřadu EPSO.

Jak se mohu stát akreditovaným parlamentním asistentem?

Své akreditované parlamentní asistenty si vybírají sami poslanci EP. Při tomto výběru může kromě kvalifikací, znalostí a odborných zkušeností hrát roli i politická příslušnost. Administrativní oddělení Parlamentu zajišťují smluvní rámec, ale na výběru akreditovaných parlamentních asistentů se nepodílejí.

Existuje 19 tříd akreditovaných parlamentních asistentů a dvě funkční skupiny (I a II)

 • asistenti přijatí ve funkční skupině I převážně vykonávají podpůrné administrativní a kancelářské úkoly (třída 1 až 13);
 • asistenti přijatí ve funkční skupině II převážně vykonávají úkoly v oblasti tvorby textů a poradenství (třída 7 až 19).

Akreditovaní parlamentní asistenti pracují přímo pro poslance EP v jejich kancelářích v Bruselu a Štrasburku, podporují je v jejich parlamentní a politické práci a poskytují jim administrativní podporu. Seznam poslanců EP naleznete zde.

V souladu s podmínkami platnými pro všechny parlamentní asistenty jejich pracovní smlouvy zajišťuje a spravuje oddělení Parlamentu pro lidské zdroje.