Beskyttelse af personoplysninger i Europa-Parlamentet 

For at kunne opfylde sine forpligtelser over for de europæiske borgere har Europa-Parlamentet ofte brug for personlige oplysninger, herefter kaldet "personoplysninger".

 Europa-Parlamentet behandler alle personoplysninger, som det får, i fuld overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger, herefter kaldet "forordningen".

Lovgivningen 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 21. november 2018 og trådte i kraft den 11. december 2018.

Europa-Parlamentets Præsidiums afgørelse af 17. juni 2019 om gennemførelsesbestemmelser for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001 og afgørelse nr. 1247/2002/EF

Langt de fleste sider på dette websted kan tilgås, uden at der kræves nogen form for personoplysninger.

Det er kun få sider, hvor man bliver bedt om at indgive personoplysninger, og det kun i forbindelse med forespørgsler og bestemte tjenester.

Et eksempel på dette er websiden /at-your-service/da/stay-informed/citizens-enquiries , hvor man ved at klikke på "Kontakt os" aktiverer en online formular. På denne formular bliver du bedt om som minimum (felter, der skal udfyldes) at oplyse efternavn, fornavn, bopælsland og e-mailadresse og derudover eventuelt køn, adresse, alder, erhverv og nationalitet. Når denne formular er sendt afsted, bliver den per elektronisk post videregivet til den kompetente myndighed, således at den kan hjælpe dig så godt som muligt.

De indsamlede oplysninger behandles udelukkende til tilsigtede og klart definerede formål. Du har ret til at få indsigt i personoplysninger om dig selv og ret til at få disse oplysninger berigtiget, hvis de viser sig at være unøjagtige eller ufuldstændige. Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, skal du rette dem til den dataansvarliges enhed som anført i erklæringen om databeskyttelse. Derudover har du ret til når som helst at indgive en klage til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

I visse tilfælde har Europa-Parlamentet mulighed for at begrænse udøvelsen af visse af de rettigheder, du som registreret person har i forbindelse med personoplysninger. Læs venligst denne meddelelse om begrænsninger  for yderligere oplysninger.

 På dette websted er der nogle steder links til eksterne internetsider. Eftersom Europa-Parlamentet ikke kontrollerer de pågældende internetsider, anbefales det at tjekke deres politik for beskyttelse af privatlivets fred.

Europa-Parlamentets databeskyttelsesrådgiver

Databeskyttelsesrådgiveren har ansvaret for at sikre, at forordningen anvendes.

Hver eneste tjeneste i Europa-Parlamentet, som benytter oplysninger, der identificerer enkeltpersoner, er omfattet af denne forordning og er forpligtet til at anmelde enhver behandling af personoplysninger til databeskyttelsesrådgiveren (indsamling, søgning, videregivelse, organisering osv.).

Disse aktiviteter er opført i en fortegnelse, der er oprettet til dette formål og indeholder en detaljeret beskrivelse af enhver behandling af personoplysninger, som foretages af Europa-Parlamentet.

Fortegnelsen over behandlingsaktiviteter

I fortegnelsen over behandlingsaktiviteter kan enhver søge oplysninger om behandlingen af personoplysninger i Europa-Parlamentet.

Fortegnelsen har til formål at formidle oplysninger til offentligheden, og den er frit tilgængelig på internettet.

Enhver registreret person kan udøve de rettigheder, der er forankrede i forordningen, på grundlag af de oplysninger, der findes i denne fortegnelse.

Søgeresultaterne for hver anmeldt behandling er kun til rådighed på det sprog, der er anvendt ved indlæsningen af anmeldelsen i fortegnelsen (dvs. enten engelsk eller fransk).

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er en uafhængig europæisk tilsynsmyndighed.

Den har til opgave at føre tilsyn med, at EU's institutioner og organer respekterer retten til privatlivets fred og databeskyttelse, når de udarbejder nye politikker eller internt i deres organisationer behandler personoplysninger.

Contact: