Gennemsigtighed 

Etik og gennemsigtighed

Eftersom Europa-Parlamentet får stigende betydning og indflydelse, især i kraft af den seneste traktat om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), er det mere afgørende end nogensinde før at sikre, at Parlamentet repræsenterer de europæiske borgeres interesser på en fuldstændig åben og gennemsigtig måde.

Derfor har de europæiske borgere ret til at følge de valgte parlamentsmedlemmer tæt og dermed få bekræftet, at de overholder de strenge adfærdsprincipper samt opretholder et velafbalanceret forhold til interesserepræsentanter.Borgerne bør også kunne forvente den højeste standard, hvad angår parlamentsmedarbejdernes adfærd og effektivitet.Sidst, men ikke mindst, skal borgerne have adgang til de europæiske institutioners dokumenter inden for rammerne af de nødvendige begrænsninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1049/2001.

I overensstemmelse med Parlamentets pligt til gennemsigtighed sigter alle gennemsigtighedsredskaberne herunder på at lette borgernes kontrol med Parlamentets aktiviteter og især dets lovgivningsarbejde.

For at fremme gode styreformer og sikre civilsamfundets deltagelse arbejder Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer så åbent som muligt. (TEUF-traktatens artikel 15)

Institutionerne giver på passende måder borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt. (TEU-traktatens artikel 11)

Interessegrupper 

Adgangsrettigheder for repræsentanter for interessegrupper

Europa-Parlamentet og Kommissionen indgik den 23. juni 2011 en interinstitutionel aftale om oprettelse af et fælles åbenhedsregister. Aftalen blev revideret, og den nye tekst fandt anvendelse fra den 1. januar 2015.


Det fælles register øger åbenheden, da det er nemmere for borgere at få oplysninger om enkeltpersoner og organisationer, som er i kontakt med EU's institutioner. Dette kvikskrankesystem letter ligeledes registreringsproceduren af repræsentanter for specifikke interesser. Det fælles register samler Parlamentets og Kommissionens tidligere adskilte registre.


Organisationer og enkeltpersoner skal først tilmelde sig registret, inden de kan ansøge om adgang til Europa-Parlamentet. Onlineansøgningen vil normalt blive behandlet inden for 2-3 arbejdsdage. Enkeltpersoner kan gives adgang til Europa-Parlamentet for op til 12 måneder, og de kan forny deres ansøgning om adgang to måneder inden den angivne udløbsdato.


En organisation kan ansøge om adgangstilladelse for et ubegrænset antal personer. Parlamentet kan begrænse antallet af enkeltpersoner pr. organisation, som får adgang hver dag. Hvis en organisation udelukkes fra registret, tilbagekaldes adgangstilladelsen for de personer, som arbejder for den pågældende organisation, automatisk.


Det fælles åbenhedsregister indeholder lettilgængelige oplysninger om organisationer og selvstændige enkeltpersoner, der arbejder med udformningen og gennemførelsen af EU's politikker, samt statistiske oplysninger om alle registrerede partier og en liste over enkeltpersoner med adgangstilladelse til Europa-Parlamentet.


Kontakter


Interesserepræsentanter

Interesserepræsentanter kan være private, offentlige eller ikke-statslige foretagender. De kan bistå Parlamentet med viden og specifik ekspertise på en lang række økonomiske, sociale, miljømæssige og videnskabelige områder. Det kan spille en afgørende rolle i den åbne, pluralistiske dialog, som et demokratisk system bygger på, og de udgør en vigtig informationskilde for medlemmerne i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver.

Traktaten om Den Europæiske Union opstiller rammerne for og søger at skabe forbindelser mellem henholdsvis EU's institutioner og de europæiske politiske ledere og EU-borgerne og de repræsentative sammenslutninger.