Beskæftigelse 

Europa-Parlamentet beskæftiger i alt omkring 8 000 tjenestemænd og øvrige ansatte. De kommer fra alle 28 medlemsstater og arbejder på Parlamentets tre arbejdssteder (Luxembourg, Strasbourg og Bruxelles) og forbindelseskontorerne i medlemsstaterne.

Tjenestemænd

EU's offentlige tjeneste er sammensat af tjenestemænd, der er inddelt i tre ansættelsesgrupper: Administratorer (AD), assistenter (AST) samt sekretærer og kontorpersonale (AST/SC).

Alle bestemmelserne vedrørende EU-personale fremgår af vedtægten for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

Hvordan bliver man tjenestemand?

Tjenestemænd udvælges ved hjælp af åbne udvælgelsesprøver, der afholdes af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO). EPSO er ansvarlig for udvælgelse af personale til Parlamentet og alle de andre EU-institutioner. Meddelelser om udvælgelsesprøver offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes og på EPSO's websted.

Midlertidigt ansatte

Midlertidigt ansatte kan ansættes med henblik på at udføre en lang række forskellige opgaver. Der er følgende kategorier af ansættelse for midlertidigt ansatte:

 • ansættelse i en stilling, der er betegnet som midlertidig af budgetmyndigheden;
 • midlertidig ansættelse i fast (tjenestemands-)stilling;
 • ansættelse for at assistere en person, der udfører et i henhold til traktaten om Den Europæiske Union eller traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsat hverv (formænd, næstformænd, kvæstorer) eller en af de politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Hvordan bliver man midlertidig ansat?

For visse af disse kategorier offentliggøres udvælgelsesprocedurer på EPSO's, Europa-Parlamentets og de politiske gruppers websteder.

Kontraktansatte

En kontraktansat ansættes

 • for at varetage manuelle eller administrative støttefunktioner ;
 • for at erstatte en tjenestemand, hvis denne midlertidigt er ude af stand til at udøve sine funktioner.

Du er ved at blive kontraktansat

Du har netop fået en henvendelse fra én af Europa-Parlamentets tjenestegrene og fået oplyst, at den har til hensigt at tilbyde dig kontraktansættelse.

Ansættelsesproceduren forløber i tre faser:

 • Du vil modtage et brev, hvori der mindes om, hvordan du er blevet udvalgt (CAST, COSCOM eller udvalgt af en politisk gruppe), og du vil blive bedt om inden for en frist på 10 dage at sende os forskellige dokumenter (straffeattest, eksamensbeviser, beviser for faglig erfaring osv.) 
  Når vi har modaget dine dokumenter, vil de blive kontrolleret. Der vil blive foretaget en evaluering af dine eksamensbeviser og din faglige erfaring, så vi kan indplacere dig i lønklassen i den kategori, som du er udvalgt til. Lønklassen er bestemmende for din løn.
 • Ansættelseskontoret for Kontraktansatte og Akkrediterede Assistenter vil derefter fremsende et tilbud med angivelse af, hvornår din kontrakt begynder, og hvornår den udløber, dit tjenestested samt din lønklasse og dermed din løn. 
  I brevet vil du ligeledes blive bedt om at henvende sig til Lægetjenesten (enten i Luxembourg eller Bruxelles), så du kan få foretaget en lægeundersøgelse for at konstatere, om du fysisk er i stand til at beklæde stillingen.
 • Når Ansættelseskontoret for Kontraktansatte og Akkrediterede Assistenter har modtaget lægeerklæringen om, at du opfylder betingelserne, vil den udarbejde din kontrakt. Du underskriver kontrakten den dag, hvor du begynder at arbejde.

Vi skal gøre opmærksom på, at det er meget vigtigt, at du læser ovennævnte to breve (det foreløbige og endelig tilbud) og kontrakten meget omhyggeligt. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal vi henvise til DE HYPPIGT STILLEDE SPØRGSMÅL om emnet.

Akkrediterede parlamentariske assistenter

Medlemmerne af Europa-Parlamentet udvælger og ansætter deres akkrediterede parlamentariske assistenter i et forhold præget af gensidig tillid, der bl.a. kan være baseret på politisk tilhørsforhold.

Du er ved at blive ansat som akkrediteret parlamentarisk assistent.

Du er af dit fremtidige medlem blevet underrettet om, at vedkommende har til hensigt at tilbyde dig en kontrakt som akkrediteret parlamentarisk assistent.

Ansættelsesproceduren omfatter 5 trin:

 • Dit fremtidige medlem eller din fremtidige gruppe af medlemmer vil indgive/har indgivet en anmodning om ansættelse til DG FINS, som registrerer denne anmodning.
 • I første omgang vil Enheden for Ansættelse af Kontraktansatte og Akkrediterede Parlamentariske Assistenter sende dig et link til applikationen People, hvor du vil finde et ansættelsestilbud, som du kan acceptere eller ej. Du gøres opmærksom på, at det er vigtigt, at du nøje læser dette tilbud, der indeholder en lang række nyttige oplysninger. Tilbuddet vil bl.a. indeholde oplysninger om, i hvilken ansættelsesgruppe og lønklasse, dit medlem ønsker at ansætte dig, samt den tilhørende grundløn, kontraktens start- og slutdatoer samt tjenestested.
 • Dernæst vil du blive bedt om at udfylde spørgeskemaet i People-applikationen.
 • Endelig kan du via People-applikationen uploade de forskellige dokumenter, der anmodes om i tilbuddet. Når dokumenterne er uploadede, og du har valideret din fil i People, vil det hele blive kontrolleret af Enheden for Ansættelse af Kontraktansatte og Akkrediterede Parlamentariske Assistenter.
 • Indeholder filen alle de nødvendige elementer, vil du pr. e-mail blive anmodet om at logge ind i People for at aftale et møde med Kommissionens tjenestegrene med henblik på underskrivelse af kontrakten. Er filen ufuldstændig, vil du pr. e-mail modtage en anmodning om yderligere oplysninger eller om at uploade yderligere dokumenter til People. Efter modtagelse og gennemgang af disse vil du, såfremt filen nu er fuldstændig, modtage en bekræftelse på et møde med henblik på underskrivelse af kontrakten. Hele ansættelsesproceduren som beskrevet oven for kan finde sted inden for ti arbejdsdage.

Udstationerede nationale eksperter

Nationale eksperter udstationeres i Europa-Parlamentet fra en national, regional eller lokal offentlig forvaltning eller et tilsvarende organ henhørende under medlemsstater i Den Europæiske Union, EFTA-medlemslande, der hører til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-lande), lande, der ansøger om at tiltræde Den Europæiske Union, eller tredjelande.

Disse personer forbliver i deres arbejdsgivers tjeneste i hele udstationeringsperioden og lønnes fortsat af denne. De har dog ret til at modtage dagpenge.

Et motivationsbrev og et detaljeret curriculum vitæ skal fremsendes til medlemsstatens faste repræsentation ved Den Europæiske Union.

Vikarer

Der kan ansættes vikarer for at dække et midlertidigt behov for forstærkning i Bruxelles eller i Luxembourg.

Disse vikarer ansættes via et vikarbureau på grundlag af en interinstitutionel rammeaftale.

Contact: 

Beskyttelse af personoplysninger 

Behandlingen af dine personoplysninger er beskrevet i nedenstående faktablad.