Πρόσβαση στα έγγραφα 

Το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Πρόσβαση στα έγγραφα: καίριο στοιχείο της διαφάνειας

Η πρόσβαση στα έγγραφα αποτελείκαίριο στοιχείο της πολιτικής για τηδιαφάνεια που εφαρμόζεται στοεσωτερικό των ευρωπαϊκών θεσμικώνοργάνων. Η Συνθήκη ορίζει ότιπρόκειται για δικαίωμα των πολιτώνκαι των κατοίκων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης που ρυθμίζεται από τονΚανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.Η πρόσβαση στα έγγραφα αποτελεί καίριο στοιχείο της πολιτικής για τη διαφάνεια που εφαρμόζεται στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Η Συνθήκη ορίζει ότι πρόκειται για δικαίωμα των πολιτών και των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φροντίζει ώστε οι εργασίες του να χαρακτηρίζονται από τη μέγιστη δυνατή ορατότητα, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο εργάζεται με γνώμονα το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών, από τους οποίους έλκει άμεσα την προέλευσή του.

Μητρώο εγγράφων: εργαλείο βοήθειας και αναζήτησης

Για να διευκολύνει την πρόσβαση στα έγγραφα, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε σε λειτουργία ψηφιακό Μητρώο εγγράφων, το οποίο σχεδιάσθηκε ως εργαλείο που βοηθά την αναζήτηση και περιέχει τα στοιχεία αναφοράς των εγγράφων που συντάχθηκαν ή διαβιβάσθηκαν στο Κοινοβούλιο από το 2001 και μετά.

Άμεσα προσβάσιμα έγγραφα

Το Μητρώο προσφέρει άμεση πρόσβαση στα περισσότερα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τη χρήση μιας φόρμας αναζήτησης. Τα έγγραφα αυτά είναι άμεσα προσβάσιμα σε ψηφιακή μορφή.

Έγγραφα προσβάσιμα μετά από αίτηση

Τα έγγραφα που δεν είναι άμεσα προσβάσιμα στο Μητρώο μπορούν να χορηγηθούν μετά από σχετική αίτηση. Πρόκειται για εκείνα τα έγγραφα που χρονολογούνται πριν από το 2001, καθώς και για ορισμένα έγγραφα η πρόσβαση στα οποία μπορεί να περιορίζεται, στη βάση των εξαιρέσεων στο δικαίωμα πρόσβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Η πρόσβαση, ωστόσο, είναι πάντοτε δωρεάν και το αίτημα, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη αιτιολόγηση. Μετά την εξέταση του αιτήματός σας, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σας διαβιβάζουν αιτιολογημένη απάντηση, εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών.