Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται μερικές φορές να λάβει γνώση προσωπικών στοιχείων, εφεξής καλουμένων «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα».

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει σεβόμενο πλήρως τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων, σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, εφεξής καλούμενο «ο κανονισμός».

Η νομοθεσία· 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21 Νοεμβρίου 2018 και ετέθη σε ισχύ από 11ης Δεκεμβρίου 2018.

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2019, όσον αφορά τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ

Η πρόσβαση στις περισσότερες σελίδες του παρόντος ιστοτόπου δεν απαιτεί κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.

Μόνο κάποιες σελίδες ζητούν την εισαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο πολύ συγκεκριμένων αιτημάτων ή υπηρεσιών.

Για παράδειγμα, η σελίδα « Αιτήματα Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) » εμφανίζει ένα κουμπί «επικοινωνήστε μαζί μας» που ενεργοποιεί ένα επιγραμμικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο σας ζητά να αναγράψετε τουλάχιστον (υποχρεωτικά πεδία) επώνυμο, όνομα, χώρα διαμονής και ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και ενδεχομένως φύλο, διεύθυνση ηλικία, επάγγελμα και ιθαγένεια. Μόλις αποσταλεί, το ερωτηματολόγιο διαβιβάζεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου αυτή να μπορέσει να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα συλλεγόμενα δεδομένα υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά για προβλεπόμενους και σαφώς καθορισμένους σκοπούς. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων αυτών εάν αποδειχτούν ανακριβή ή ελλιπή. Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, οφείλετε να στείλετε αίτημα στην οντότητα που λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, έτσι όπως αναγράφεται στη ειδική δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ανά πάσα στιγμή έχετε επίσης δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να περιορίζει την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων σας ως υποκειμένου των δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Διαβάστε την Ανακοίνωση σχετικά με τους περιορισμούς  για περισσότερες λεπτομέρειες.

 Ο παρών ιστότοπος προσφέρει μερικές φορές συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους. Επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ελέγχει αυτούς τους τελευταίους ιστότοπους, συνιστούμε να ελέγχετε και τις δικές τους πολιτικές σε θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει ως έργο να ελέγχει την εφαρμογή του κανονισμού.

Κάθε υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που χρησιμοποιεί πληροφορίες οι οποίες αντιστοιχούν σε άτομα οφείλει να εφαρμόζει τον κανονισμό και να κοινοποιεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κάθε πράξη πάνω σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (συλλογή, ανάγνωση, διαβίβαση, οργάνωση κλπ.)

Οι πράξεις αυτές καταχωρίζονται σε ειδικό μητρώο που περιέχει λεπτομερή περιγραφή κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Μητρώο των πράξεων επεξεργασίας

Το Μητρώο των πράξεων επεξεργασίας επιτρέπει να ενημερώνεται ο καθένας για τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν εκτελεστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Προορίζεται για την ενημέρωση του κοινού και είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω του διαδικτύου.

Κάθε ενδιαφερόμενο άτομο δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα που αναγνωρίζει ο κανονισμός βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στο Μητρώο.

Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται για κάθε κοινοποιημένη επεξεργασία είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στη γλώσσα εισαγωγής της κοινοποίησης (είτε αγγλικά είτε γαλλικά).

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή εποπτική αρχή.

Αποστολή του είναι να ελέγχει κατά πόσον τα όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σέβονται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων όποτε ετοιμάζουν νέες πολιτικές ή όποτε επεξεργάζονται ενδοϋπηρεσιακώς δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Contact: