Απασχόληση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απασχολεί συνολικά περίπου 8.000 υπαλλήλους και άλλο προσωπικό. Οι εργαζόμενοι κατάγονται και από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και εργάζονται στους τρεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Λουξεμβούργο, Στρασβούργο, Βρυξέλλες) και στα γραφεία συνδέσμου στα κράτη μέλη.

Μόνιμοι υπάλληλοι

Η δημόσια διοίκηση της ΕΕ απαρτίζεται από υπαλλήλους που ανήκουν σε τρεις ομάδες καθηκόντων: διοικητικοί υπάλληλοι (AD), βοηθοί (AST) και γραμματείς και υπάλληλοι γραφείου (AST/SC).

Όλες οι διατάξεις που διέπουν την δημόσια διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζονται στον Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πώς μπορεί κανείς να προσληφθεί ως μόνιμος υπάλληλος?

Οι μόνιμοι υπάλληλοι επιλέγονται μέσω γενικών διαγωνισμών που διοργανώνει η η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Η (EPSO) είναι επιφορτισμένη με την επιλογή του προσωπικού για το Κοινοβούλιο, αλλά και για όλα τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι προκηρύξεις διαγωνισμών δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα, καθώς και στην διαδικτυακή θέση της EPSO.

Οι έκτακτοι υπάλληλοι

Οι έκτακτοι υπάλληλοι μπορούν να προσληφθούν για την εκτέλεση πολλών και διαφόρων καθηκόντων σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • για την πλήρωση θέσης που έχει χαρακτηρισθεί ως έκτακτη από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή;
 • για την πλήρωση μόνιμης θέσης (μονίμου υπαλλήλου) σε έκτακτη βάση;
 • για την επικούρηση προσώπου που ασκεί εντολή προβλεπόμενη από την Συνθήκη (Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Κοσμήτορες) ή για την επικούρηση των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πώς μπορεί κανείς να προσληφθεί ως έκτακτος υπάλληλος?

Για ορισμένες από τις κατηγορίες αυτές, οι διαδικασίες επιλογής δημοσιεύονται στην ιστοθέση της EPSO, στην ιστοθέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις ιστοθέσεις των πολιτικών ομάδων.

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι προσλαμβάνονται για

 • την εκτέλεση χειρωνακτικής εργασίας ή την παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης· ;
 • την αντικατάσταση των μονίμων και εκτάκτων που αδυνατούν προσωρινά να ασκήσουν τα καθήκοντά τους .

Πρόκειται να προσληφθείτε ως συμβασιούχος υπάλληλος

Μια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήλθε σε επαφή μαζί σας και σας ενημέρωσε σχετικά με την πρόθεσή της να σας προσφέρει θέση συμβασιούχου υπαλλήλου.

Η πρόσληψή σας θα πραγματοποιηθεί σε 3 στάδια:

 • Θα λάβετε επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία επιλεχθήκατε (CAST, COSCON ή επιλογή από πολιτική ομάδα) και θα κληθείτε να μας διαβιβάσετε, εντός 10 εργάσιμων ημερών, διάφορά έγγραφα (ποινικό μητρώο, διπλώματα, επαγγελματική πείρα, κτλ.). 
  Μόλις παραληφθούν τα έγγραφά σας, θα υποβληθούν σε έλεγχο. Τα διπλώματα και η επαγγελματική σας πείρα θα αξιοποιηθούν, προκειμένου να σας χορηγηθεί ο ανάλογος βαθμός στην ομάδα καθηκόντων που πρόκειται να προσληφθείτε. Ο βαθμός αυτός θα καθορίσει τον μισθό σας.
 • Η Μονάδα Προσλήψεων Συμβασιούχων Υπαλλήλων και Διαπιστευμένων Κοινοβουλευτικών Βοηθών θα σας διαβιβάσει τότε μια προσφορά στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σύμβασής σας, ο τόπος διορισμού σας, ο βαθμός σας και κατά συνέπεια το ύψος του μισθού σας. 
  Θα κληθείτε να έλθετε σε επαφή με την ιατρική υπηρεσία (είτε στις Βρυξέλλες, είτε στο Λουξεμβούργο) προκειμένου να κανονίσετε να περάσετε τις ιατρικές εξετάσεις που θα επιτρέψουν να διαπιστωθεί εάν είστε σωματικά υγιής για να αναλάβετε τα καθήκοντά σας.
 • Μόλις η Μονάδα Προσλήψεων Συμβασιούχων Υπαλλήλων και Διαπιστευμένων Κοινοβουλευτικών Βοηθών παραλάβει την ως άνω ιατρική βεβαίωση ικανότητας ανάληψης καθηκόντων, θα καταρτίσει τη σύμβασή σας. Θα την υπογράψετε την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων σας στο Κοινοβούλιο.

Σας επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο να διαβάσετε πολύ προσεκτικά την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την προσφορά και τη σύμβασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προετοιμασίες για την πρόσληψή σας, σας προτρέπουμε να συμβουλευθείτε τις προβλεπόμενες προς τούτο Συχνές ερωτήσεις.

Διαπιστευμένοι βοηθοί βουλευτών

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιλέγουν και προσλαμβάνουν τους βοηθούς τους στο πλαίσιο μιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να καλύπτει συγκεκριμένα την πολιτική τους συγγένεια.

Πρόκειται να προσληφθείτε ως διαπιστευμένος κοινοβουλευτικός βοηθός (ΔΚΒ)

Ενημερωθήκατε από τον μέλλοντα βουλευτή σας σχετικά με την πρόθεσή του να σας προσφέρει σύμβαση διαπιστευμένου κοινοβουλευτικού βοηθού.

Η πρόσληψή σας θα πραγματοποιηθεί σε 5 στάδια:

 • Ο μέλλων βουλευτής σας ή η ομάδα βουλευτών θα υποβάλει/ υπέβαλε αίτηση πρόσληψης στην ΓΔ FINS η οποία θα προβεί στην καταχώρισή της.
 • Σε ένα πρώτο στάδιο, η Μονάδα Προσλήψεων Συμβασιούχων Υπαλλήλων και Διαπιστευμένων Κοινοβουλευτικών Βοηθών θα σας διαβιβάσει έναν σύνδεσμο προς την εφαρμογή People όπου θα βρείτε μια προσφορά εργασίας που θα έχετε την ευχέρεια να δεχθείτε ή όχι. Εφιστάται η προσοχή σας στο γεγονός ότι είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω προσφορά η οποία περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό χρήσιμων πληροφοριών. Η προσφορά αυτή θα σας υποδείξει συγκεκριμένα την ομάδα καθηκόντων και τον βαθμό στον οποίο επιθυμεί να σας προσλάβει ο βουλευτής σας, καθώς και τον σχετικό βασικό μισθό, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σύμβασής σας, καθώς και τον τόπο διορισμού σας.
 • Σε ένα δεύτερο στάδιο, θα κληθείτε να απαντήσετε σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο στην εφαρμογή People.
 • Τέλος, θα μπορέσετε να φορτώσετε, μέσω της εφαρμογής People, τα διάφορα έγγραφα που ζητούνται στην προσφορά. Αφού φορτώσετε τα έγγραφά σας και επικυρώσετε την αποστολή του φακέλου σας στην εφαρμογή People, η Μονάδα Προσλήψεων Συμβασιούχων Υπαλλήλων και Διαπιστευμένων Κοινοβουλευτικών Βοηθών θα τα ελέγξει.
 • Εάν ο φάκελός σας είναι πλήρης, θα κληθείτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να συνδεθείτε με την εφαρμογή People και να κλείσετε ραντεβού με τις υπηρεσίες μας προκειμένου να υπογράψετε τη σύμβασή σας. Εάν ο φάκελός σας είναι ελλιπής, θα κληθείτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να φορτώσετε στην εφαρμογή People συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα. Άμα τη παραλαβή τους, και κατόπιν επαλήθευσης, θα σας διαβιβασθεί κοινοποίηση σχετικά με το κλείσιμο ραντεβού για να υπογράψετε τη σύμβασή σας, εφόσον τα έγγραφα κριθούν επαρκή. Η πλήρης διαδικασία πρόσληψης όπως περιγράφεται ανωτέρω μπορεί να ολοκληρωθεί εντός δέκα εργάσιμων ημερών.


Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες είναι αποσπασμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από εθνική, περιφερειακή ή τοπική δημόσια διοίκηση ή οργανισμό εξομοιούμενο με αυτήν, εξαρτώμενο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, από τις υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες ή από τρίτες χώρες.

Οι αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες παραμένουν στην υπηρεσία του εργοδότη τους καθ’ όλη τη διάρκεια της απόσπασης και συνεχίζουν να πληρώνονται από αυτόν. Προβλέπεται ωστόσο μια ημερήσια αποζημίωση.

Πρέπει να αποσταλεί προσωπική δήλωση ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα (CV) στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία του κράτους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προσωρινά απασχολούμενοι υπάλληλοι

Για την κάλυψη μιας προσωρινής ανάγκης ενίσχυσης στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, είναι δυνατή η πρόσληψη αναπληρωτών υπαλλήλων.

Οι αναπληρωτές υπάλληλοι προσλαμβάνονται μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης, με διοργανικές συμβάσεις-πλαίσιο.

Contact: 

Προστασία των προσωπικών δεδομένων 

Ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφεται στα κάτωθι δελτία.