Kaitsta laste õigusi
 

Tuginedes oma büroo kogemustele, aitab laste õiguste koordinaator alates 2018. aastast aktiivselt edendada laste õigusi ELi poliitikas ja seadusandluses. Tihedas koostöös parlamendiliikmete, asjaomaste komisjonide ja laste õiguste laiendatud töörühmaga jälgib koordinaatori büroo parlamendi menetluses olevaid ELi õigusakte ja muid kui seadusandlikke algatusi, eesmärgiga tagada laste õiguste igakülgne arvesse võtmine.

Koordinaator on ka kontaktisik, kelle poole laste õiguste küsimustega ja sellealase ELi poliitikaga tegelevad institutsioonid ja organisatsioonid ning kodanikuühiskonna esindajad saavad neis asjus pöörduda.

Euroopa Parlament laste õiguste edendajana

Euroopa Parlamendil on kohustus oma seadusandlikus ja mitteseadusandlikus tegevuses arvesse võtta laste õigusi, neid parandada ja kaitsta ning edendada laste elu nii ELis kui ka suhetes välismaailmaga. See, et „Euroopa Parlamendi vahendaja vanema sooritatud rahvusvahelise lapseröövi korral“ on ümber nimetatud „Euroopa Parlamendi laste õiguste koordinaatoriks“ ning parlamendis on loodud asjaomane alaline büroo, annab tunnistust parlamendi püsivast, ka tulevikku suunatud valmidusest laste õigusi tunnustada ja kaitsta.

Parlamendisisene koostöö

Et tõhusamalt laste õigusi edendada, teeb Euroopa Parlamendi laste õiguste koordinaator tihedat koostööd teiste parlamendiliikmete, komisjonide ja laste õiguste laiendatud töörühmaga. Koordinaator püüab omalt poolt kaasa aidata kogu parlamendi tegevusele selles vallas, elavdada sellalast dialoogi ja arendada sidemeid.

Laste õigustega tegelevad sidusrühmad

Euroopa Parlamendi laste õiguste koordinaator on pannud aluse võrgustikule, mis peaks hõlmama piiriüleste peretülide probleemidega tegelevaid sidusrühmi. Ta tunnistab, et see võrgustik on tema töös edu saavutamiseks keskse tähtsusega. Järgmise aasta jooksul on koordinaatoril kavas välja selgitada peamised sidusrühmad ning luua püsivad sidemed liikmesriikide organisatsioonide, asutuste ja ekspertidega, kes saaksid talle tema tööks vajalikku teavet ja nõu anda.

Kui soovita uurida koostöövõimalusi, võtke kontakti laste õiguste koordinaatori bürooga.

Õigusraamistik

  • Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikele 3 on liidu üks eesmärke edendada laste õiguste kaitset.

  • Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaselt peavad ELi institutsioonid ja liikmesriigid liidu õigust rakendades tagama laste õiguste kaitse.

  • Esimene õiguslikult siduv universaalne õigusakt, millega laste õigusi reguleeritakse, on 1989. aastal vastuvõetud ÜRO lapse õiguste konventsioon. Konventsioonil on praegu 139 osalisriiki, sh kõik 28 ELi liikmesriiki. Konventsioonis käsitletakse laste kodanikuõigusi, poliitilisi, sotsiaalseid, majanduslikke ja kultuurilisi õigusi. Konventsioonis esitatakse rahvusvahelisele üldsusele laste õiguste kaitse põhimõtted, mida riikidel tuleb oma poliitikas ja programmides järgida.

Contact: