European elections     
 

Euroopa valimised 

23 - 26 mai 2019 

Järgmised Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 23.–26. mail 2019. Iga täiskasvanud Euroopa Liidu kodanik saab otsustada, keda ta tahab Euroopa Parlamendis oma esindajana näha. Aidake Euroopa tulevikku kujundada ja hääletage!

Eelmised, 2014. aastal toimunud Euroopa Parlamendi valimised olid kõigi aegade suurimad üheaegsed riigiülesed valimised. Seekordsetel valimistel on aga rohkemgi kaalul. Teie hääl aitab otsustada, milliseks kujuneb Euroopa lähiaastatel.

2019. mais toimuvad Euroopa Parlamendi valimised mõjutavad otseselt teie elu. Neil valimistel otsustatakse, kuidas Euroopa Liit hakkab järgmistel aastatel lahendama inimeste jaoks tähtsaid küsimusi tööhõive, äritegevuse, julgeoleku, rände või kliimamuutuste vallas.

Euroopa on meie kõigi oma ja seetõttu peaksime ka neid otsuseid tegema kõik koos. Sellepärast ongi tähtis, et te ise hääletaksite ja hääletaksid ka teie pereliikmed, sõbrad, naabrid ja kolleegid. Mida rohkem inimesi valimas käib, seda parem meile kõigile.

Hääletamine

Osa valimisreegleid on ühised, mõnes asjas on aga liikmesriikide vahel erinevusi, näiteks mis puudutab kirja teel või välismaal hääletamise võimalust.

Üksikasjad, nagu kandidaatide nimed ja teie kohaliku valimisjaoskonna aadress, tehakse teatavaks järk-järgult. Värskeimat infot saate oma koduriigi valimisasutuselt (Eestis Vabariigi Valimiskomisjon ja riigi valimisteenistus).

 Kui teie elukoht on teises ELi liikmesriigis, peaksite saama Euroopa Parlamendi liikme valida selle riigi kandidaatide hulgast. Kui teie koduriik lubab oma kodanikel välismaal hääletada, võib teil seal olla ka võimalus valida oma koduriigi kandidaat. Seda võimalust uurige koduriigi saatkonnast. Loomulikult saate oma hääle anda ainult üks kord. See tähendab, et hääletate kas oma koduriigis või oma asukohariigis, mitte mõlemas.

Peame Euroopat muutma, peame Euroopa tegusamaks muutma ning selleks peame vastama inimeste muredele ja tuginema saavutatule.

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani

     

Veel üks samm

Hääletamine ei ole ainus, mida teha saate. Kui ärgitate teisigi valima minema, võib teil olla päris kaalukas roll ELi tulevikusuuna seadmisel.

Registreeruge ja osalege demokraatia edendamises .

     

European elections

Find out how the European elections work and how you can vote  in your country or from abroad.

     

Pressimapp

Kui olete valimisi kajastav ajakirjanik, leiate kogu vajaliku materjali meie pressimapist .

     

Miks osaleda Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimistel?

Euroopa Parlament on inimeste elu-olu parandamiseks viimastel aastatel palju ära teinud. Parlamendi järgmisel ametiajal on vaja seda tööd jätkata. Tutvuge selle ülevaatega  ja arutage teie jaoks kõige olulisemaid põhjusi sõprade või tuttavatega.

Euroopa Liit on osaline paljudes tegudes – kaubanduse ergutamisest tarbijakaitse tugevdamiseni ja teadustöö stimuleerimiseni. Euroopa Liidul on oma osa teie kodulinna ja kodupiirkonna muutumises. Vaadake, millist kasu teil on Euroopa Liidust olnud .

Kuidas Euroopa Parlamendi liikmed oma valijaid esindavad?

Euroopa Parlamendi valimistel annate hääle sellele kandidaadile, keda soovite näha oma esindajana parlamendis ja huvide kaitsjana Euroopa Liidus. Parlamendiliikmete tegevus ei piirdu uute õigusaktide vormimise ja heakskiitmisega, nad hääletavad ka uute kaubanduslepingute üle, kontrollivad teiste ELi institutsioonide tegevust ja maksumaksjate raha kasutamist ning korraldavad konkreetsete küsimuste uurimist.

Euroopa Parlamendi valimiste üksikasjad

Iga viie aasta järel valivad ELi kodanikud otsevalimistel oma esindajad Euroopa Parlamenti – institutsiooni, mis kaitseb ELi otsustusprotsessis kodanike huve. Valimistavad on eri liikmesriikides väga erinevad, kuid on ka teatavaid ühiseid elemente. Alljärgnevalt annamegi ülevaate Euroopa Parlamendi liikmete valimise protsessist.

Kui palju parlamendiliikmeid igast riigist valitakse?

Liikmesriike esindavate parlamendiliikmete arv on kindlaks määratud Euroopa Liidu aluslepingutes. Seejuures on arvesse võetud iga riigi elanike arvu, nii et väiksematele riikidele on antud rohkem kohti kui proportsionaalsuse seisukohast rangelt võttes vajalik. Praegu varieerub liikmesriikide esindajate arv kuuest parlamendiliikmest Malta, Luksemburgi ja Küprose puhul kuni üheksakümne kuueni Saksamaalt.

Valimissüsteem

Reeglid näevad ette, et Euroopa Parlamendi liikmete valimisel tuleb lähtuda proportsionaalsest esindatusest. Sellise süsteemi abil tagatakse, et kui erakond saab 20% hääli, saab ta ka ligikaudu 20% täidetavatest kohtadest, nii et lisaks suurematele erakondadele jääb esindajate Euroopa Parlamenti saatmise võimalus ka väiksematele parteidele.

 Paljud muud valimisprotsessi tähtsad aspektid on aga liikmesriikide otsustada. Mõni liikmesriik näiteks on jaganud oma territooriumi mitmeks piirkondlikuks valimisringkonnaks, teistes on üksainus, kogu riiki hõlmav valimisringkond.

Valimispäev

Traditsioonid on eri liikmesriikides erinevad ning iga riik võib valida, millisel nädalapäeval ta etteantud 4-päevase ajavahemiku jooksul valimised korraldab. Ühendkuningriik ja Madalmaad korraldavad valimised tavaliselt neljapäevasel päeval, ent suurem osa riike teeb seda pühapäeval.

Kes valimistel kandideerib?

Valimistel osalevad liikmesriikide poliitilised parteid, kuid valituks osutunud parlamendiliikmed liituvad tavaliselt mõne riikideülese fraktsiooniga. Enamik liikmesriikide erakondi on seotud mõne üleeuroopalise erakonnaga (vt allpool olevat loetelu), nii et valimispäeva õhtul on üks põnevamaid küsimusi see, milline fraktsioon saavutab parlamendi uuel ametiajal kõige suurema mõjuvõimu.

Kaasarääkimisõigus Euroopa Komisjoni juhi valimisel

2014. aasta valimistel nimetasid peamised Euroopa tasandi erakonnad esimest korda oma kandidaadid ELi täitevvõimu kandja ehk Euroopa Komisjoni presidendi kohale. Komisjoni presidendi ametisse tõusis Euroopa Rahvapartei kandidaat, kes oli selleks saanud Euroopa Parlamendi uue koosseisu enamuse heakskiidu.

Nii said liidu kodanikud Euroopa Parlamendi valimiste kaudu kaasa rääkida selles, kes peaks ELi poliitika kavandamist ja elluviimist juhtima.

Eeldatavasti nimetavad Euroopa tasandi erakonnad oma esikandidaadid ka 2019. aasta valimisteks.

Euroopa tasandi erakonnad

Euroopa tasandi erakond koosneb liikmesriikide tasandi erakondadest ja üksikisikutest ning on esindatud mitmes liikmesriigis. Euroopa Parlamendi valimistel osalevad riigi tasandi erakonnad, kuid need on tihti seotud Euroopa tasandi erakondadega ning pärast valimisi ühinevad nende esindajad Euroopa Parlamendis lähedaste poliitiliste vaadetega erakondadest koosneva fraktsiooniga.