Juurdepääs dokumentidele 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 15 annab Euroopa Liidu kodanikele ja elanikele õiguse pääseda juurde Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele.

Juurdepääs dokumentidele – oluline läbipaistvuse tingimus

Juurdepääs dokumentidele on Euroopa institutsioonide läbipaistvuspoliitika oluline osa. Asutamislepingu kohaselt on see õigus kõigil Euroopa Liidu kodanikel ja elanikel. Juurdepääsuõigust reguleerib määrus (EÜ) nr 1049/2001.

Euroopa Parlament jälgib, et tema töö oleks võimalikult läbipaistev. Läbipaistvust peetakse tähtsaks juba seetõttu, et Euroopa Parlament teenib oma tegevusega eelkõige teda otse valinud Euroopa Liidu kodanike huve.

Dokumendiregister – abi- ja otsinguvahend

Dokumentidele juurdepääsu hõlbustamiseks on Euroopa Parlament loonud vastavalt määrusele (EÜ) nr 1049/2001 elektroonilise dokumendiregistri. Abi- ja otsinguvahendiks kavandatud dokumendiregister sisaldab viiteid dokumentidele, mille Euroopa Parlament on koostanud või saanud alates 2001. aastast.

Vahetult kättesaadavad dokumendid

Register annab enamikule Euroopa Parlamendi dokumentidele otsingulehe kaudu vahetu juurdepääsu. Need dokumendid on vahetult kättesaadavad elektroonilisel kujul.

Taotluse alusel kättesaadavad dokumendid

Dokumendid, millega ei ole võimalik registris vahetult tutvuda, võidakse teha kättesaadavaks taotluse alusel. Sellised on 2001. aastast varasemad dokumendid ning mõningad dokumendid, millele võidakse piirata juurdepääsu vastavalt määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklis 4 juurdepääsuõiguse suhtes ettenähtud eranditele. Juurdepääs sellistele dokumentidele on tasuta ning elektroonilise vormi kaudu esitatavale taotlusele ei ole vaja lisada konkreetset põhjendust. Euroopa Parlamendi pädevad teenistused saadavad pärast taotluse läbivaatamist Teile põhjendatud vastuse 15 tööpäeva jooksul.