Kodanike teabenõuded (Ask EP) 

Kui soovite Euroopa Parlamendi tegevuse, volituste ja ülesehituse kohta rohkem teada, võite pöörduda kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole, kasutades allolevat vormi.

Teie küsite, meie vastame

Siit leiate valiku hiljutisi küsimusi, mille vastu kodanikud on Euroopa Parlamendile kirjutades huvi tundnud, koos meie antud vastustega.

 • Euroopa Parlamendi liikmete kaastöötajate töölevõtmise kord 

  Parlamendiliikmed võivad oma töötajaid ise valida, kuid nad ei tohi palgata lähisugulasi. Töötajate töölevõtmise kulude katmiseks on parlamendiliikmete käsutuses umbes 25 000 eurot kuus. Euroopa Parlament ei anna seda summat siiski parlamendiliikmete endi käsutusse. Parlament maksab personali palka otse ning teeb asjakohased maksed maksu- ja sotsiaalkindlustusametitele.

    
 • Uute Euroopa Parlamendi liikmete volituste kontrollimine 

  Euroopa Parlament saab kodanikelt regulaarselt järelepärimisi selle kohta, kuidas ta tagab, et valitud parlamendiliikmetel ei ole ühtegi Euroopa Parlamendi liikme ametiga kokkusobimatut ametikohta. Euroopa Parlamendi liige ei tohi olla näiteks liikmesriigi parlamendi liige, ELi liikmesriigi valitsuse liige või Euroopa Komisjoni, Euroopa Kohtu, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Ombudsmani või Euroopa Keskpanga direktorite nõukogu liige.

    
 • Kes on nn esikandidaadid (Spitzenkandidaten)? 

  Euroopa Parlament saab kodanikelt regulaarselt päringuid Euroopa Komisjoni presidendi valimise ning nn esikandidaatide („Spitzenkandidaten“) või juhtivate kandidaatide protsessi kohta. Enne 2019. aasta Euroopa Parlamendi valimisi esitasid seitse Euroopa tasandi erakonda ühe või mitu esikandidaati Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale.

    
 • Mida teeb Euroopa Liit seoses kliimamuutustega? 

  Euroopa Ülemkogu võttis 2009. aastal vastu eesmärgi vähendada aastaks 2050 CO2-heidet. Sihiks on seatud vähendada kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80–95% võrreldes 1990. aasta tasemega. 2019. aasta märtsis nõudis Euroopa Parlament, et seataks veelgi ambitsioonikam eesmärk saavutada 2050. aastaks nullilähedane kasvuhoonegaaside heide.

    
 • Euroopa Parlamendi valimised: kuidas saavad hääletada välismaal elavad ELi kodanikud 

  Euroopa Parlament saab välismaal elavatelt ELi kodanikelt regulaarselt päringuid selle kohta, kuidas nad saaksid hääletada Euroopa Parlamendi valimistel. Teatavatel tingimustel on välismaal (nii teises liikmesriigis kui ka väljaspool ELi) elavatel ELi kodanikel õigus hääletada Euroopa Parlamendi valimistel oma kodakondsusriigis. ELi kodanikel, kes elavad liikmesriigis, mille kodanikud nad ei ole, on samuti võimalus osaleda Euroopa Parlamendi valimistel oma elukohariigis – samadel tingimustel kui selle riigi kodanikel.

    
 • Kui soovite põhjalikumat teavet teile arusaadavas liidu ametlikus keeles, võtke palun ühendust kodanike teabenõuete üksusega (Ask EP), kasutades seda vormi .