Isikuandmete kaitse Euroopa Parlamendis 

Euroopa Parlament palub mõnikord esitada isiklikku teavet (edaspidi „isikuandmed“), mis on vajalik Euroopa kodanike suhtes võetud kohustuste täitmiseks.

 Euroopa Parlament töötleb kõiki kogutud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (edaspidi „määrus“), austades täielikult asjaomaste isikute õigusi.

Õigusaktid 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, avaldati Euroopa Liidu Teatajas 21. novembril 2018 ja jõustus 11. detsembril 2018.

Euroopa Parlamendi juhatuse 17. juuni 2019, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 (mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ) rakenduseeskirja kohta

Meie veebisaidil võib valdavat enamikku lehekülgedest lugeda ilma, et seejuures isikuandmeid küsitaks.

Isikuandmeid palutakse sisestada vaid mõnel leheküljel konkreetsete taotluste või teenuste puhul.

Näiteks on leheküljel „Kodanike teabenõuded (Ask EP) “ nupp „Võtke meiega ühendust“, millel klõpsates avaneb veebivorm. Vormi täitmisel palutakse teil märkida vähemalt perekonnanimi, eesnimi, elukohariik ja e-post (kohustuslikud väljad) ning soovi korral sugu, aadress, vanus, tegevusala ja rahvus. Saadetud vorm edastatakse e-posti teel pädevale teenistusele, kes saab selle põhjal teid paremini teenindada.

Kogutud andmeid töödeldakse üksnes ette nähtud ja selgelt määratletud eesmärkidel. Teil on õigus enda kohta käivate isikuandmetega tutvuda ja neid parandada, kui need on ebatäpsed või mittetäielikud. Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega tuleb pöörduda andmekaitsepõhimõtetes näidatud vastutava töötleja poole. Teil on ka igal ajal õigus pöörduda Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

Euroopa Parlamendil on mõnel juhul võimalus piirata andmesubjektidel oma isikuandmete suhtes teatavate õiguste kasutamist. Üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuge palun piiranguid käsitleva teatisega .

 Käesoleval veebisaidil võib olla linke välistele veebisaitidele. Kuna Euroopa Parlament neid veebisaite ei kontrolli, soovitame Teil tutvuda ka nende saitide andmekaitsepoliitikaga.

Euroopa Parlamendi andmekaitseametnik

Andmekaitseametnik tagab määruse kohaldamise.

Kõik Euroopa Parlamendi teenistused, kes kasutavad isikute tuvastamist võimaldavaid andmeid, on kohustatud määrust järgima ning teavitama andmekaitseametnikku kõikidest isikuandmetega seotud toimingutest (andmete kogumine, lugemine, edastamine, korrastamine jms).

Sellised toimingud kantakse registrisse, mis sisaldab iga Euroopa Parlamendis teostatud isikuandmete töötlemise toimingu üksikasjalikku kirjeldust.

Isikuandmete töötlemise toimingute register

Isikuandmete töötlemise toimingute registri kaudu on igaühel võimalik Euroopa Parlamendis toimuva isikuandmete töötlemise kohta teavet saada.

Register on ette nähtud üldsuse teavitamiseks ning on interneti kaudu kõigile vabalt kättesaadav.

Iga asjaomane isik võib registrisse kantud teabe alusel teostada määrusest tulenevaid õigusi.

Iga teatatud töötlemistoimingu kohta saadud otsingutulemused on kättesaadavad ainult keeles, milles on koostatud registrisse kantud töötlemisteade (inglise või prantsuse keeles).

Euroopa Andmekaitseinspektor

Euroopa Andmekaitseinspektor tegutseb sõltumatu Euroopa järelevalveasutusena.

Tema ülesanne on tagada, et Euroopa institutsioonid ja organid järgiksid uute poliitikasuundade väljatöötamisel ja organisatsioonisisesel isikuandmete töötlemisel eraelu puutumatuse ja andmekaitse põhimõtteid.

Contact: