Läbipaistvus 

Eetika ja läbipaistvus

Euroopa Parlamendi tähtsus ja mõjujõud on suurenenud eelkõige pärast Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu jõustumist ning seepärast on senisest veelgi olulisem tagada, et parlament esindaks ELi kodanike huve täiesti avatult ja läbipaistvalt.

ELi kodanikel on õigus jälgida tähelepanelikult valitud parlamendiliikmete tegevust ja veenduda, et nad järgivad käitumisjuhendi kindlaid põhimõtteid ning nende suhted huvirühmade esindajatega on tasakaalustatud. Lisaks on kodanikel õigustatud ootus, et Euroopa Parlamendi töötajad peavad kinni rangetest käitumisnormidest ja teevad oma tööd tõhusalt. Samuti on väga oluline, et kodanikele oleks tagatud õigus saada juurdepääs ELi institutsioonide dokumentidele kooskõlas määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud vajalike piirangutega.

Euroopa Parlament on võtnud kohustuse järgida läbipaistvuse põhimõtet ning allpool esitatud vahendite eesmärk on aidata kaasa sellele, et kodanikud saaksid kontrollida parlamendi tööd ja eeskätt parlamendi seadusandlikku tegevust.

Hea valitsemistava edendamiseks ja kodanikuühiskonna osalemise tagamiseks teevad liidu institutsioonid, organid ja asutused oma tööd võimalikult avalikult. (ELi toimimise lepingu artikkel 15)

Institutsioonid annavad kodanikele ja esindusühendustele sobival viisil võimaluse teha teatavaks ja vahetada avalikult oma seisukohti liidu tegevuse kõigis valdkondades.(ELi lepingu artikkel 11)

Huvirühmad 

Huvigruppide esindajate juurdepääsuõigused

23. juunil 2011. aastal allkirjastasid Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon institutsioonidevahelise kokkuleppe ühise läbipaistvusregistri loomise kohta. Alates 1. jaanuarist 2015 kohaldatakse selle lepingu uut, läbivaadatud teksti.

Ühine register suurendab läbipaistvust, kuna selle abil on kodanikel lihtsam saada teavet üksikisikute ja organisatsioonide kohta, kes suhtlevad ELi institutsioonidega. Niisugune ühtse kontaktpunkti süsteem hõlbustab registreerimismenetlust erihuvide esindajate jaoks. Ühine register hõlmab Euroopa Parlamendi ja komisjoni varasemaid eraldiseisvaid registreid.

Enne Euroopa Parlamendi sissepääsuloa taotlemist tuleb organisatsioonidel ja üksikisikutel liituda registriga. Veebipõhiseid registreerimistaotlusi menetletakse harilikult 2–3 tööpäeva jooksul. Üksikisikud võivad sissepääsuloa saada kuni 12 kuuks ning selle uuendamise taotluse võib esitada kõige varem kaks kuud enne märgitud kehtivusaja lõppu.

Organisatsioon võib taotleda sissepääsulube piiramatule arvule üksikisikutele. Parlament võib piirata isikute arvu organisatsiooni kohta, kellel on lubatud sama päeva jooksul parlamenti siseneda. Kui organisatsioon kustutatakse registrist, siis kaotavad selle organisatsiooni teenistuses olevad üksikisikud automaatselt sissepääsuloa parlamenti.

Ühine läbipaistvusregister sisaldab hõlpsasti kättesaadavaid andmeid organisatsioonide ja füüsilisest isikust ettevõtjate kohta, kes tegelevad ELi poliitika kujundamise ja rakendamisega, samuti statistilisi andmeid kõikide registreeritud osaliste kohta ja loetelu üksikisikutest, kellel on sissepääsuluba Euroopa Parlamenti.

Kontakt

Huvigruppide esindajad

Huvigruppide esindajad võivad olla era-, avalikud või vabaühendused. Nende teadmistest on parlamendile kasu paljudes majandus-, sotsiaal-, keskkonna- ja teadusvaldkondades. Huvigruppide esindajatel on tähtis roll avatud ja pluralistlikus arutelus, millel demokraatlik süsteem põhineb, ning nad annavad parlamendiliikmetele nende ülesannete täitmiseks olulist teavet.

Euroopa Liidu lepinguga luuakse ühelt poolt Euroopa Liidu institutsioonide ja poliitiliste juhtide ning teiselt poolt kodanikuühiskonna, ELi kodanike ja esindusühenduste suhete raamistik ja püütakse neid suhteid edendada.