Töövõimalused 

Euroopa Parlamendis töötab ligikaudu 8000 ametnikku ja töötajat. Neid on kõigist 28 liikmesriigist ja nad töötavad parlamendi kolmes töökohas (Luxembourg, Strasbourg, Brüssel) ning liikmesriikides asuvates büroodes.

Alalised ametnikud

ELi avalikus teenistuses töötavad ametnikud jagunevad kolme tegevusüksusesse: administraatorid (AD), assistendid (AST) ning sekretärid ja kantseleitöötajad (AST/SC).

Kõik Euroopa Liidu avalikku teenistust reguleerivad sätted on kirjas Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjades ja liidu muude teenistujate teenistustingimustes.

Kuidas saada alaliseks ametnikuks?

Ametnikuks saamiseks tuleb läbida Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) korraldatud konkurss. EPSO korraldab töötajate valikut nii Euroopa Parlamendi kui ka kõikide teiste ELi institutsioonide jaoks. Konkursikutsed avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ning EPSO veebilehel.

Ajutised töötajad

Ajutisi töötajaid on võimalik tööle võtta mitmesuguste ülesannete täitmiseks ning neid saab palgata:

 • eelarvepädevate institutsioonide poolt määratud ajutisele ametikohale;
 • alalise ametikoha ajutiseks täitmiseks või;
 • aluslepingus ette nähtud ametikohal töötava isiku (presidendid, asepresidendid, kvestorid) või Euroopa Parlamendi fraktsioonide abistamiseks.

How do I become a temporary staff member? 

Sõltuvalt kategooriast, avaldatakse valikumenetlused EPSO veebisaidil, Euroopa Parlamendi kodulehel ja fraktsioonide veebisaitidel.

Lepingulised töötajad

Lepingulisi töötajaid võetakse tööle

 • füüsiliste tööde tegemiseks või haldusülesannete täitmiseks;
 • alalise ametniku või ajutise töötaja asendamiseks juhul, kui ta ei saa mõnda aega oma ametiülesandeid täita.

Teid soovitakse tööle võtta lepingulise töötajana

Euroopa Parlamendi teenistus on teiega hiljuti ühendust võtnud, andes teada soovist pakkuda teile tööd lepingulise töötajana.

Töölevõtmine toimub kolmes etapis.

 • Teile saadetakse huvist teatamise kiri, milles tuletatakse meelde, mil viisil teid on valitud (CAST, COSCON või fraktsiooni valikul), ning palutakse meile saata kümne tööpäeva jooksul mitmesuguseid dokumente (karistusregistri väljavõte, diplomid, töökogemus jms). 
  Teie saadetud dokumendid vaadatakse üle kohe pärast nende kättesaamist. Diplomeid ja töökogemust hinnatakse ning selle põhjal määratakse teid vastavale palgaastmele tegevusüksuses, kuhu teid on valitud. Palgaastme põhjal arvutatakse teie palk.
 • Lepinguliste töötajate ja parlamendiliikmete registreeritud assistentide töölevõtmise üksus edastab teile seejärel tööpakkumise, milles teid teavitatakse lepingu algus- ja lõppkuupäevast, teenistuskohast, palgaastmest ja sellest tulenevast palgasummast. 
  Selles kirjas palutakse teil võtta ühendust arstipunktiga (kas Brüsselis või Luxembourgis), et läbida arstlik läbivaatus, mis võimaldab kinnitada teie füüsilist sobivust kõnealuseks tööks.
 • Kui lepinguliste töötajate ja parlamendiliikmete registreeritud assistentide töölevõtmise üksus on teie tervisetõendi kätte saanud, koostab ta lepingu, mille allkirjastate oma esimesel tööpäeval.

Juhime tähelepanu sellele, et kahte eespool nimetatud kirja (huvist teatamise kiri ja tööpakkumine) ja teie lepingut on äärmiselt oluline põhjalikult lugeda. Kui soovite töölevõtmise kohta lisateavet, soovitame tutvuda selleteemalise KKK rubriigiga.

Parlamendiliikme registreeritud assistendid

Euroopa Parlamendi liikmed valivad ja palkavad oma registreeritud assistendid vastastikuse usalduse alusel ning see kriteerium võib hõlmata ka poliitiliste vaadete sarnasust.

Teid soovitakse tööle võtta parlamendiliikme registreeritud assistendina.

Parlamendiliige on teid teavitanud kavatsusest võtta teid tööle parlamendiliikme registreeritud assistendina.

Töölevõtmine toimub viies etapis:

 • parlamendiliige või parlamendiliikmete rühm esitab/esitas töölevõtmise taotluse finantsküsimuste peadirektoraadile, kes selle registreerib.
 • Lepinguliste töötajate ja parlamendiliikmete registreeritud assistentide töölevõtmise üksus saadab teile esiteks lingi rakendusele People, kust te leiate tööpakkumise, mille te saate aktsepteerida või millest te võite keelduda. Lugege tööpakkumist tähelepanelikult, sest see sisaldab palju vajalikku teavet. Tööpakkumises on märgitud teenistusgrupp ja palgaaste, millele parlamendiliige soovib teid tööle võtta, samuti sellele vastav põhipalk, töölepingu algus- ja lõpukuupäev ning töökoht.
 • Seejärel palutakse teil vastata lühikesele küsimustikule rakenduses People.
 • Lõpuks saate rakendusse People üles laadida tööpakkumises nõutud dokumendid. Kui olete dokumendid rakendusse People üles laadinud ja kinnitanud oma isikutoimiku saatmise, vaatab lepinguliste töötajate ja parlamendiliikmete registreeritud assistentide töölevõtmise üksus teie dokumendid läbi.
 • Kui teie isikutoimik on täielik, saadetakse teile e-kiri, milles teil palutakse minna rakendusse People ja määrata lepingu allkirjastamiseks kohtumine meie teenistusega. Kui isikutoimik on puudulik, saate e-kirja teel teabenõude või nõude laadida rakendusse People üles täiendavad dokumendid. Peale dokumentide kättesaamist ja nende läbivaatamist saadetakse teile teade lepingu allkirjastamiseks vajaliku kohtumise määramise kohta, juhul kui dokumendid olid asjakohased. Kogu eespool kirjeldatud töölevõtmismenetluseks võib kuluda kümmekond tööpäeva.


Riikide lähetatud eksperdid

Riikide lähetatud eksperdid on Euroopa Parlamendi juurde lähetatud ELi liikmesriigi, Euroopa majanduspiirkonda kuuluva EFTA liikmesriigi, Euroopa Liidu kandidaatriigi või kolmanda riigi riiklikest, piirkondlikest, kohalikest või nendega sarnastest ametiasutustest.

Nad jäävad oma tööandja teenistusse kogu lähetuse ajaks ja tööandja jätkab neile palga maksmist. Sellegipoolest on neile ette nähtud ka päevaraha.

Motivatsioonikiri ja elulookirjeldus tuleb saata liikmesriigi alalisse esindusse Euroopa Liidu juures.

Renditöötajad

Renditöötajaid võib palgata Brüsselis ja Luxembourgis ilmneva ajutise lisatööjõu vajaduse korral.

Renditöötajad võetakse tööle ajutist tööjõudu vahendava ettevõtte kaudu institutsioonidevaheliste raamlepingute alusel.

Contact: