Töövõimalused: kuidas kandideerida? 

Vabad töökohad

Euroopa Parlament võtab inimesi tööle eri liiki lepingute alusel, sõltuvalt sellest, kui põhjalik valikumenetlus korraldatakse ja millistele ametikohtadele töötajaid vajatakse. Võimalik on töötada ametniku, ajutise töötaja, lepingulise töötaja ja parlamendiliikme registreeritud assistendina. Alljärgnevalt kõigest lähemalt.

Euroopa Parlamendi vabad töökohad ja karjäärivõimalused on koondatud platvormile APPLY4EP, mille kaudu saab otse ka kandideerida.

Sobiva vaba ametikoha puudumisel saab Euroopa Parlamendis töötamise vastu huvi üles näidata omaalgatusliku taotlusega.

Kõikide kandidaatide isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725.

Parlament korraldab regulaarselt ka praktikaid, mis kestavad viis kuud. Igasse aastasse mahub kaks praktikaperioodi.

Kuidas saada Euroopa Parlamendi ametnikuks?

Parlamendi alalised ametnikud valitakse tööle konkursi alusel ning nad jagunevad eri kategooriatesse.

 • AD ehk administraatori kategooria ülesanded on: poliitilised teemad, uuringud, analüütiline töö ja eri valdkondade juhtivtasandi tööülesanded;
 • AST ehk assistendi kategooria ülesanded on: administratiivne töö ning tehnilised ja muud tugiteenused eri valdkondades;
 • AST/SC ehk sekretäri/kantseleitöötaja kategooria ülesanded on: sekretäri- ja kantseleitöötaja ülesannete täitmine eri valdkondades.

Enamasti korraldavad ELi institutsioonid konkursse ühiselt ja need viib läbi Euroopa Personalivaliku Amet EPSO.

Kõik konkursiteated avaldatakse EPSO veebisaidil käimasolevate valikumenetluste lehel. Samast leiab ka teabe tulevaste kavandatavate konkursside kohta.

Mõnikord kuulutab Euroopa Parlament oma platvormil APPLY4EP välja eraldi spetsiifilisi ametikohti.

Kuidas saada Euroopa Parlamendi ajutiseks teenistujaks?

Ajutisi töötajaid võetakse tööle:

 • ametikohtadele, mis on liigitatud ajutisteks,
 • parlamendi alalise ametniku koha ajutiseks täitmiseks,
 • parlamendi presidendi, 14 asepresidendi või 5 kvestori assisteerimiseks.

Mõnikord kuulutab Euroopa Parlament spetsiifilised ajutised töökohad välja oma platvormil APPLY4EP.

Enamasti kuulutatakse ajutised ametikohad välja siiski EPSO veebisaidil.

Ajutisi töötajaid võtavad tööle ka Euroopa Parlamendi fraktsioonid. Iga fraktsioon kasutab sellisel juhul oma veebisaidil avaldatud menetlusi.

Kuidas saada Euroopa Parlamendi lepinguliseks töötajaks?

Lepingulisi töötajaid võetakse tööle piiratud ajaks, enamasti kas ametnike ja ajutiste teenistujate asendamiseks või teatavate osakondade töövõime suurendamiseks.

Lepingulisi töötajaid võib palgata mitmesugustele töökohtadele. Mõnikord võetakse neid tööle seoses töökorralduse muutumisega ja üleminekuperioodideks, kui parlament vajab konkreetsetes valdkondades lisatööjõudu. Teinekord võetakse neid aga tegema manuaalset tööd või täitma haldusülesandeid.

Lepingulisi töötajaid võib kasutada neljas järgmises valdkonnas:

 • administratiivne, nõuandev, keeleline ja muu samaväärne tehniline töö;
 • täidesaatev töö, dokumentide koostamine, raamatupidamine ja muu samaväärne tehniline töö;
 • kantselei- või sekretäritöö, büroo tegevuse haldamine ja muu samaväärne töö;
 • manuaalne töö või haldustugi.

Mõnikord kuulutab Euroopa Parlament spetsiifilised lepingulised töökohad välja oma platvormil APPLY4EP.

Enamasti võtab parlament lepingulised töötajad siiski tööle EPSO lepinguliste töötajate andmebaasist (CAST), nii et ka lepinguliseks töötajaks saamisel peaks kandidaadi kõige esimene samm olema EPSO lehel konto loomine. Kui teie profiil vastab teenistuse vajadustele, võidakse teid kutsuda valikutestidele ja seejärel ka intervjuule.

Lepingulistele töötajatele mõeldud värsked tööpakkumised avaldatakse EPSO vastaval veebilehel.

Kuidas saada parlamendiliikme registreeritud assistendiks?

Parlamendiliikmed valivad endale registreeritud assistendid ise. Lisaks tööoskustele, teadmistele ja asjatundlikkusele võivad seejuures oluliseks osutuda poliitilised vaated. Registreeritud assistendid võetakse tööle küll parlamendi lepingulise raamistiku kohaselt, kuid parlament nende valimisse ei sekku.

Registreeritud assistentide hierarhias on 19 palgataset ja kaks tegevusüksust (I ja II).

 • I tegevusüksuse registreeritud assistendid tegelevad eelkõige haldusasjade ja sekretäritööga (palgaastmed 1–13).
 • II tegevusüksuse registreeritud assistendid tegelevad peamiselt dokumentide koostamise ja nõuandva tööga (palgaastmed 7–19).

Registreeritud assistendid töötavad parlamendiliikmete juures nende Brüsseli ja Strasbourgi büroodes. Assistendi ülesanne on parlamendiliiget abistada, tema poliitilist tegevust toetada ning seda administratiivsest küljest korraldada. Euroopa Parlamendi liikmete nimekirja leiab siit.

Assistentide töölepingu vormid koostab ja nende haldamisega tegeleb parlamendi personaliteenistus. Kõik töölepingud vastavad üldistele kehtivatele assistentide teenistustingimustele.