ELi avalik teenistus – miks just Euroopa Parlament? 

Tule tööta Euroopa Parlamendis, otse ELi tüüri juures!

Euroopa Parlament on rahvusvaheline, mitmekeelne ja mitmekultuuriline organisatsioon, kus töötab inimesi kõikjalt Euroopast. Ainulaadse töökorralduse ja õhustikuga Euroopa Parlament pakub oma töötajatele huvitavaid ja mitmekesiseid töövõimalusi otse ELi poliitilises südames.

Euroopa Parlamendi kõige olulisem ülesanne on hoolitseda selle eest, et parlamenti valitud rahvaesindajatele ja kodanikele pakutavad teenused oleksid parimal võimalikul tasemel. Selleks tegeleb parlament järjest enam projektitöö ja innovatsiooniga. Euroopa Parlament on dünaamiline organisatsioon, mis otsib pidevalt uusi ja paremaid töölahendusi.

Enamik parlamendi väiksematest tiimidest töötab harilikult ühes või kahes põhikeeles. Poliitilises tegevuses valitseb parlamendis aga mitmekeelsus ning parlamendi töötajatel on võimalik õppida ka teisi ELi keeli.

Parlament töötab kaasaegsetes hoonetes, selle infrastruktuur toetab mitmesuguseid töölahendusi ja lisaks on töötajatele loodud suurepärased lisavõimalused, näiteks spordikeskused.

Euroopa Parlamendi eesmärk on tugevdada Euroopa Liitu ja demokraatiat

Parlamendi töötajate ülesanne on Euroopa Parlamendi liikmeid Euroopa vastupidava ja toimiva demokraatia rajamisel ja kaitsmisel kõigiti aidata.

Euroopa Parlamendis on liikmeid ja töötajaid kõigist ELi liikmesriikidest. Enamik neist töötab ühes parlamendi kolmest töökohast – Brüsselis, Luxembourgis või Strasbourgis. Mõned töötajad on ametis ka Euroopa Parlamendi büroodes, mis asuvad liikmesriikides.

Euroopa Parlamendi eesmärk on tagada kõigile parlamendiliikmetele võimalikult toetav ja toimiv töökeskkond. Selleks keskendutakse eelkõige tulemustele, innovatsioonile ja kliendirahulolule.

Iga parlamendi töötaja aitab ühel või teisel moel kaasa parlamendiliikmete tööle ja seega ka Euroopa Liidu kodanike huvide edendamisele. Seda saab teha väga mitmeti.

Näiteks hõlmab parlamendi töö järgmist.

 • #Täiskogu: Euroopa Parlamendi täiskogu istungid toimuvad Strasbourgis ja Brüsselis. Nendega kaasneb alati palju tööd, mis võib seisneda istungi ja arutelude korraldamises, aga ka õigusaktide üle toimuvate hääletuste, suulise tõlke, audiosalvestiste ja veebiülekannete korraldamiseks vajaliku tehnoloogia haldamises.
 • #Parlamendikomisjonid: Parlamendiliikmed jagunevad parlamendikomisjonidesse, kus institutsiooni seisukohad ELi tulevaste seaduste, poliitika ja eelarve üle kõigepealt väiksemas rühmas läbi arutatakse ja sõnastatakse. Pärast seda lähevad ettepanekud ja otsused täiskogu ette edasi. Parlamendikomisjonid katavad kõiki ELi poliitika- ja pädevusvaldkondi ning tegelevad nii sise- kui ka välispoliitika küsimustega. Süsteemi toimimiseks on muidugi vaja korraldada arvukalt komisjonide koosolekuid, abistada parlamendiliikmeid raportite koostamisel, koguda taustainfot ja suhelda teiste seadusloomeprotsessis osalevate ELi institutsioonidega.
 • #Teadusuuringud: Parlamendiliikmed peavad seadusloomes ja poliitika kujundamisel saama kasutada täielikku taustateavet. Selleks koostab Euroopa Parlament neile tellimuse peale vajalikke ja kvaliteetseid infomaterjale.
 • #Õigusküsimused: Euroopa Parlamendil ja selle liikmetel on vaja parlamendi kõigis töövaldkondades kvaliteetset juriidilist nõu ja õiguslikke analüüse.
 • #Kommunikatsioon: Euroopa Parlament tutvustab ja kajastab oma tegevust kõigis ELi 24 ametlikus keeles, et kõik kodanikud saaksid parlamendi tegevust hõlpsasti jälgida. Parlamendis töötavad muu hulgas pressi-, sotsiaalmeedia-, audiovisuaalkultuuri-, kontseptsiooni- ja kujundusspetsialistid ning tegeletakse ka paljude muude kommunikatsioonivaldkonna eriharudega.
 • #Mitmekeelsus: Euroopa Parlamendi liikmed peavad saama töötada kõigis ELi 24 ametlikus keeles. Selleks tuleb neile pakkuda kvaliteetset suulist ja kirjalikku tõlget, keelejuristide abi ja muid keeleteenuseid.
 • #Personalitöö: Personalitöötajate ülesanne on mõelda töötajate arengu, teenuste ja heaolu peale ning leida õigele töökohale õigel ajal õige inimene. Samas tuleb töötajatele tagada ka turvaline, tervisesõbralik ja kaasav töökeskkond.
 • #IT: IT-töötajad tegelevad parlamendi IT-projektidega ning leiutavad, arendavad ja loovad tipptasemel IT-lahendusi. Loomulikult peavad nad seejärel süsteeme ka haldama ja turvalisena hoidma.
 • #Hoonete haldamine ja logistika: Parlamendil on pidevalt vaja ka töötajaid, kes tegeleksid ehitusprojektidega ja kõigis kolmes töökohas asuvate hoonete korrashoiuga. Samuti on parlamendil vaja logistikakorraldajaid (transport jne).
 • #Rahandus: Euroopa Parlamendil on loomulikult vaja inimesi, kes haldaksid selle eelarvet ja finantse ning pakuksid parlamendiliikmetele haldusküsimustes tuge.
 • #Turvalisus: Parlament peab tagama oma hoonete ja töötajate turvalisuse.
 • #Valdkonnaülesed projektid: Kõigil Euroopa Parlamendi töötajatel on tegevusvaldkonnast sõltumata võimalik teha koostööd teiste valdkondade kolleegidega ja osaleda strateegilistes projektides.

Euroopa Parlamendis saab pidevalt õppida ja areneda

Kõigil Euroopa Parlamendi töötajatel on võimalik end ametialaselt täiendada ja edasi areneda.

Töötajate liikuvus: Kõiki parlamendi töötajaid, kelle eriala ei ole väga spetsiifiline, ärgitatakse vähemalt iga seitsme aasta järel parlamendis ametit vahetama. Erandiks on arstid, arhitektid ja lingvistid. Kindla aja tagant töökoha vahetamine võimaldab töötajatel näha Euroopa Parlamenti uuest vaatenurgast ning omandada uusi oskusi ja kogemusi. Samal ajal hoiab see ka organisatsiooni paindliku ja ärksana.

Õppimine ja areng: Euroopa Parlament toetab ja hindab pidevat õppimist. Lisaks mitmekesisele täiendkoolituste valikule ja enesearendusprogrammidele pakub Euroopa Parlament oma töötajatele köitvaid ja väljakutseterohkeid tööprojekte ning võimalust töötada koos kogenud spetsialistidega, kellelt töö käigus väärtuslikke teadmisi omandada.

Karjäär: Euroopa Parlamendis toimub karjääriredelil edenemine läbipaistva ja tulemuspõhise edutamispoliitika alusel. Töötajaid ärgitatakse ja toetatakse pidevalt edasi arenema. Neid suunatakse uute projektide, suurema vastutuse ja juhtimisülesannete poole.

Puhkus isiklikel põhjustel: Parlamendi töötajad saavad teha tööst ka ühe või mitu palgata pausi. Näiteks võib seda teha õppimise või reisimise eesmärgil, samuti väljaspool ELi institutsioone töötamiseks ja muu karjäärivõimaluse katsetamiseks.

Euroopa Parlament pakub kaasavat ja mitmekesist töökeskkonda

Euroopa Parlament on kaasav ja mitmetahuline organisatsioon. Usume, et just mitmekesisus on meie edu ja tuleviku võti.

Parlament kui kaasatuse ja mitmekesisuse edendaja: Euroopa Parlament ja selle liikmed teevad kõik endast oleneva, et töötajad, praktikandid ja külastajad end meie organisatsioonis hästi ja väärikalt tunneksid. Parlamendi töökeskkond on turvaline ja kaasav ning siin ei diskrimineerita mitte kedagi.

Puudega töötajate ja töösoovijate toetamine: Euroopa Parlament usub võrdsetesse võimalustesse ja tuleb vastu inimestele, kes vajavad töötingimuste mõistlikul määral kohandamist.

Rahvusvaheline ja mitmekultuuriline keskkond: Euroopa Parlamendis töötab inimesi igast ELi liikmesriigist. Koos püütakse luua Euroopat, mis vastaks Euroopa Liidu motole „Ühinenud mitmekesisuses“.

Euroopa Parlament pakub paindlikku ja toetavat töökeskkonda

Parlamendi töökorraldus on paindlik ning töötajate ja nende pereliikmete toetamiseks on loodud palju võimalusi.

Kaugtöö: Töö- ja eraelu tasakaalu huvides on Euroopa Parlamendi töötajatel võimalik töötada osa aega kodus, sest olemas on nii kaasaegsed IT-vahendid kui ka videokonverentsivõimalused.

Osaajatöö: Parlamendi töötajatel on võimalik valida enda ja oma üksuse vajadustega sobivate mitmesuguste osaajatöö lahenduste vahel.

Puhkus perekondlikel põhjustel: Euroopa Parlamendi töötajatel on vajaduse korral võimalik võtta

 • rasedus-, sünnitus- või vanemapuhkust, et pühenduda lastele;
 • perepuhkust, et näiteks eakate pereliikmete eest hoolitseda;
 • eripuhkust, et hooldada haigeid lähedasi.

Koolid ja lastehoiuvõimalused: Euroopa Parlamendi töötajate lastele on loodud hoiuvõimalused ja nad saavad õppida Euroopa koolis. Mitmes parlamendi hoones on olemas ka pereruumid ja kohad, kus vajadusel rinnalast toita.

Tugi väljaspool koduriiki töötajatele: Enamik Euroopa Parlamendi töötajatest on pidanud töö pärast koduriigist lahkuma. Välisriiki kolimise ja seal elamise hõlbustamiseks pakub parlament oma töötajatele mitmesuguseid tugiteenuseid. Euroopa Parlament abistab töötajaid nii infoga kui ka kolimisega seotud haldusküsimustes. Uutele töötajatele korraldatakse koos teiste ELi institutsioonidega tutvumisüritusi ning vajaduse korral aidatakse ka töötajate elukaaslasi. Koduriigist lahkuma pidanutele võidakse välismaal elamise kompenseerimiseks maksta kodumaalt lahkumise toetust. Samuti on Euroopa Parlamenti tööle asumise tõttu välismaale kolijatele ette nähtud sisseseadmistoetus.