Asiakirjoihin tutustuminen 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklassa määrätään, että Euroopan unionin kansalaisilla ja siellä asuvilla henkilöillä on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin.

Oikeus tutustua asiakirjoihin: avoimuuden keskeinen edellytys

Oikeus tutustua asiakirjoihin on olennainen osa unionin toimielinten avoimuuspolitiikkaa. Tästä perustamissopimuksessa määrätystä oikeudesta nauttivat kaikki Euroopan unionin kansalaiset ja kaikki unionissa asuvat henkilöt. Oikeudesta säädetään asetuksessa (EY) N:o 1049/2001.

Euroopan parlamentti pyrkii siihen, että sen työ on mahdollisimman näkyvää. Tämä on tärkeää jo siksi, että unionin kansalaisia suoraan edustavana elimenä Euroopan parlamentti ajaa ennen kaikkea unionin kansalaisten etua.

Asiakirjarekisteri: apu- ja hakuväline

Asiakirjoihin tutustumisen helpottamiseksi asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti Euroopan parlamentti on ottanut käyttöön sähköisen asiakirjarekisterin helpottamaan asiakirjahakuja. Rekisteri sisältää viitteet Euroopan parlamentissa laadittuihin sekä sen vastaanottamiin asiakirjoihin vuodesta 2001 alkaen.

Suoraan saatavilla olevat asiakirjat

Suurin osa Euroopan parlamentin asiakirjoista on saatavilla rekisteristä suoraan sähköisessä muodossa hakulomakkeen avulla.

Pyynnöstä saatavilla olevat asiakirjat

Asiakirjat, joihin ei voi tutustua suoraan rekisterin kautta, voidaan toimittaa pyynnöstä. Kyseessä ovat ennen vuotta 2001 laaditut asiakirjat sekä pieni määrä asiakirjoja, joiden tutustuttavaksi antamista voidaan rajoittaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklassa säädettyjen tutustumisoikeutta koskevien poikkeusten nojalla. Niihin voi tutustua maksutta, ja sähköisellä lomakkeella tehtävässä pyynnössä ei tarvitse esittää erityisiä perusteluja. Euroopan parlamentin asianomaiset yksiköt käsittelevät pyynnön ja lähettävät perustellun vastauksen 15 työpäivän kuluessa.