Tietosuoja Euroopan parlamentissa 

Voidakseen täyttää velvoitteensa Euroopan unionin kansalaisia kohtaan Euroopan parlamentti tarvitsee ajoittain ihmisten henkilötietoja.

 Käsitellessään keräämiään henkilötietoja Euroopan parlamentti kunnioittaa täysin rekisteröityjen oikeuksia ja noudattaa aina 23. lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta.

Lainsäädäntö 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettiin 23. lokakuuta 2018, julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 21. marraskuuta 2018 ja tuli voimaan 11. joulukuuta 2018.

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1725 liittyvistä täytäntöönpanosäännöistä

Valtaosaa tämän verkkosivuston sivuista voi käyttää ilman, että käyttäjältä pyydetään henkilötietoja.

Niillä harvoilla sivuilla, joilla henkilötietoja pyydetään, se tehdään tiettyihin täsmällisiin pyyntöihin tai palveluihin liittyen.

Esimerkiksi verkkosivulla Kansalaisten tiedusteluihin vastaava yksikkö (Ask EP)  on linkki ”Ota yhteyttä”, josta pääsee sähköiseen lomakkeeseen. Lomakkeeseen tarvittavat pakolliset henkilötiedot ovat käyttäjän suku- ja etunimi, asuinmaa ja sähköpostiosoite. Vapaaehtoisesti annettavia tietoja ovat sukupuoli, osoite, ikä, ammatti ja kansalaisuus. Kun lomake on lähetetty, se välitetään sähköpostitse asiasta vastaavalle yksikölle, jotta tämä voi vastata tiedusteluun.

 

Kerättyjä tietoja käsitellään yksinomaan ennalta määritettyjä, selvästi ilmoitettuja tarkoituksia varten. Käyttäjällä on oikeus tutustua itseään koskeviin henkilötietoihin ja saada virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot oikaistua. Henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset on osoitettava yksikölle, joka kulloisenkin tietosuojaselosteen mukaan toimii rekisterinpitäjänä. Rekisteröidyllä on myös milloin tahansa oikeus kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen.

 Euroopan parlamentti voi tiettyjen edellytysten täyttyessä rajoittaa rekisteröityjen oikeuksia henkilötietoihinsa. Lisätietoja seuraavassa oikeuksien rajoittamisesta annetussa ilmoituksessa .

Tällä verkkosivustolla on paikoin linkkejä Euroopan parlamentin ulkopuolisille verkkosivustoille. Koska parlamentti ei valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Euroopan parlamentin tietosuojasta vastaava henkilö

Tietosuojasta vastaavan henkilön tehtävänä on valvoa asetuksen (EU) 2018/1725 soveltamista.

Tämä asetus koskee kaikkia Euroopan parlamentin yksiköitä, jotka käyttävät henkilöitä yksilöiviä tietoja. Niillä on velvollisuus ilmoittaa tietosuojasta vastaavalle henkilölle kaikista henkilötietoja koskevista toimista (tietojen kerääminen, kysely, siirto, järjestäminen jne.).

Nämä toimet merkitään asiaa koskevaa rekisteriin, jossa on yksityiskohtainen seloste jokaisesta Euroopan parlamentissa toteutetusta henkilötietojen käsittelytoimesta.

Selosteet käsittelytoimista

Käsittelytoimia koskevien selosteiden rekisterissä on tietoa henkilötietojen käsittelytoimista Euroopan parlamentissa.

Kansalaisten tiedonsaannin varmistamiseksi rekisteri on vapaasti saatavilla verkossa.

Jokainen rekisteröity voi käyttää hänelle asetuksen (EU) 2018/1725 mukaan kuuluvia oikeuksia rekisteriin sisältyvien tietojen perusteella.

Hakutulokset ovat kuitenkin saatavilla ainoastaan kielellä, jolla kyseistä käsittelytoimea koskeva ilmoitus on syötetty rekisteriin (joko englanniksi tai ranskaksi).

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii riippumattomana valvontaviranomaisena.

Tietosuojavaltuutettu varmistaa, että EU:n toimielimet ja elimet kunnioittavat ihmisten oikeutta yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan, kun ne laativat uutta politiikkaa tai kun ne käsittelevät henkilötietoja.

Contact: