Avoimuus 

Etiikka ja avoimuus

Euroopan parlamentin merkitys ja vaikutusvalta ovat kasvaneet erityisesti viimeisimmän Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen myötä, joten on entistä tärkeämpää varmistaa, että parlamentti edustaa Euroopan kansalaisten etuja täysin avoimesti.

Euroopan kansalaisilla on oikeus seurata valitsemiensa jäsenten toimintaa ja varmistaa, että he noudattavat tinkimättömiä toimintasääntöjä ja säilyttävät tasapainon suhteissaan eri eturyhmiin. Kansalaisten olisi myös voitava luottaa siihen, että parlamentin henkilöstön toiminta on korkeatasoista ja tehokasta. Tärkeää on myös, että kansalaisille taataan oikeus tutustua Euroopan unionin toimielinten asiakirjoihin asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädettyjen välttämättömien rajoitusten puitteissa.

Parlamentti on sitoutunut avoimuuteen ja kaikilla alla luetelluilla välineillä pyritäänkin helpottamaan sitä, että kansalaiset voivat valvoa parlamentin toimintaa ja erityisesti sen lainsäädäntötyötä.

Unionin toimielimet, elimet ja laitokset toimivat mahdollisimman avoimesti edistääkseen hyvää hallintotapaa ja varmistaakseen kansalaisyhteiskunnan osallistumisen. (SEUT:n 15 artikla)

Toimielimet antavat kansalaisille ja etujärjestöille mahdollisuuden esittää ja vaihtaa julkisesti mielipiteitä kaikilla unionin toiminta-aloilla asianmukaisten kanavien kautta. (SEU:n 11 artikla)

Eturyhmät 

Eturyhmien edustajien pääsyoikeudet

Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio allekirjoittivat 23. kesäkuuta 2011 toimielinten välisen sopimuksen yhteisen avoimuusrekisterin perustamisesta. Sopimusta on tarkistettu ja sitä sovelletaan tarkistetussa muodossaan 1. tammikuuta 2015 alkaen.

Yhteinen rekisteri lisää avoimuutta, sillä kansalaisten on sen avulla helpompi saada tietoa EU:n toimielimiin yhteyksissä olevista henkilöistä ja organisaatioista. Tämä ”yhden luukun” järjestelmä helpottaa edunvalvojien rekisteröintimenettelyä. Yhteiseen rekisteriin on yhdistetty aiemmin erilliset parlamentin ja komission rekisterit.

Organisaatioiden ja henkilöiden edellytetään kirjautuvan rekisteriin ennen pääsyluvan pyytämistä Euroopan parlamenttiin. Sähköisen hakemuksen käsittely kestää yleensä kahdesta kolmeen työpäivää. Henkilöille voidaan myöntää pääsylupa Euroopan parlamenttiin enintään 12 kuukaudeksi, ja he voivat pyytää luvan uusimista enintään kaksi kuukautta ennen sen umpeutumisajankohtaa.

Organisaatiot voivat pyytää pääsylupaa haluamalleen määrälle henkilöitä. Parlamentti voi rajoittaa niiden henkilöiden määrää, joiden pääsy parlamentin tiloihin sallitaan kutakin organisaatiota kohden päivittäin. Jos jokin organisaatio poistetaan rekisteristä, kyseisen organisaation palveluksessa olevilta henkilöiltä evätään automaattisesti pääsy parlamenttiin.

Yhteinen avoimuusrekisteri sisältää helposti saatavilla olevaa tietoa unionin toimintapolitiikkojen laatimiseen ja täytäntöönpanoon osallistuvista organisaatioista ja itsenäisistä ammatinharjoittajista sekä tilastotietoja kaikista rekisteröidyistä puolueista ja luettelon henkilöistä, joilla on pääsylupa Euroopan parlamenttiin.

Yhteystiedot

Eturyhmät

Eturyhmät voivat olla yksityisiä, julkisia tai valtioista riippumattomia. Ne toimittavat parlamentille tietoja ja erityisasiantuntemusta lukuisilta talouden, yhteiskunnan, ympäristön ja tieteen aloilta. Edunvalvojilla on keskeinen tehtävä demokraattisen järjestelmän pohjana olevassa avoimessa ja moniarvoisessa vuoropuhelussa. He ovat myös tärkeä tietolähde parlamentin jäsenille näiden hoitaessa edustajantointaan.

Unionin toimielinten ja poliittisten päättäjien suhteita kansalaisyhteiskuntaan, kansalaisiin ja etujärjestöihin säädellään ja niihin kannustetaan Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa.