Duaiseanna 

Ní ag rith reachtaíochta amháin a bhítear i bParlaimint na hEorpa. Féachtar chomh maith leis an dea-rud a chur chun cinn. Bronntar ceithre cinn de dhuaiseanna gach bliain mar aitheantas ar bheartaíocht sárfheabhais maidir le cearta an duine, scannánaíocht, tionscadail don óige agus dea-shaoránacht. Bíonn deis leis sin aird a dhíriú ar na daoine agus na heagraíochtaí a oibríonn go crua chun an saol a dhéanamh beagán níos fearr agus daoine eile a spreagadh chun a sampla sin a leanúint.

 • Duais Sakharov um shaoirse smaointeoireachta 

  Bronntar duais Sakharov mar gheall ar éacht faoi leith i gceann de na réimsí seo a leanas:

  • cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chosaint, go háirithe an ceart chun saoirse cainte,
  • cearta mionlaigh a chosaint,
  • meas ar an dlí idirnáisiúnta,
  • an daonlathas a thabhairt chun cinn agus riail an dlí a chur i bhfeidhm.
     
     
  • Duais Eorpach Charlemagne don Óige - do na hEorpaigh óga sárspreagtha go léir 

   Tá d'aidhm le Duais Eorpach Charlemagne don Óige go spreagfaí tuiscint Eorpach i measc daoine óga, chomh maith lena bpáirt i dtionscadail comhdhlúite Eorpacha. Bronntar an duais ar thionscadail arna ndéanamh ag daoine óga trína gcothaítear comhthuiscint, trína gcuirtear an fhorbairt ar mheon maidir le sainiúlacht Eorpach chun cinn agus trína dtugtar samplaí praiticiúla d'Eorpaigh ag maireachtáil le chéile mar aon phobal amháin.

   Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen a bhronnann na duaiseanna i gcomhar gach bliain agus tá duais €5000 don tionscadal is fearr, €3000 don dara ceann agus €2000 don tríú ceann. Mar chuid den duais, tugann an trí bhuaiteoir ar an ngearrliosta deireanach buaiteoirí cuairt ar Pharlaimint na hEorpa (sa Bhruiséil nó i Strasbourg). Tugtar cuireadh d'ionadaithe ó gach ceann de 28 tionscadal náisiúnta a roghnaítear ar thuras ceithre lá go Aachen sa Ghearmáin.

   Bronnfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ionadaí thar cheann Fhondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen na duaiseanna don trí thogra is fearr.

     
     
  • Duais an tSaoránaigh Eorpaigh - Gradam maidir le héacht eisceachtúil 

   Bronnann Parlaimint na hEorpa "Duais an tSaoránaigh Eorpaigh" gach bliain. Tá an duais seo ceaptha bheith ina gradam maidir le héacht eisceachtúil sna réimsí seo a leanas:

   Beartaíocht nó gníomhartha a dhéanann saoránaigh, grúpaí, cumainn nó eagraíochtaí lenar léiríodh dúthracht eisceachtúil maidir le comhthuiscint níos fearr agus comhtháthú níos dlúithe idir saoránaigh na mBallstát a chur chun cinn; nó leis an mbealach a réiteach do chomhoibriú trasteorainn nó trasnáisiúnta laistigh den Aontas Eorpach. D'fhéadfadh a theacht san áireamh leis sin freisin beartaíocht nó gníomhartha a rinne saoránaigh a bhfuil comhoibriú fadtéarmach trasteorainn nó trasnáisiúnta ar siúl acu a chuidíonn le meon Eorpach a neartú. Bíonn tús áite ag tionscadail a bhfuil baint acu leis an mBliain Eorpach reatha.

   Gníomhartha ó lá go lá atá ina léiriú dáiríre ar an meon a bhaineann leis an gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

   Feisirí de Pharlaimint na hEorpa amháin a bhfuil de cheart acu ainmniúchán a chur isteach - ainmniúchán amháin in aghaidh gach Feisire gach bliain.

     
     
  • Duais LUX - tacú le cultúr agus sainiúlacht na hEorpa 

   Ón mbliain 2007 i leith, tá aird á dhíriú gach bliain le duais LUX Pharlaimint na hEorpa ar scannáin a théann go smior sa díospóireacht phoiblí Eorpach. Is é tuairim na Parlaiminte gur féidir leis an scannánaíocht, meán cultúir an ollphobail, a bheith ina fheithicil sároiriúnach díospóireachta agus machnaimh faoin Eoraip agus a bhfuil i ndán don Eoraip. Bíonn aird na ndaoine ar an scannánaíocht, tarraingítear daoine de ghlúnta éagsúla agus tá sé inacmhainne.