Duaiseanna 

Ní ag rith reachtaíochta amháin a bhítear i bParlaimint na hEorpa. Féachtar chomh maith leis an dea-rud a chur chun cinn. Bronntar ceithre cinn de dhuaiseanna gach bliain mar aitheantas ar bheartaíocht sárfheabhais maidir le cearta an duine, scannánaíocht, tionscadail don óige agus dea-shaoránacht. Bíonn deis leis sin aird a dhíriú ar na daoine agus na heagraíochtaí a oibríonn go crua chun an saol a dhéanamh beagán níos fearr agus daoine eile a spreagadh chun a sampla sin a leanúint.

 • Duais Shaoránach na hEorpa - Gradam d’éachtaí as cuimse. 

  Bronnann Parlaimint na hEorpa ‘Duais Shaoránach na hEorpa’ gach bliain. Tá an duais ina gradam a léiríonn éachtaí as cuimse sna réimsí seo a leanas:

  • Tionscadail a chuireann comhthuiscint níos fearr agus lánpháirtiú níos dlúithe idir saoránaigh na mBallstát chun cinn, nó a dhéanann comhar trasteorann nó trasnáisiúnta a éascú laistigh den Aontas Eorpach.
  • Tionscadail a bhfuil comhar cultúrtha trasteorann nó trasnáisiúnta ar bhonn fadtéarmach ag baint leo a chuireann le meon Eorpach a neartú.
  • Tionscadail atá nasctha leis an mBliain Eorpach reatha (más infheidhme). 
  • Tionscadail a léiríonn go nithiúil na luachanna atá cumhdaithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

  Is féidir le saoránaigh, grúpaí saoránach, cumainn nó eagraíochtaí cur isteach ar Dhuais Shaoránach na hEorpa le haghaidh tionscadail atá déanta acu féin, nó is féidir leo saoránach, grúpa, cumann nó eagraíocht amháin eile a ainmniú don duais.

  Tá sé de cheart ag Feisirí Pharlaimint na hEorpa ainmniúcháin a chur isteach – ceann amháin in aghaidh an Fheisire gach bliain.

  Líon iarratas níos mó ná mar a bhí riamh ar eagrán 2020 de Dhuais Shaoránach na hEorpa

   As masc na 226 iarratas ó gach Ballstát, chumhdaigh na tionscadail ábhair amhail cosaint an chomhshaoil, dul i ngleic le bréagaisnéis agus an coróinvíreas a chomhrac.

   Gabhaimid buíochas ó chroí leis na hiarratasóirí agus na hainmnitheoirí go léir as a dtionscadail a chur isteach.

   Anois déanfaidh giúiréithe náisiúnta meastóireacht ar na hiarratas uile, agus roghnóidh siad cúig thionscadal ar a mhéad a chuirfear chuig an tSeansailéireacht a dhéanfaidh an cinneadh faoi na buaiteoirí deiridh (buaiteoir amháin in aghaidh an Bhallstáit).

   Coimeád súil ar an suíomh seo go rialta chun foghlaim faoi na chéad céimeanna eile sa nós imeachta.

  Tuilleadh faisnéise:

    
 • Duais Sakharov um shaoirse smaointeoireachta 

  Bronntar duais Sakharov mar gheall ar éacht faoi leith i gceann de na réimsí seo a leanas:

  • cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chosaint, go háirithe an ceart chun saoirse cainte,
  • cearta mionlaigh a chosaint,
  • meas ar an dlí idirnáisiúnta,
  • an daonlathas a thabhairt chun cinn agus riail an dlí a chur i bhfeidhm.
     
  • Duais Eorpach Charlemagne don Óige - do na hEorpaigh óga sárspreagtha go léir 

   Tá d'aidhm le Duais Eorpach Charlemagne don Óige go spreagfaí tuiscint Eorpach i measc daoine óga, chomh maith lena bpáirt i dtionscadail comhdhlúite Eorpacha. Bronntar an duais ar thionscadail arna ndéanamh ag daoine óga trína gcothaítear comhthuiscint, trína gcuirtear an fhorbairt ar mheon maidir le sainiúlacht Eorpach chun cinn agus trína dtugtar samplaí praiticiúla d'Eorpaigh ag maireachtáil le chéile mar aon phobal amháin.

   Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen a bhronnann na duaiseanna i gcomhar gach bliain agus tá duais €5000 don tionscadal is fearr, €3000 don dara ceann agus €2000 don tríú ceann. Mar chuid den duais, tugann an trí bhuaiteoir ar an ngearrliosta deireanach buaiteoirí cuairt ar Pharlaimint na hEorpa (sa Bhruiséil nó i Strasbourg). Tugtar cuireadh d'ionadaithe ó gach ceann de 28 tionscadal náisiúnta a roghnaítear ar thuras ceithre lá go Aachen sa Ghearmáin.

   Bronnfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ionadaí thar cheann Fhondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen na duaiseanna don trí thogra is fearr.

     
  • Duais LUX - tacú le cultúr agus sainiúlacht na hEorpa 

   Ón mbliain 2007 i leith, tá aird á dhíriú gach bliain le duais LUX Pharlaimint na hEorpa ar scannáin a théann go smior sa díospóireacht phoiblí Eorpach. Is é tuairim na Parlaiminte gur féidir leis an scannánaíocht, meán cultúir an ollphobail, a bheith ina fheithicil sároiriúnach díospóireachta agus machnaimh faoin Eoraip agus a bhfuil i ndán don Eoraip. Bíonn aird na ndaoine ar an scannánaíocht, tarraingítear daoine de ghlúnta éagsúla agus tá sé inacmhainne.