Rochtain ar dhoiciméid 

Deirtear in Airteagal 15 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh go bhfuil ceart rochtana ag saoránaigh agus cónaitheoirí an Aontais Eorpaigh ar dhoiciméid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin.

Rochtain ar dhoiciméid: gné lárnach den trédhearcacht

Is gné riachtanach den bheartas trédhearcachta atá á chur chun feidhme ag na hinstitiúidí Eorpacha an rochtain ar dhoiciméid. Faoin gConradh, tá an ceart rochtana seo a thagann faoi réir Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ag gach saoránach AE agus ag na cónaitheoirí uile san Aontas.

Féachann Parlaimint na hEorpa lena chinntiú go mbíonn ardleibhéal follasachta ag gabháil le hobair na Parlaiminte. Is mó arís an tábhacht leis an dícheall ina leith sin mar gheall go bhféachann an Pharlaimint, níos mó ná aon ní eile, le feidhmiú chun leasa shaoránaigh na hEorpa arb iad a thogh go díreach í.

Clár na ndoiciméad: deis cuardaigh den tairbhe

Chun an rochtain ar dhoiciméid a éascú, a bhforáiltear dó i Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001, tá Clár leictreonach doiciméad curtha ar bun ag Parlaimint na hEorpa. Arna cheapadh mar dheis cuardaigh, tá tagairtí ann do dhoiciméid a dhréachtaigh Parlaimint na hEorpa nó a tháinig chuig Parlaimint na hEorpa ón mbliain 2001 i leith.

Doiciméid a bhfuil rochtain go díreach orthu

Tugann an Clár rochtain go díreach ar mhórchuid dhoiciméid Pharlaimint na hEorpa trí fhoirm cuardaigh. I bhformáid leictreonach atá an rochtain dhíreach ar na doiciméid.

Doiciméid a bhfuil rochtain orthu ar a n-iarraidh

Doiciméid nach féidir iad a cheadú go díreach ar an gClár, is féidir iad a chur ar fáil ar a n-iarraidh. Is amhlaidh an cás maidir le doiciméid ón ré roimh 2001 agus i ndáil le líon teoranta doiciméad a bhféadfadh srianadh a bheith ar an rochtain orthu ar bhonn eisceachtaí ón gceart rochtana dá bhforáiltear in Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001. Bíonn rochtain orthu saor ó tháille agus ní gá aon chúis speisialta a lua leis an iarratas a dhéantar trí fhoirm leictreonach a líonadh isteach. Ar d'iarratas a mheas, seolfaidh an tseirbhís lena mbaineann laistigh de Pharlaimint na hEorpa freagra réasúnaithe laistigh de 15 lá oibre.