Fiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) 

Más mian leat breis a fháil amach faoi ghníomhaíochtaí, cumhachtaí agus eagrú Pharlaimint na hEorpa, téigh i dteagmháil leis an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) ag úsáid na foirme atá le fáil thíos.

Fiafraigh, freagróimid

Is féidir leat teacht ar roinnt topaicí nua is díol imní ar leith do shaoránaigh a scríobhann go dtí Parlaimint na hEorpa agus ár bhfreagraí faoi seach.

 • Socruithe foirne d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa 

  Tá sé de shaoirse ag Feisirí a gcuid foirne féin a roghnú, cé nach féidir leo daoine atá i ndlúthghaol leo a fhostú. Tá buiséad de thuairim is €25 000 ar fáil d’Fheisirí chun na costais a bhaineann le hearcú foirne a chumhdach. Ní thugann an Pharlaimint na suimeanna sin díreach dá Feisirí, áfach. Íocann an Pharlaimint tuarastail a foirne go díreach - agus déanann sí ranníocaíocht leis na húdaráis chánach agus slándála sóisialta ábhartha.

    
 • Dintiúir Feisirí nua de Pharlaimint na hEorpa a fhíorú 

  Faigheann Parlaimint na hEorpa fiosrúcháin ó shaoránaigh go minic maidir leis an gcaoi a n-áirithíonn sí nach bhfuil Feisirí tofa i seilbh aon oifige atá ar neamhréir le hoifig Feisire de Pharlaimint na hEorpa. Cuimsítear leis na neamhréireachtaí sin a bheith mar chomhalta de pharlaimint náisiúnta, a bheith mar chomhalta de rialtas i dtír de chuid an Aontais Eorpaigh, nó a bheith mar chomhalta den Choimisiún Eorpach, den Chúirt Bhreithiúnais, den Chúirt Iniúchóirí, mar Ombudsman Eorpach, nó a bheith ar bhord stiúrthóirí an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

    
 • Cad iad Spitzenkandidaten? 

  Faigheann Parlaimint na hEorpa fiosrúcháin ó shaoránaigh go minic maidir le toghadh Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh agus maidir leis an bpróiseas ar a dtugtar ‘Spitzenkandidaten’ nó ‘príomhiarrthóirí’. Roimh thoghcháin Eorpacha 2019, chuir seacht bpáirtí polaitiúla Eorpacha príomhiarrthóir amháin nó roinnt príomhiarrthóirí ar aghaidh d’Uachtaránacht an Choimisiúin Eorpaigh.

    
 • Cad atá á dhéanamh ag an Aontas Eorpach maidir le hathrú aeráide? 

  Ghlac an Chomhairle Eorpach cuspóir ísealcharbóin 2050 in 2009, a bhfuil sé mar aidhm leis astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 80-95%, i gcomparáid leis na leibhéil a bhí ann in 1990, faoi 2050. I mí Márta 2019, bhí sprioc níos uaillmhianaí iarrtha ag an bParlaimint chun glan-astaíochtaí nialasacha gás ceaptha teasa a bhaint amach faoi 2050.

    
 • Na toghcháin Eorpacha: cearta vótála do shaoránaigh AE a bhfuil cónaí orthu thar lear 

  Faigheann Parlaimint na hEorpa fiosrúcháin ó shaoránaigh AE atá ina gcónaí thar lear go minic faoin gcaoi ar féidir leo a vóta a chaitheamh sna toghcháin Eorpacha. Maidir le saoránaigh AE a bhfuil cónaí orthu thar lear (cibé acu i dtír AE eile nó lasmuigh d’AE), d’fhéadfadh a gceart vótála a bheith acu, faoi choinníollacha áirithe, i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa ina dtír shaoránachta. Ina theannta sin, tá ceart ag saoránaigh AE a bhfuil cónaí orthu i dtír AE nach bhfuil siad ina náisiúnaigh di, vóta a chaitheamh i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa sa tír ina bhfuil cónaí orthu, faoi na coinníollacha céanna le náisiúnaigh na tíre.

    
 • Más mian leat an fhaisnéis iomlán a bheith agat i do theanga oifigiúil AE, scríobh chuig an Aonad um Fhiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) agus an fhoirm seo á húsáid agat .