Cosaint sonraí pearsanta i bParlaimint na hEorpa: 

Chun a cuid dualgas i leith shaoránaigh na hEorpa a chomhlíonadh, teastaíonn eolas pearsanta (sonraí pearsanta) ó Pharlaimint na Eorpa uaireanta.

 Próiseálann Parlaimint na hEorpa na sonraí pearsanta uile a bhailíonn sí le lánurraim do chearta na ndaoine lena mbaineann, i gcomhréir le forálacha Rialachán (CE) Uimh. 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (an Rialachán).

Reachtaíocht 

Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an 21 Samhain 2018 agus a tháinig i bhfeidhm an 11 Nollaig 2018.

Decision of the Bureau of the European Parliament of 17 June 2019 on the implementing rules relating to Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union Institutions, Bodies, Offices and Agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC

Is féidir formhór na leathanach ar an suíomh gréasáin seo a léamh gan a bheith ort aon sonraí pearsanta a thabhairt.

Níl ach roinnt leathanach ann ar a gcuirfear ceist ort sonraí pearsanta a thabhairt agus, i gcás na leathanach sin, ní bhaineann sé ach le hiarratais nó seirbhísí ar leith.

Mar shampla, ar an leathanach “Fiosrúcháin ó Shaoránaigh (Ask EP) ” tá an cnaipe “Téigh i dteagmháil linn” ann a osclaíonn foirm ar-líne. Ar an bhfoirm sin, iarrtar ort do shloinne, do chéadainm, do thír chónaithe agus do sheoladh ríomhphoist a thabhairt ar a laghad (réimsí éigeantacha), mar aon le, b'fhéidir, do ghnéas, do sheoladh, d’aois, do ghairm bheatha agus do náisiúntacht.  A luaithe a bheidh sí seolta, cuirfear an fhoirm ar aghaidh mar ríomhphost chuig an tseirbhís chuí chun go mbeidh sí in ann an cúnamh is fearr is féidir a thabhairt duit.

Ní phróiseálfar na sonraí a bhailítear ach chun na gcríoch atá beartaithe agus atá sonraithe go soiléir. Tá sé de cheart agat rochtain a fháil ar na sonraí pearsanta a bhaineann leat, chomh maith lena iarraidh go n-athrófaí na sonraí sin sa chás go bhfuil siad míchruinn nó easnamhach. Má tá aon cheisteanna agat maidir le próiseáil do chuid sonraí pearsanta, ba cheart duit d’iarratas a sheoladh chuig an eintiteas atá freagrach as an bpróiseáil sin, mar a luaitear sa ráiteas príobháideachais atá bainteach leis na sonraí lena mbaineann. Tá sé de cheart agat achomharc a dhéanamh aon tráth freisin chuig an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

I gcásanna áirithe, bíonn an fhéidearthacht ag Parlaimint na hEorpa srian a chur le cearta áirithe de do chearta mar ábhar sonraí a bheith á bhfeidhmiú maidir le sonraí pearsanta a bhaineann leat. Léigh an Fógra maidir le Srianta  seo chun teacht ar mhionsonraí ina thaobh sin.

Uaireannta bíonn naisc ar an suíomh gréasáin seo chuig suíomhanna gréasáin seachtracha. Ós rud é nach bhfuil Parlaimint na hEorpa i gceannas orthu sin, molaimid duit scrúdú a dhéanamh ar a mbeartas príobháideachais.

An tOifigeach Cosanta Sonraí i bParlaimint na hEorpa

Tá an tOifigeach Cosanta Sonraí freagrach as faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Rialacháin.

Tá gach seirbhís sa Pharlaimint a úsáideann faisnéis lena n-aithnítear daoine aonair faoi chumhdach an Rialacháin seo agus tá dualgas orthu fógra a thabhairt don Oifigeach Cosanta Sonraí faoi aon oibríochtaí ina bpróiseáiltear sonraí pearsanta (sonraí a bhailiú, a iarraidh, a chur ar aghaidh, a eagrú, etc.).

Cuirtear na hoibríochtaí sin isteach i dtaifid speisialta ina bhfuil mionchur síos ar aon phróiseáil a dhéanann Parlaimint na hEorpa ar shonraí pearsanta.

Taifid ar na gníomhaíochtaí próiseála

Leis na taifid ar na gníomhaíochtaí próiseála is féidir le haon duine ar suim leis é fáil amach faoin  bpróiseáil a dhéanann Parlaimint na hEorpa ar shonraí pearsanta.

Tá siad ceaptha an pobal a chur ar an eolas agus tá siad ar fáil go neamhshrianta ar an idirlíon.

Is féidir le haon duine aonair lena mbaineann na cearta atá sa Rialachán a fheidhmiú ar bhonn an eolais atá sna taifid seo.

Níl na torthaí a fhaightear ó gach oibríocht phróiseála a dtugtar fógra ina leith ach ar fáil sa teanga a úsáideadh chun an fógra a chur isteach sna taifid (i mBéarla nó i bhFraincis)

An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

Is údarás maoirseachta neamhspleách Eorpach an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

Tá sé de chúram air a chinntiú go dtugann na hinstitiúidí agus na comhlachtaí Eorpacha aird ar an gceart chun príobháideachta agus cosaint sonraí nuair a tcheapann siad beartais nua nó nuair a phróiseálann siad sonraí pearsanta laistigh dá n-eagraíocht féin.

Contact: