Fostaíocht 

Tá tuairim is 8000 feidhmeannach agus daoine eile fostaithe ag Parlaimint na hEorpa san iomlán. Is as gach ceann de 28 mBallstát AE díobh agus cuirtear i mbun oibre iad sna trí láthair ina mbíonn an Pharlaimint ag obair iontu (Lucsamburg, Strasbourg, an Bhruiséil) agus chuig na hoifigí idirchaidrimh sna Ballstáit.

Oifigigh

Tá seirbhís shibhialta AE comhdhéanta d'oifigigh a bhaineann le trí ghrúpa feidhmeanna: riarthóirí (AD), cúntóirí (AST) agus rúnaithe agus cléirigh (AST/SC).

Sainmhínítear na forálacha uile lena rialaítear seirbhís shibhialta an Aontais Eorpaigh i Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh.

Conas a bheith i d'oifigeach?

Roghnaítear na hoifigigh trí mheán comórtas oscailte arna n-eagrú ag an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO). Tá EPSO freagrach as roghnú foirne ar son na Parlaiminte, agus freisin ar son gach institiúid Eorpach eile. Tá fógraí na gcomórtas foilsithe san Iris Oifigiúil agus ar láithreán gréasáin EPSO.

Na gníomhairí sealadacha

Is féidir gníomhairí sealadacha a fhostú chun cúraimí an-éagsúla a dhéanamh a bhaineann le ceann de na catagóirí seo a leanas:

 • chun post a líonadh a aicmítear mar phost sealadach ag an údarás buiséadach;
 • chun post buan (oifigeach) a líonadh ar bhonn sealadach;
 • chun cuidiú le duine a shealbhaíonn oifig dá bhforáiltear sa Chonradh (Uachtaráin, Leas-Uachtaráin, Caestóirí) nó chun cuidiú le grúpaí polaitiúla i bParlaimint na hEorpa.

Conas a bheith i do ghníomhaire sealadach?

I gcás roinnt de na catagóirí sin, tá nósanna imeachta roghnúcháin foilsithe ar láithreán gréasáin EPSO, ar láithreán gréasáin Pharlaimint na hEorpa agus ar láithreáin ghréasáin na ngrúpaí polaitiúla.

Gníomhairí ar conradh

Earcaítear gníomhairí ar conradh chun

 • cúraimí láimhe nó cúraimí tacaíochta riaracháin a dhéanamh;
 • oifigigh agus gníomhairí sealadacha a ionadú nach bhfuil ábalta go móimintiúil a ndualgais a fheidhmiú.

Tá tú ar tí a bheith earcaithe mar dhuine den fhoireann ar conradh

Rachaidh seirbhís ó Pharlaimint na hEorpa i dteagmháil leat chun a chur in iúl duit go bhfuil sé ar intinn aici post mar dhuine den fhoireann ar conradh a thairiscint duit.

Is 3 chéim a bheidh i do phróiseas earcaíochta:

 • Gheobhaidh tú litir spéise ina gcuirfear i gcuimhne duit an próiseas roghnúcháin (CAST, COSCON nó roghnú ag grúpa polaitiúil) agus iarrfar ort doiciméid éagsúla (sliocht as an taifead coiriúil, dioplómaí, taithí ghairmiúil, etc.) a sheoladh chugainn laistigh de 10 lá oibre. 
  Nuair a gheobhaimid na doiciméid, déanfar iad a sheiceáil. Déanfar measúnú ar do dhioplómaí agus ar do thaithí ghairmiúil chun go bhféadfaimid grád a thabhairt duit sa ghrúpa feidhme a bhaineann le do roghnúchán. Is bunaithe ar an ngrád sin a bheidh do thuarastal.
 • Ina dhiaidh sin, seolfaidh an tAonad um Ghníomhairí ar Conradh agus Cúntóirí Parlaiminteacha Creidiúnaithe a Earcú tairiscint chugat ina gcuirfear in iúl duit na dátaí a thosóidh agus a chríochnóidh an conradh, d’áit oibre, do ghrád agus dá bhrí sin an méid a íocfar leat i do thuarastal. 
  Iarrfar ort sa litir sin teagmháil a dhéanamh leis an tSeirbhís Liachta (sa Bhruiséil nó i Lucsamburg) ar mhaithe le scrúduithe leighis a dhéanamh chun a dheimhniú an bhfuil tú folláin go leor le tabhairt faoin bpost.
 • A luaithe a gheobhaidh an tAonad um Ghníomhairí ar Conradh agus Cúntóirí Parlaiminteacha Creidiúnaithe a Earcú do dheimhniú oiriúnachta liachta, tarraingeoidh sí suas do chonradh. Síneoidh tú é an lá a rachaidh tú i mbun dualgais.

Dírímid d’aire ar an bhfíric go bhfuil sé ríthábhachtach go léann tú go cúramach an dá litir thuasluaite (an litir spéise agus an litir thairisceana) agus do chonradh. Chun tuilleadh eolais a fháil i dtaca le d’earcaíocht, féach ar na Ceisteanna Coitianta atá ullmhaithe chun na críche sin.

Cúntóirí parlaiminteacha creidiúnaithe

Roghnaíonn agus earcaíonn Feisirí Pharlaimint na hEorpa a gcúntóirí parlaiminteacha creidiúnaithe ar bhonn caidrimh muiníne frithpháirtí; is féidir cleamhnacht pholaitiúil a bheith san áireamh.

Tá tú ar tí a bheith earcaithe i do chúntóir parlaiminteach creidiúnaithe (APA)

Tá d’Fheisire tar éis tú a chur ar an eolas go bhfuil sé ar intinn aige conradh mar chúntóir parlaiminteach creidiúnaithe a thairiscint duit.

Is 5 chéim a bheidh i do phróiseas earcaíochta:

 • Chuir d’Fheisire nó do ghrúpáil d’Fheisirí iarraidh earcaíochta chuig DG FINS, nó déanfar sin, agus is é DG FINS a chláróidh an iarraidh.
 • Ag an gcéad chéim, seolfaidh an tAonad um Ghníomhairí ar Conradh agus Cúntóirí Parlaiminteacha Creidiúnaithe a Earcú nasc chuig an bhfeidhmchlár People chugat, mar a mbeidh tú in ann glacadh le do thairiscint, nó í a dhiúltú. Tabhair faoi deara gur ríthábhachtach é an tairiscint sin a léamh go cúramach toisc go mbeidh go leor eolais inti a bheidh úsáideach duit. Léireofar sa tairiscint sin go háirithe an grúpa feidhme agus an grád inar mian leis an bhFeisire tú a fhostú, an buntuarastal, dáta thús agus dheireadh do chonartha, chomh maith le d’áit oibre.
 • Ansin iarrfar arís ort ceistneoir gearr a fhreagairt san fheidhmchlár People.
 • Ar deireadh, beidh tú in ann na doiciméid éagsúla a iarradh ort sa tairiscint a uaslódáil san fheidhmchlár People. A luaithe atá do chuid doiciméad uaslódáilte agat agus bailíochtú déanta ar sheoladh an chomhaid agat in People, déanfaidh an tAonad um Ghníomhairí ar Conradh agus Cúntóirí Parlaiminteacha Creidiúnaithe a Earcú na doiciméid sin a dheimhniú.
 • Má tá do chomhad iomlán, iarrfar ort, trí ríomhphost, logáil isteach in People agus am cruinnithe lenár seirbhísí a roghnú chun do chonradh a shíniú. Mura bhfuil do chomhad iomlán, gheobhaidh tú ríomhphost ina n-iarrfar ort eolas nó doiciméid bhreise a uaslódáil in People. Agus gach ar iarradh ort faighte agus deimhnithe, cuirfear fógra chugat maidir le cruinniú a shocrú chun do chonradh a shíniú. Is thart ar 10 lá oibre a mhairfidh an próiseas earcaíochta a shonraítear anseo.

Saineolaí náisiúnta ar iasacht

Tá saineolaithe náisiúnta ar iasacht le Parlaimint na hEorpa ó údarás poiblí náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil nó ó chomhlacht coibhéiseach i mBallstát AE, i mBallstát CSTE atá mar chuid den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, i dtíortha is iarrthóirí nó i dtríú tíortha.

Fanann na saineolaithe sin ar láimh a bhfostóirí le linn a n-iasachta agus leanann na fostóirí sin dá n-íoc. Faigheann siad liúntas cothaithe laethúil, áfach.

Ba cheart litir chlúdaigh agus CV a sheoladh go dtí Buan-Ionadaíocht an Bhallstáit chun an Aontais Eorpaigh.

Oibrithe gníomhaireachta

Is féidir foireann ghníomhaireachta a earcú chun freastal ar riachtanais foirne ghearrthéarmacha sa Bhruiséil agus i Lucsamburg.

Earcaítear iad ó ghníomhaireachtaí fostaíochta faoi théarmaí creatchonarthaí idirinstitiúideacha.

Contact: 

Sonraí pearsanta a chosaint 

Tugtar tuairisc sna bileoga anseo thíos ar an gcaoi a ndéileáiltear le do chuid sonraí pearsanta.